Struktura organizacyjna

Dyrektor Generalny: W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:  
 • Departament Postępowań Indywidualnych (DPI)
 • Departament Postępowań Wyjaśniających (DPW)
 • Departament Edukacji i Prewencji (DEP)
 • Wieloosobowe Stanowisko Analityczno-Badawcze (SAB)
 • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF):
   • Wydział Finansowy
   • Wieloosobowe Stanowisko ds. Prawno-Organizacyjnych
   • Wieloosobowe Stanowisko ds. Administracyjnych
    Departament Postępowań Indywidualnych, do zadań należy w szczególności:  
 1. przyjmowanie, analizowanie i przekazywanie zgłoszeń, o których mowa w art. 21 Ustawy do właściwego prokuratora;
 2. obsługa merytoryczna spraw, w których Państwowa Komisja monitoruje postępowanie na podstawie art. 24 i art. 25 Ustawy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym na szkodę małoletniego poniżej lat 15 lub podejrzeniem niezawiadomienia o tym przestępstwie;
 3. zwracanie się do organów władzy państwowej, osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów w celu uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prac Państwowej Komisji;
 4. podejmowanie interwencji i działań mających na celu wspieranie osób pokrzywdzonych w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa;
 5. uczestniczenie we wskazanych przez Komisję postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego za zgodą osoby pokrzywdzonej;
 6. przygotowanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2 Ustawy oraz o objęcie prowadzonych postępowań szczególnym nadzorem;
 7. przygotowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 Ustawy oraz projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niezawiadomienia właściwego organu o ww. czynach;
 8. przygotowywanie projektów zawiadomień w sprawach fałszywych zgłoszeń kierowanych do Komisji o popełnieniu przestępstw, o których mowa w art.1 pkt 2 Ustawy;
 9. opracowanie projektów pism związanych z prowadzonymi sprawami;
 10. przygotowywanie zestawień i wykazów dotyczących prowadzonych spraw;
 11. przygotowywanie wkładów merytorycznych do komunikatów i informacji prasowych;
 12. opracowywanie projektu stanowiska Komisji w przedmiocie uznania za oczywiście bezzasadne zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 Ustawy;
 13. analiza stanu prawnego będącego w zainteresowaniu departamentu;
 14. wykonywanie innych zadań, niezbędnych do realizacji celów Państwowej Komisji, zleconych przez Przewodniczącego lub Dyrektora Generalnego.
  Departament Postępowań Wyjaśniających, do zadań należy obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa Państwowej Komisji w zakresie postępowań wyjaśniających, a szczególności:
 1. ewidencjonowanie i przechowywanie korespondencji (w tym w formie elektronicznej) dotyczącej postępowań wyjaśniających;
 2. dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt postępowań wyjaśniających;
 3. prowadzenie rejestru spraw;
 4. przygotowywanie wzorów postanowień i uchwał;
 5. udostępnianie akt postępowań wyjaśniających osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;
 6. wydawanie osobie poszkodowanej i osobie wskazanej jako sprawca w aktach sprawy kopii, fotokopii, odpisów, wyciągów, z akt postępowania wyjaśniającego;
 7. przygotowywanie posiedzeń Państwowej Komisji oraz sprawdzanie przed posiedzeniem, czy w sprawie zostały doręczone zaproszenia i wezwania, a w przypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki – przedstawianie akt postępowania wyjaśniającego Przewodniczącemu posiedzenia w celu wydania dodatkowych zarządzeń, które zapobiegłyby odroczeniu posiedzenia;
 8. weryfikacja danych w systemie PESEL;
 9. obsługa postępowania odwoławczego;
 10. wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem postanowień o wpisie w Rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 181), do Krajowego Rejestru Karnego;
 11. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 12. analiza bieżącego orzecznictwa z zakresu postępowania cywilnego mającego wpływ na postępowanie wyjaśniające;
 13. prowadzenie terminarza posiedzeń;
 14. obsługa wniosków o zwrot kosztów podróży;
 15. wykonywanie czynności związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie biegłego. lub świadka oraz sprowadzenie świadka;
 16. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem wysłuchania w miejscu zamieszkania lub wysłuchania na odległość za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 17. kontakt z sądami i prokuraturami w sprawach dotyczących przesyłania akt;
 18. przygotowywanie komentarzy i orzecznictwa pod kątem czynu zabronionego opisanego w aktach sprawy;
 19. przygotowywanie analiz sprawy pod kątem podejmowania dalszych czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 20. sporządzanie protokołu z posiedzenia w postępowaniu wyjaśniającym;
 21. przechowywanie i archiwizowanie akt postępowań wyjaśniających w sprawach zakończonych.
  Departament Edukacji i Prewencji, do zadań należy w szczególności:  
 1. wspieranie przedsięwzięć społecznych mających na celu promowanie właściwych postaw społecznych w zakresie zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym prowadzenie kampanii informacyjnych;  
 2. prowadzenie działań uświadamiających w zakresie problematyki wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15 oraz sposobów reagowania na nie;
 3. współdziałanie z organami państwa, stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami oraz zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich;
 4. prowadzenie badań zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15;
 5. opracowywanie sprawozdań, o których mowa w art. 42 ust. 1 i raportów, o których mowa w art. 43a ust. 1 Ustawy;
 6. opracowywanie standardów chroniących dzieci przed przestępczością przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;  
 7. opracowywanie i przedstawianie Państwowej Komisji projektów raportów z działalności Państwowej Komisji zawierających wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania;  
 8. prowadzenie określonych przez Państwową Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii;  
 9. przygotowanie i przesłanie do właściwych organów wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych;  
 10. realizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości Komisji.  
  Wieloosobowe Stanowisko Analityczno-Badawcze, do zakresu działania należy:
 1. prowadzenie badań zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15;
 2. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych badań;
 3. opracowywanie raportu dotyczącego zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej lat 15 wraz z rekomendacjami;
 4. udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-analitycznych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu prewencji i edukacji, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży;
 5. gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu prewencji i edukacji w Polsce i za granicą.
  Audytor Wewnętrzny, do zadań należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego, a w szczególności:
 1. przedstawianie Przewodniczącemu obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania w Urzędzie systemów zarządzania i kontroli pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a także inicjowanie potrzeby wprowadzania zmian, w tym dostosowania procedur do obowiązującego porządku prawnego;
 2. wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
 3. monitorowanie i prowadzenie czynności sprawdzających wydanych zaleceń audytowych.
  Inspektor Ochrony Danych, do zadań należy w szczególności:
 1. informowanie Urzędu oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk Urzędu w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie Urzędu zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
 4. współpraca z organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z art. 51 RODO;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dot. ochrony danych osobowych.
  Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do zadań należy:
 1. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie dokumentacji bhp i nadzór nad jej przechowywaniem;
 3. udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 4. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;
 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 9. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 10. doradztwo w zakresie zastosowania urządzeń mających wpływ na warunki pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pracowników.
  Biuro Administracyjno-Finansowego, do zadań należy:
 • Obsługa administracyjna Urzędu;
 • Obsługa finansowa Urzędu;
 • Obsługa organizacyjna Urzędu;
 • Obsługa kadrowa Urzędu.
 

W ramach Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonuje:

  • Wydział Finansowy, do zakresu działania należy prowadzenie spraw finansowych Urzędu, a szczególności:
   1. przygotowywanie projektu budżetu Urzędu z uwzględnieniem zasad, trybu i terminów określonych w obowiązujących przepisach oraz bieżąca obsługa finansowo-księgowa budżetu;
   2. przygotowywanie projektu planu finansowego;
   3. sporządzenie planu finansowego i wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym;
   4. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków na podstawie zawartych umów i porozumień oraz innych dokumentów powodujących lub stwierdzających powstanie zobowiązania;
   5. prowadzenie rachunkowości Urzędu oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
   6. sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu;
   7. przedstawianie Przewodniczącemu okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych;
   8. kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania.
  • Wieloosobowe Stanowisko do spraw prawno-organizacyjnych, do zakresu działania należy w szczególności:
   1. obsługa prawna i reprezentowanie Komisji w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych lub innych toczących się przed organami administracji, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub Sądem Najwyższym;
   2. wykonywanie czynności wskazanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) takich jak prowadzenie kancelarii tajnej, o ile utworzenie takiej kancelarii będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
   3. obsługa Państwowej Komisji i Urzędu w zakresie komunikacji z mediami poprzez organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;
   4. wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.) poprzez uzgadnianie dopuszczalności i zakresu udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
   5. ewidencjonowanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, senatorskie;
   6. przygotowywanie projektów pism dla komisji sejmowych, posłów i senatorów oraz podmiotów zewnętrznych;
   7. przygotowywanie upoważnień i ewidencjonowanie ich;
   8. przygotowywanie projektów zarządzeń Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego;
   9. prowadzenie i przechowywanie rejestrów zarządzeń obowiązujących w Urzędzie;
   10. sporządzanie projektów umów i porozumień na wniosek i we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;
   11. odbieranie od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oświadczeń o zachowaniu danych osobowych w poufności, przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
   12. wspieranie innych komórek organizacyjnych w bieżącej realizacji ich zadań;
   13. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego lub Przewodniczącego.
  • Wieloosobowe Stanowisko do spraw administracyjnych, do zakresu działania należy w szczególności:
   1. administrowanie majątkiem i prowadzenie bieżącej obsługi gospodarczej Urzędu;
   2. prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu;
   3. prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy w ramach Urzędu i zarządzanie rozwojem pracowników, organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy;
   4. obsługa członków Państwowej Komisji w zakresie uprawnień pracowniczych lub innych;
   5. organizacja i obsługa zamówień publicznych;
   6. obsługa obiegu korespondencji i dokumentów Państwowej Komisji i Urzędu;
   7. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych;
   8. archiwizowanie dokumentacji Urzędu;
   9. administrowanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną;
   10. obsługa informatyczna, zaopatrzeniowa i transportowa Urzędu;
   11. organizacja techniczna posiedzeń Państwowej Komisji;
   12. prowadzenie ewidencji pieczęci używanych przez Państwową Komisję i Urząd;
   13. gospodarowanie środkami transportu – samochodami służbowymi, będącymi w dyspozycji Państwowej Komisji;
   14. utrzymanie czystości Urzędu.
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 11:03
 • Data modyfikacji: 27.03.2024 09:30
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian