Zadania

ZADANIA URZĘDU KOMISJI

Komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania z powierzonego im zakresu określone przepisami prawa, w szczególności:

 1. Właściwa i terminowa realizacja zadań objętych zakresem działania;
 2. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz zmian do budżetu w części dotyczącej zakresu działania komórki organizacyjnej;
 3. Opracowywanie analiz i innych opracowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 4. Opracowywanie sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej;
 5. Współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie koordynacji działań dotyczących funkcjonowania Urzędu jako całości, oraz z:
  a) Przewodniczącym,
  b) Zastępcami Przewodniczącego,
  c) Państwową Komisją,
  d) Głównym Księgowym,
  e) Audytorem wewnętrznym,
  f) Inspektorem Ochrony Danych,
  g) Inspektorem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 6. Przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej, a w szczególności projektów:
  a) uchwał Państwowej Komisji,
  b) zarządzeń Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego,
  c) umów i porozumień,
  d) pism;
 7. Udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego, w zakresie działania komórki organizacyjnej;
 8. Bieżące monitorowanie przepisów prawa zawartych w aktach prawnych dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej.
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 10:51
 • Data modyfikacji: 26.03.2024 16:12
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian