Informacja publiczna 2024

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.01.2024 r.

dotyczący udziału Pani Barbary Chrobak w II Forum „Obecni w Kościele”, które odbyło się w ramach Kongresu Katoliczek i Katolików w Gdańsku w dniach 25 – 26.11.2023 r.

Pytania i odpowiedzi:

1) W jakim celu i w jakim charakterze Barbara Chrobak wzięła udział w tym Forum?
Barbara Chrobak wzięła udział w Forum w charakterze uczestnika.

2) Czy Barbara Chrobak była panelistą na tym Forum?
Barbara Chrobak nie była panelistką na Forum.

3) Czy Barbara Chrobak została zaproszona do udziału w dyskusji przez organizatorów?
Organizatorzy wysłali zaproszenie do udziału w Forum na stronach internetowych, kongres miał charakter otwarty. Pani Barbara Chrobak otrzymała zaproszenie od organizatora po potwierdzeniu woli swojego uczestnictwa.

4) Czy Barbara Chrobak ma kompetencje (a jeżeli tak, to jakie?) do reprezentowania Państwowej Komisji w Kongresie Katoliczek i Katolików?
Pani Barbara Chrobak nie reprezentowała Komisji na Forum. Uczestniczyła w nim jako Członek Komisji na prośbę innych Członków Komisji.

5) Czy Skarb Państwa (Urząd Państwowej Komisji) poniósł jakieś koszty tego uczestnictwa, a jeżeli tak, to jakiej wysokości?
Koszty Urzędu w związku z udziałem w Kongresie Pani Barbary Chrobak to kwota 1209,07 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów przejazdów PKP – na Kongres i z powrotem, albowiem koszty te zostały pokryte w ramach imiennego biletu kwartalnego zakupionego na potrzeby dojazdów Członka Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi:

1a. Czy urzędujący członkowie Komisji korzystali z taksówek, samochodów służbowych, pociągów lub samolotów w celach prywatnych, w tym w celu dojazdu do innego miejsca pracy lub w związku z wykonywaniem innych obowiązków zawodowych niż te związane bezpośrednio z pracą w Komisji?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Korzystałam z samochodu służbowego w związku z dojazdami do siedziby Komisji na trasie Poznań – Warszawa, Warszawa – Poznań. Nigdy nie korzystałam z taksówek, samochodów służbowych, pociągów i samolotów do celów prywatnych”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z samochodów służbowych, taksówek, pociągów i samolotów do celów prywatnych, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji Urzędu”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Korzystam z taksówek (obecnie bardzo rzadko z pomocy Panów kierowców) w dwóch celach: dojazd z miejsca pracy do domu (najczęściej jednak korzystam z transportu PKS i PKP). Zdarza mi się również okazjonalnie korzystać z taksówki w związku ze spotkaniami, które związane są z moją merytoryczną pracą w Państwowej Komisji. Nie korzystam i nie korzystałem z taksówek, samochodów służbowych, pociągów i samolotów w celach prywatnych”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie korzystałam”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie korzystałam”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie korzystałam”.

1b. Jakie zadania urzędujących członków Komisji związane bezpośrednio z pracą Komisji wymagają finansowania podróży kolejowych i lotniczych?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych ani kolejowych od początku pracy w Komisji”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych od początku bycia w Komisji. Kilkukrotnie korzystałam z podróży kolejowych związanych z realizacją zadań ustawowych (szczegóły dostępne w Urzędzie)”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Dzięki kolei mogę dojechać do miejsca pracy (mój miesięczny bilet wynosi ok. 30 zł.) Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, co powszechnie jest wiadome”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację
i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.

1c. Jeżeli finansowanie podróży kolejowych i lotniczych nie jest związane z bezpośrednio z pracą Komisji, jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych i kolejowych w celach niezwiązanych z zadaniami ustawowymi, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych i kolejowych w celach niezwiązanych z zadaniami ustawowymi, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Nie korzystałem z podróży kolejowych i lotniczych w celach niezwiązanych z pracą w Komisji”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie dotyczy”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie dotyczy”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie dotyczy”.

2a. Czy urzędujący członkowie Komisji wnioskowali o finansowanie szkoleń lub innych form nauki? Jeśli tak, to którzy?
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Wnioskowałam o finansowanie studiów związanych z zakresem działalności Państwowej Komisji wynikającej z ustawy o Komisji”.
Pozostali członkowie Komisji nie wnioskowali o finansowanie szkoleń ani innych form nauki.

2b. Czy Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty? Jeśli tak to jakie?
Koszty poniesione przez Urząd Państwowej Komisji wyniosły 19 375,00 zł.

2c. Jakie podmioty były organizatorami szkoleń lub innych form nauki w których uczestniczyli urzędujący członkowie Komisji?Organizatorem studiów, w których uczestniczy Barbara Chrobak jest Collegium Humanum.

2d. Jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Koszty sfinansowania studiów magisterskich Barbary Chrobak zostały poniesione przez Urząd Państwowej Komisji na podstawie porozumienia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Porozumienie zawarto z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy w związku z wyrażeniem w 2022 roku przez ówczesnego Dyrektora Generalnego zgody na finansowanie studiów zgodnie z wnioskiem członka Komisji i częściowe dokonanie płatności oraz założeniem, że ukończenie studiów na wskazanym kierunku wpłynie pozytywnie na realizację ustawowych zadań Komisji.

3a. Czy urzędujący członkowie Komisji składali zapotrzebowanie na finansowanie mieszkania w Warszawie lub czy takie finansowanie otrzymali? Jeśli tak, to którzy z nich?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie składałam zapotrzebowania na finansowanie mieszkania”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie składałam zapotrzebowania na finansowanie mieszkania”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Na początku mojej pracy na stanowisku Przewodniczącego prosiłem o rozeznanie w zakresie możliwości uzyskania mieszkania przyznawanego z COARu, za które wiedziałem jednak, że będę ponosić sam koszty. Ostatecznie jednak nigdy nie zdecydowałem się na takie działanie i nie korzystam z mieszkania. Pragnę jednak nadmienić, że członkom Komisji mieszkanie służbowe się nie należy na podstawie jakichkolwiek przepisów. Mamy możliwość korzystania z lokali w dyspozycji COAR, za które musimy ponosić koszty”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie składałam”
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie składałam”
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Składałam, od początku działalności Komisji do nadal wynajmuję mieszkanie w Warszawie z uwagi na stałe miejsce pobytu w odległości ok. 300 km od siedziby Komisji. Wynajem finansuję z własnych środków”.

3b. Czy Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty? Jeśli tak to jakie?
Urząd Państwowej Komisji nie poniósł żadnych kosztów w związku z najmem lokali przez poszczególnych członków Komisji.

3c. Jeżeli Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty, to jaka jest podstawa prawna (nie regulaminowa) ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Skarb Państwa nie poniósł żadnych kosztów.

4. W związku z doniesieniami medialnymi („Komisja ds. Pedofilii. Zarabiają jak wiceministrowie, dorabiają na boku. Ich majątki są tajne”, „Pensje wiceministrów i dodatkowe fuchy. Jak się dorabia w Komisji ds. Pedofilii”) proszę o informację

4a. Gdzie i w jakim wymiarze – poza Komisją – zatrudnieni są urzędujący członkowi Komisji?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Aktywność zawodowa prowadzona przeze mnie poza Komisją wiąże się z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego.
Jednocześnie dbając o rzetelne wykonywanie obowiązków członka Komisji przebywam, na czas pracy w Państwowej Komisji, na urlopie bezpłatnym w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w ramach etatu klinicznego.”
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Poza Komisją jestem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez Członka Komisji regulują przepisy ustawy o Komisji (art. 12 ust. 1)”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.

4b. Czy urzędujący członkowie Komisji zaangażowani są w inne aktywności w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej)? Jeżeli tak, to gdzie są zaangażowani i w jakim wymiarze godzinowym?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Informuję, że wykonywane przeze mnie zadania dodatkowe nie stoją w kolizji czasowej lub kolizji interesów z obowiązkami członka Komisji.
Działalność związana z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego wykonywana jest w godzinach popołudniowych bądź w dniach, w których Komisja nie pracuje, tj. w soboty i niedziele.
Informuję, że żadne z moich zajęć o charakterze zarobkowym, w tym prowadzenie działalności gospodarczej nie jest sprzeczne z obowiązkami członka Komisji i nie podważa zaufania do Komisji. Zadania zlecone przez Komisję lub Przewodniczącego Komisji wykonuję w sposób niebudzący wątpliwości”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Nie prowadzę działalności gospodarczej. Jako pracownik naukowo-badawczy okazjonalnie np. publikuję analizy i prace, które czasem realizowane są w oparciu o umowę cywilno-prawną”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.

5. W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację, ile razy w tygodniu i w jakich godzinach urzędujący członkowie Komisji przebywają fizycznie w Urzędzie Komisji?
Przewodnicząca Państwowej Komisji i pracownicy Urzędu Państwowej Komisji nie mają podstawy prawnej i możliwości rejestrowania czasu pracy i przebywania członków Państwowej Komisji w jej siedzibie. W związku z powyższym, informacja dotycząca wskazanego pytania opiera się wyłącznie na oświadczeniach członków Komisji.
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Jestem obecny w siedzibie Komisji w każdy wtorek i czwartek najczęściej od 8.00 do 15.15 lub od 9.00 do 16.00. Jestem także rotacyjnie obecny w podobnych godzinach w poniedziałek lub środę (jest to zależne od planu zajęć, które jednego dnia w tygodniu realizuję jako profesor uczelni). W piątki Urząd i Państwowa Komisja pracują zdalnie. Niezależnie od wskazanych
dni, przebywam w siedzibie Komisji w dniach, w których wyznaczone jest spotkanie lub posiedzenie Komisji”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.

6. W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego urzędujących członków Komisji i czy mają on jakiś zaległy urlop wypoczynkowy?
Wymiar urlopu wypoczynkowego członków Komisji wynika z art. 154 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1435) i wynosi 20 dni – jeżeli członek Komisji jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni – jeżeli członek Komisji jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Jeden z członków Komisji jest osobą niepełnosprawną i przysługuje mu dodatkowy urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Aktualnie zaległy urlop wypoczynkowy mają nw. członkowie Państwowej Komisji:
Pani Justyna Kotowska – 7 dni,
Pani Hanna Elżanowska – 35 dni,
Pani Agnieszka Rękas – 29 dni,
Pani Barbara Chrobak – 17 dni.

7. W związku z doniesieniami medialnymi („Wzięli stołki, teraz się boją odpowiedzialności”) proszę o informację, ile razy każdy z urzędujących członków Komisji brał udział w wysłuchaniu osób pokrzywdzonych w Urzędzie Komisji?
Pani Karolina Bućko – 3 razy (w Państwowej Komisji od 6 grudnia 2023 r),
Pani Justyna Kotowska – 14 razy,
Pan Błażej Kmieciak – 26 razy,
Pani Hanna Elżanowska – 5 razy,
Pani Agnieszka Rękas – 8 razy
Pani Barbara Chrobak – 20 razy.

8. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi mobbingu („Kierownictwo Państwowej Komisji ds. Pedofilii oskarżone o mobbing. Jest pozew”, „Mobbing w Państwowej Komisji ds. Pedofilii? Przewodniczący „wyjaśnił” skargę na swą zastępczynię”, „Kolejne kłopoty w komisji ds. pedofilii. Trwa kontrola po skargach pracowników”) proszę o informację:

8a. czy po dacie pozwu byłego dyrektora generalnego pracownicy Urzędu zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony urzędujących członków Komisji?
Tak, pracownicy Urzędu Państwowej Komisji zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony członków Komisji.

8b. Jeśli tak, to proszę o informację:
i. którego z urzędujących członków Komisji dotyczyło zgłoszenie?
Zgłoszenia dotyczyły członków Państwowej Komisji: Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak.

ii. jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji i jaki jest rezultat wyjaśnień?
W wyniku wyjaśniania jednej z sytuacji zgłoszenie pracownicze zostało wycofane.
W drugim przypadku został powołany specjalny zespół ekspercki, który stwierdził niewłaściwie zachowanie wobec pracowników.

8c. Jakie działania zostały podjęte przez kierownika jednostki w celu ochrony pracowników Urzędu przed nieprawidłowymi zachowaniami?
Urząd zorganizował dla pracowników następujące szkolenia: dotyczące mobbingu i dyskryminacji, komunikacji w pracy oraz współpracy zespołowej i międzyzespołowej.
Zostały wprowadzone nowe regulacje wewnętrzne z zakresu komunikacji wewnątrzurzędowej i zasad obsługi członków Państwowej Komisji przez pracowników. Ustalono bezpośrednią ścieżkę podległości pracowniczej. Pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości zabezpieczono dogodne zasady komunikacji z członkiem Komisji.
Przeprowadzono badanie warunków pracy dotyczące czynników psychospołecznych w Urzędzie Państwowej Komisji. Badanie zostało przeprowadzone celem dokonania oceny warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. Ankieta badawcza została przeprowadzona anonimowo dla zapewnienia pracownikom komfortu i swobody wypowiedzi.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Na wniosek członków Państwowej Komisji w nawiązaniu do udzielonych w dniu 26 lutego 2024 roku odpowiedzi na pytanie 8b ppkt ii) zawarte we wniosku z dnia 12 lutego 2024 roku dotyczące działań podjętych w związku ze zgłaszanymi przez pracowników nieprawidłowymi zachowaniami członków Państwowej Komisji informujemy dodatkowo:

 1. Celem wyjaśnienia sytuacji dotyczącej Hanny Elżanowskiej został powołany specjalny zespół ekspercki;
 2. W wyniku wyjaśniania sytuacji dotyczącej Barbary Chrobak, zgłoszenie pracownicze zostało wycofane z uwagi na uznanie przez skarżącego, że zarzuty przedstawione w skardze nie miały miejsca.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 15.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy w Komisji miały miejsce przypadki mobbingu?

W Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu (dalej Urząd) nie stwierdzono jednoznacznie występowania zjawiska mobbingu. Urząd potwierdza natomiast, że odnotowano wpływ skarg dotyczących podejrzenia stosowania mobbingu.

 1. Czy w Komisji pracownicy składali skargi/wnioski antymobbingowe/inne tożsame?

Tak.

 1. Ile skarg na mobbing odnotowano w roku 2020?

W roku 2020 nie odnotowano żadnych skarg

 1. Ile skarg na mobbing odnotowano w roku 2021?

Nie wpłynęły skargi.

 1. Ile skarg na mobbing odnotowano w roku 2022?

Odnotowano dwie skargi w tym roku.

 1. Ile skarg na mobbing odnotowano w roku 2023?

Odnotowano jedną skargę w tym roku.

 1. Kto był sprawcą mobbingu w 2020 roku?
 2. Kto był sprawcą mobbingu w 2021 roku?
 3. Kto był sprawcą mobbingu w 2022 roku?
 4. Kto był sprawcą mobbingu w 2023 roku?

Podjęte przez pracodawcę działania wyjaśniające nie potwierdziły jednoznacznego stosowania mobbingu przez konkretne osoby.

 1. Kto był podejrzany o mobbing w 2020 roku?

Nikt nie był podejrzany o mobbing w tym roku. 

 1. Kto był podejrzany o mobbing w 2021 roku?

Nie było osoby podejrzanej o mobbing.

 1. Kto był podejrzany o mobbingu w 2022 roku?

Podejrzani o mobbing byli członkowie Państwowej Komisji Hanna Elżanowska i Błażej Kmieciak.

 1. Kto był podejrzany o mobbingu w 2023 roku?

Podejrzaną osobą była członek Państwowej Komisji Hanna Elżanowska.

 1. Ile przypadków mobbingu odnotowano w roku 2020?
 2. Ile przypadków mobbingu odnotowano w roku 2021?
 3. Ile przypadków mobbingu odnotowano w roku 2022?
 4. Ile przypadków mobbingu odnotowano w roku 2023?

Pracodawca nie stwierdził jednoznacznie, że w badanych sprawach wystąpił mobbing.

 1. Czy w komisji obowiązuje procedura antymobbingowa?

Tak.

 1. Proszę o udostępnienie kopii procedur antymobbinogowych.

Procedura jest dostępna na stronie BIP pod adresem https://bip.pkdp.gov.pl/urzad-komisji/polityki-i-procedury/.

 1. Czy w Komisji prowadzone są aktualnie postępowania antymobbingowe?

W Urzędzie nie są aktualnie prowadzone żadne postępowania antymobbingowe.

 1. Czy w Komisji prowadzony jest rejestr spraw związanych z oskarżeniami
  o mobbing?

Urząd nie prowadzi takiego rejestru.

 1. Proszę o udostępnienie kopii cyfrowej rejestru spraw.

Urząd nie prowadzi takiego rejestru.

 1. Ile jest aktualnie prowadzonych postępowań antymobbingowych?

Nie ma obecnie prowadzonych żadnych postępowań antymobbingowych.

 1. Ile jest zakończonych postępowań antymobbingowych?

Są trzy zakończone postępowania antymobbingowe.

 1. Ile jest zakończonych postępowań antymobbingowych w 2020 roku?

We wskazanym roku nie było prowadzone żadne postępowanie antymobbingowe.

 1. Ile jest zakończonych postępowań antymobbingowych w 2021 roku?

We wskazanym roku nie było prowadzone postępowanie antymobbingowe.

 1. Ile jest zakończonych postępowań antymobbingowych w 2022 roku?

We wskazanym roku zostały zakończone dwa postępowania antymobbingowe.

 1. Ile jest zakończonych postępowań antymobbingowych w 2023 roku?

We wskazanym roku było prowadzone jedno postępowanie antymobbingowe i zostało zakończone..

 1. Czy przeciwko Komisji lub jej członkom prowadzone są aktualnie postępowania przed właściwymi sądami w sprawach o mobbing?

Nie ma obecnie żadnych postępowań przed sądami w sprawach o mobbing.

 1. Ile jest spraw o mobbing w sądach przeciwko Komisji lub jej członkom?

Aktualnie nie ma spraw o mobbing w sądach przeciwko członkom Państwowej Komisji.

 1. Czy prowadzone były wewnętrzne postępowania antymobbingowe?

Tak, były prowadzone wewnętrzne postępowania antymobbingowe.

 1. Ile było wewnętrznych postępowań o mobbing?

Były trzy wewnętrzne postępowania antymobbingowe.

 1. Czy Komisja powoływała wewnętrzne komisje do rozpatrywania zarzutów
  o mobbing? Jeśli tak to w jakim składzie? Czy to jest jeden stały zespół czy zespoły powoływane są do poszczególnych spraw?

W Urzędzie nie ma stałej komisji antymobbingowej. Ewentualne komisje, zgodnie z procedurą, powoływane są ad hoc i mogą składać się z pracowników lub podmiotów zewnętrznych.

 1. Czy Komisja zatrudniała zewnętrznych ekspertów do rozpatrywania spraw
  o mobbing? Jeśli tak to w jakim składzie? Jaką firmę? Czy to jest jeden stały zespół? Czy zespoły powoływane są do poszczególnych spraw?

Został powołany zewnętrzny zespół do rozpatrzenia konkretnej skargi mobbingowej w składzie: 1 ekspert zakresu prawa pracy i 1 ekspert z zakresu psychologii. Zespół ten nie stanowił podmiotu gospodarczego (nie był firmą). W razie potrzeby tego typu zespoły powoływane są do poszczególnych spraw.

 1. Czy zespoły odpowiedzialne za wyjaśnianie spraw dotyczących mobbingu przygotowały opracowania lub dokumenty lub raporty przedstawiające poczynione ustalenia, wnioski i zalecenia? Ile takich raportów zostało przygotowanych? Kiedy?
  Ile raportów zostało przygotowanych w 2020 roku, ile w 2021, ile w 2022 i ile w 2023 roku?

Opracowano jeden raport dotyczący jednej sprawy w 2023 r.

 1. Proszę o udostępnienie kopii cyfrowej raportów z postępowań antymobbingowych przygotowanych przez ekspertów Komisji i niezależnych ekspertów w latach 2020-2023.

Urząd wskazuje, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. III SA/Gl 919/19 https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-gl-919-19/e89753.html Podsumowując Sąd stwierdza, że dokumenty wytwarzane przez Komisję Antymobbingową – która nie jest organem administracji publicznej i nie wykonuje zadań publicznych- nie stanowią informacji publicznej, a protokół końcowy z postępowania wyjaśniającego nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 15.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące:

1. liczby kilometrów przejechanych samochodami służbowymi przez poszczególnych członków komisji w roku 2020, w podziale na członków komisji:
W roku 2020 w Urzędzie Państwowej Komisji obowiązywały dwa zarządzenia dotyczące transportu samochodami służbowymi: Zarządzenie nr 8/2020 Przewodniczącego Państwowej Komisji z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu użytkowania i gospodarowania samochodami służbowymi w Urzędzie Państwowej Komisji oraz Zarządzenie nr 18 Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych.
Zarządzenia te wprowadzały wzór karty dobowej ewidencji przebiegu samochodu, która nie uwzględniała dysponenta pojazdu i trasy przejazdów w m.st. Warszawie.
Z przedmiotowej karty można było jedynie ustalić wyjazdy poza m.st. Warszawę oraz ustalić trasę takiego przejazdu wraz z przebiegiem kilometrów. W związku z faktem, że tylko dwie pozawarszawskie destynacje mamy wpisane w przedmiotowe karty, jesteśmy w stanie wskazać tych członków Państwowej Komisji, którzy byli dysponentami tych przejazdów.
Ma to odzwierciedlenie poniżej:
Błażej Kmieciak, ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji – 8 614 km.
Barbara Chrobak, ówczesna Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji – 9 530 km.
W ramach jazdy po m. st. Warszawie, w tym przejazdy służbowe członków Komisji – łącznie 12 755 km.

2. liczby kilometrów przejechanych samochodami służbowymi przez poszczególnych członków komisji w roku 2021, w podziale na członków komisji:
W roku 2021 w Urzędzie Państwowej Komisji obowiązywało Zarządzenie nr 18 Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
Zarządzenie te wprowadzało wzór karty dobowej ewidencji przebiegu samochodu, która nie uwzględniała dysponenta pojazdu i trasy przejazdów w m.st. Warszawie. Z przedmiotowej karty można było jedynie ustalić wyjazdy poza m.st. Warszawę oraz ustalić trasę takiego przejazdu wraz z przebiegiem kilometrów. W związku z faktem, że tylko dwie pozawarszawskie destynacje mamy wpisane w przedmiotowe karty, jesteśmy w stanie wskazać tych członków Państwowej Komisji, którzy byli dysponentami tych przejazdów.
Ma to odzwierciedlenie poniżej:
Błażej Kmieciak, ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji – 22 162 km.
Barbara Chrobak, ówczesna Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji – 38 823 km.
W ramach jazdy po m. st. Warszawie, w tym przejazdy służbowe członków Komisji – łącznie – 25 630 km.

3. liczby kilometrów przejechanych samochodami służbowymi przez poszczególnych członków komisji w roku 2022, w podziale na członków komisji:
W roku 2022 w Urzędzie Państwowej Komisji obowiązywały dwa zarządzenia dotyczące transportu samochodami służbowymi: Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków oraz Zarządzenie nr 18/2022 Przewodniczącego Komisji z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Państwowej Komisji.
Zarządzenia te wprowadzały wzór karty dobowej ewidencji przebiegu samochodu, która nie uwzględniała konkretnej trasy przejazdów w m.st. Warszawie. Z kart drogowych wystawionych do momentu wprowadzenia Zarządzenia nr 18/2022 można było jedynie ustalić wyjazdy poza m.st. Warszawę oraz ustalić trasę takiego przejazdu wraz z przebiegiem kilometrów. Zarządzenie nr 18/2022, aktualnie obowiązujące, do karty dobowej ewidencji przebiegu samochodu wprowadziło nazwisko dysponenta.

Powyższe ma odzwierciedlenie poniżej:
Błażej Kmieciak, ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji – 36 132 km.
Barbara Chrobak, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji do dnia 27.10.2022 r. – 32 232 km.
Hanna Elżanowska, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji do 21.11.2022 r. – 2 038 km.
Justyna Kotowska – 1 061 km.
Agnieszka Rękas – 1 338 km.

4. liczby kilometrów przejechanych samochodami służbowymi przez poszczególnych członków komisji w roku 2023, w podziale na członków komisji:
Karolina Bućko, Przewodnicząca Państwowej Komisji od 7.12.2023 r. – 3 804 km.
Błażej Kmieciak, Przewodniczący Państwowej Komisji do 12.04.2023 r. – 12 366 km.
Justyna Kotowska, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji od 12.04.2023 r. – 4 070 km.
Agnieszka Rękas – 5 050 km.
Barbara Chrobak – 3 245 km.
Hanna Elżanowska – 3 144 km.

5. liczby kursów zrealizowanych taksówkami i przewozami osób (uber, bolt, inne) wykorzystanych przez członków komisji w roku 2020, w podziale na członków komisji:
W 2020 roku członkowie Komisji nie korzystali z przejazdów taksówkami lub przewozami osób typu uber, bolt oraz innych.

6. liczby kursów zrealizowanych taksówkami i przewozami osób (uber, bolt, inne) wykorzystanych przez członków komisji w roku 2021, w podziale na członków komisji:
W 2021 roku realizowana była umowa z firmą taksówkarską, ale, ze względu na zakończoną współpracę nie ma możliwości uzyskania danych w zakresie korzystania z przejazdów przez poszczególnych członków Komisji. W sumie zrealizowano 50 kursów.

7. liczby kursów zrealizowanych taksówkami i przewozami osób (uber, bolt, inne) wykorzystanych przez członków komisji w roku 2022, w podziale na członków komisji:
W okresie styczeń – wrzesień 2022 roku kontynuowana była umowa z firmą taksówkarską, ale, ze względu na zakończoną współpracę nie ma możliwości uzyskania danych w zakresie korzystania z przejazdów przez poszczególnych członków Komisji. Korzystając z usług tej firmy zrealizowano 301 kursów.
Od 01.10.2022 roku członkowie Komisji korzystali z przejazdów taksówkami innej firmy, zgodnie z poniższym zestawieniem (pasażer, liczba kursów):
Agnieszka Rękas, 6.
Barbara Chrobak, 31.
Hanna Elżanowska, 17.
Justyna Kotowska, 2.

8. liczby kursów zrealizowanych taksówkami i przewozami osób (uber, bolt, inne) wykorzystanych przez członków komisji w roku 2023, w podziale na członków komisji:
W 2023 roku członkowie Komisji korzystali z przejazdów taksówkami, zgodnie z poniższym zestawieniem (pasażer, liczba kursów):
Agnieszka Rękas, 70.
Barbara Chrobak, 132.
Błażej Kmieciak, 45.
Hanna Elżanowska, 113.
Justyna Kotowska, 48.

9. liczby kilometrów tzn. kilometrówek wskazanych do rozliczenia (zwrotu poniesionych kosztów) w roku 2020, w podziale na członków komisji:
Barbara Chrobak – 2 800 km, wartość w zł: 2 240,00.
Agnieszka Rękas – 2 639 km, wartość w zł: 2 190,37.

10. liczby kilometrów tzn. kilometrówek wskazanych do rozliczenia (zwrotu poniesionych kosztów) w roku 2021, w podziale na członków komisji:
Barbara Chrobak – 10 148 km, wartość w zł: 8 379,98.
Agnieszka Rękas – 3 393 km, wartość w zł: 2 818,38.

11. liczby kilometrów tzn. kilometrówek wskazanych do rozliczenia (zwrotu poniesionych kosztów) w roku 2022, w podziale na członków komisji,
Barbara Chrobak – 6 998 km, wartość w zł: 5 811,54.
Agnieszka Rękas – 5 732 km, wartość w zł: 4 764,66.

12. liczby kilometrów tzn. kilometrówek wskazanych do rozliczenia (zwrotu poniesionych kosztów) w roku 2023, w podziale na członków komisji,
Barbara Chrobak – 1 245 km, wartość w zł: 1 431,75.
Agnieszka Rękas – 3 870 km, wartość w zł: 4 428,50.
Błażej Kmieciak – 120 km, wartość w zł: 138,00.

13. szczegółowego wykazu przejazdów prywatnymi samochodami do celów służbowych zrealizowanych w 2020 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów,
iii. kwoty środków zwróconych za przejazd,
iv. kwoty diet wypłaconych.

14. szczegółowego wykazu przejazdów prywatnymi samochodami do celów służbowych zrealizowanych w 2021 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów,
iii. kwoty środków zwróconych za przejazd,
iv. kwoty diet wypłaconych.

15. szczegółowego wykazu przejazdów prywatnymi samochodami do celów służbowych zrealizowanych w 2022 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów,
iii. kwoty środków zwróconych za przejazd,
iv. kwoty diet wypłaconych.

16. szczegółowego wykazu przejazdów prywatnym samochodami do celów służbowych zrealizowanych w 2023 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów,
iii. kwoty środków zwróconych za przejazd,
iv. kwoty diet wypłaconych.

Odpowiedź na pytania 13-16 zawarta jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

17. szczegółowego wykazu przejazdów samochodem służbowym zrealizowanych w 2020 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów.
W roku 2020 obowiązywał wzór karty dobowej ewidencji przebiegu samochodu, która nie uwzględniała dysponenta pojazdu, godziny wyjazdu i przyjazdu oraz numeru ulicy.
Z przedmiotowej karty można było jedynie ustalić wyjazdy poza m.st. Warszawę oraz ustalić trasę przejazdu wraz z przebiegiem kilometrów, co ma odzwierciedlenie poniżej:
Błażej Kmieciak, ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 8 614 km.
Barbara Chrobak, ówczesna Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 9 530 km.

18. szczegółowego wykazu przejazdów samochodem służbowym zrealizowanych w 2021 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów.
W 2021 roku sytuacja z danymi zawartymi w karcie dobowej ewidencji przebiegu samochodu wyglądała analogicznie, jak w 2020 r. – szczegółowo opisana w pkt. 17, z tym, że wyjazdy służbowe w granicach m.st. Warszawy były ewidencjonowane w karcie sformułowaniem „jazda po mieście”.

Błażej Kmieciak, ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 21 247 km.
Barbara Chrobak, ówczesna Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 36 948 km.

Ponadto w roku 2021 były realizowane przejazdy poszczególnych członków Komisji samochodami służbowymi na wskazanych poniżej trasach:
01.02.2021 Błażej Kmieciak, Warszawa-Prokuratura Pruszków-Warszawa 42 km
15.03.2021 Błażej Kmieciak , Warszawa-Łódź-Warszawa 261 km
24.05.2021 Błażej Kmieciak, Warszawa-Łódź-Warszawa 256 km
18.06.2021 Błażej Kmieciak, Łęczyca-Warszawa 144 km
21.06.2021 Błażej Kmieciak, Warszawa-Łódź-Warszawa 212 km
15.04.2021 Barbara Chrobak, Katowice 606 km
02.09.2021 Barbara Chrobak, Warszawa-Sosnowiec-Warszawa 611 km
16.09.2021 Barbara Chrobak, Warszawa-Sosnowiec-Warszawa 658 km

19. szczegółowego wykazu przejazdów samochodem służbowym zrealizowanych w 2022 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów
W 2022 roku Zarządzeniem nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji wprowadzono wzór miesięcznej karty drogowej pojazdu samochodowego, który,
w porównaniu do lat poprzednich, uwzględnił jedynie kolumnę dot. dysponenta pojazdu
i analogicznie, jak sytuacja opisana w pkt. 17-18, można jedynie odczytać trasy, które przebiegały poza granicami m.st. Warszawy, j. n:

Błażej Kmieciak ówczesny Przewodniczący Państwowej Komisji,
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 35 673 km.
Barbara Chrobak, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji do dnia 27.10.2022 r.
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania,
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 31 522 km.
Justyna Kotowska – trasa: Jazda po mieście – 344 km.
Agnieszka Rękas – trasa: Jazda po mieście – 429 km.
Hanna Elżanowska – trasa: Jazda po mieście – 389 km.

Ponadto w roku 2022 były realizowane przejazdy poszczególnych członków Komisji samochodami służbowymi na wskazanych poniżej trasach:
26.04.2022 Błażej Kmieciak, Warszawa-Skierniewice 168 km
26.04.2022 Błażej Kmieciak, Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki-Warszawa 70 km
14.07.2022 Błażej Kmieciak, Warszawa-Skierniewice 167 km
25.11.2022 Błażej Kmieciak, Warszawa-Janki 54 km
07.06.2022 Barbara Chrobak, Warszawa-Chełmno-Warszawa 710 km
09.05.2022 Hanna Elżanowska, Warszawa-Goniądz-Warszawa 479 km
10.05.2022 Hanna Elżanowska, Warszawa-Goniądz-Warszawa 453 km
09.06.2022 Hanna Elżanowska, Warszawa-Łódź-Warszawa 337 km
11.06.2022 Hanna Elżanowska, Warszawa-Łódź-Warszawa 380 km
09.06.2022 Justyna Kotowska, Warszawa-Łódź-Warszawa 337 km
11.06.2022 Justyna Kotowska, Warszawa-Łódź-Warszawa 380 km
07.06.2022 Agnieszka Rękas, Warszawa-Chełmno-Warszawa 710 km
19.10.2022 Agnieszka Rękas, Warszawa-Nowa Iwiczna 35 km
20.10.2022 Agnieszka Rękas, Warszawa-Nowa Iwiczna 18 km
07.11.2022 Agnieszka Rękas, Warszawa-Nowa Iwiczna 44 km
08.11.2022 Agnieszka Rękas, Nowa Iwiczna-Warszawa 35 km
08.11.2022 Agnieszka Rękas, Warszawa-Nowa Iwiczna 38 km
09.11.2022 Agnieszka Rękas, Nowa Iwiczna-Warszawa 29 km

20. szczegółowego wykazu przejazdów samochodem służbowym zrealizowanych w 2023 roku (w podziale na poszczególnych członków komisji) przedstawiających informacje o:
a. miejscu wyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (początek trasy)
b. miejscu przyjazdu ze wskazaniem daty, godziny, ulicy i numeru (koniec trasy)
c. a także:
i. celu podróży,
ii. liczby przejechanych kilometrów.
Błażej Kmieciak, Przewodniczący Państwowej Komisji do dnia 14.04.2023 r.
trasa: Warszawa-miejsce zamieszkania
cel: dojazd do i z siedziby Państwowej Komisji,
w sumie za cały rok 10 764 km
Błażej Kmieciak – trasa: Jazda po mieście 951 km
Karolina Bućko – trasa: Warszawa-Poznań-Warszawa 3 804 km
Justyna Kotowska – trasa: Jazda po mieście 2 894 km
Agnieszka Rękas – trasa: Jazda po mieście 4 697 km
Barbara Chrobak – trasa: Jazda po mieście 2 892 km
Hanna Elżanowska – trasa: Jazda po mieście 1 853 km

Ponadto w roku 2023 były realizowane przejazdy poszczególnych członków Komisji samochodami służbowymi na wskazanych poniżej trasach:
09.02.2023 Błażej Kmieciak, Urząd-Łódź-Urząd 263 km
26.05.2023 Błażej Kmieciak, Urząd-Łódź-Urząd 313 km
06.06.2023 Błażej Kmieciak, Urząd-Żyrardów 75 km
18.11.2023 Błażej Kmieciak, Lublin-Warszawa 197 km
16.03.2023 Hanna Elżanowska, Urząd-Sulejówek-Urząd 71 km
16.03.2023 Hanna Elżanowska, Urząd-Sulejówek-Urząd 69 km
05.07.2023 Hanna Elżanowska, Warszawa-Lublin-Warszawa 386 km
06.07.2023 Hanna Elżanowska, Warszawa-Lublin-Warszawa 365 km
17.11.2023 Hanna Elżanowska, Warszawa-Lublin 178 km
18.11.2023 Hanna Elżanowska, Lublin-Warszawa 222 km
26.05.2023 Justyna Kotowska, Warszawa-Łódź 175 km
27.05.2023 Justyna Kotowska, Łódź-Warszawa 171 km
28.09.2023 Justyna Kotowska, Warszawa-Lublin-Warszawa 410 km
17.11.2023 Justyna Kotowska, Warszawa-Lublin 198 km
18.11.2023 Justyna Kotowska, Lublin-Warszawa 222 km
18.11.2023 Agnieszka Rękas, Lublin-Warszawa 175 km
17.11.2023 Agnieszka Rękas, Warszawa-Lublin 178 km
17.11.2023 Barbara Chrobak, Warszawa-Lublin 178 km
18.11.2023 Barbara Chrobak, Lublin-Warszawa 175 km

21. całkowitej kwoty wydatków na diety w roku 2020
Urząd Państwowej Komisji w 2020 roku nie wypłacał diet.

22. całkowitej kwoty wydatków na diety w roku 2021
W roku 2021 wypłacono diety w wysokości 75,00 zł.

23. całkowitej kwoty wydatków na diety w roku 2022
W roku 2022 wypłacono diety w wysokości 553,00 zł.

24. całkowitej kwoty wydatków na diety w roku 2023
W roku 2023 wypłacono diety w wysokości 528,75 zł.

25. całkowitej kwoty wydatków na kilometrówki wypłacone członkom komisji w roku 2020
W roku 2020 wypłacono 4 430,37 zł.

26. całkowitej kwoty wydatków na kilometrówki wypłacone członkom komisji w roku 2021
W roku 2021 wypłacono 11 198,36 zł.

27. całkowitej kwoty wydatków na kilometrówki wypłacone członkom komisji w roku 2022
W roku 2022 wypłacono 10 576,28 zł.

28. całkowitej kwoty wydatków na kilometrówki wypłacone członkom komisji w roku 2023
W roku 2023 wypłacono 5 998,25 zł.

29. wykazu pojazdów służbowych kupionych przez komisję (marka, model, rocznik, data zakupu, przebieg w dniu zakupu, aktualny przebieg ze wskazaniem daty ustalenia na potrzeby niniejszego wniosku, koszt zakupu).
Marka: Skoda
Model: Superb
Rocznik: 2022
data zakupu: 09.11.2022 r.
przebieg w dniu zakupu: 10 km
przebieg na dzień 27.02.2024 r: 26 544 km
koszt zakupu: 166 200,00 zł brutto

Marka: Skoda
Model: Superb
Rocznik: 2022
data zakupu: 09.11.2022 r.
przebieg w dniu zakupu: 6 km
przebieg na dzień 27.02.2024 r: 32 467 km
koszt zakupu: 169 900,00 zł brutto

Marka: Skoda
Model: Octavia
Rocznik: 2022
data zakupu: 09.11.2022 r.
przebieg w dniu zakupu: 9 km
przebieg na dzień 27.02.2024 r: 49 099 km
koszt zakupu: 154 900,00 zł brutto

Marka: VW
Model: Golf
Rocznik: 2023
data zakupu: 21.12.2023 r.
przebieg w dniu zakupu: 10 km
przebieg na dzień 27.02.2024 r: 3 838 km
koszt zakupu: 152 030,00 zł brutto

30. wykazu pojazdów leasingowanych przez komisję (marka, model, rocznik, data zakupu, przebieg w dniu zakupu, aktualny przebieg ze wskazaniem daty ustalenia na potrzeby niniejszego wniosku, koszt zakupu).
Urząd Państwowej Komisji nie leasingował pojazdów.

31. wykazu pojazdów wynajmowanych (marka, model, rocznik, data zakupu, przebieg w dniu zakupu, aktualny przebieg ze wskazaniem daty ustalenia na potrzeby niniejszego wniosku, koszt zakupu).
Aktualnie Urząd nie wynajmuje żadnych pojazdów.
Wynajmowane w latach 2020 – 2022 samochody:
1) Marka: Toyota
Model: Camry 2.5 Hybrid sedan
Rocznik: 2019
data zakupu: nie dotyczy – umowa najmu
przebieg w dniu odbioru: 13 021 km
przebieg na dzień 5.10.2021: 52 357 km
koszt zakupu: nie dotyczy.

2) Marka: Toyota
Model: Camry 2.5 Hybrid sedan
Rocznik: 2019
data zakupu: nie dotyczy – umowa najmu
przebieg w dniu odbioru: 18 781 km
przebieg na dzień 5.01.2022 r.: 80 378 km
koszt zakupu: Nie dotyczy.

3) Marka: Skoda
Model: Superb
Rocznik: 2021
data zakupu: nie dotyczy – umowa najmu
przebieg w dniu odbioru: 3 623 km
przebieg na dzień 10.01.2022 r.: 11 374 km
koszt zakupu: Nie dotyczy.

4) Marka: Skoda
Model: Superb
Rocznik: 2021
data zakupu: nie dotyczy – umowa najmu
przebieg w dniu odbioru: 2 978 km
przebieg na dzień 23.11.2022 r.: 46 253 km
koszt zakupu: Nie dotyczy.

5) Marka: Skoda
Model: Superb
Rocznik: 2021
data zakupu: nie dotyczy – umowa najmu
przebieg w dniu odbioru: 23 170 km
przebieg na dzień 23.11.2022 r.: 72 482 km
koszt zakupu: Nie dotyczy.

32. wykazu pojazdów udostępnionych komisji nieodpłatnie w użytkowanie (marka, model, rocznik, data zakupu, przebieg w dniu zakupu, aktualny przebieg ze wskazaniem daty ustalenia na potrzeby niniejszego wniosku, koszt zakupu).
Urząd Państwowej Komisji nie użytkował pojazdów udostępnianych nieodpłatnie w użytkowanie.

33. liczby kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy w 2020 roku.
WD 0096N – 19 870 km
WD 1575N – 11 018 km

34. liczby kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy w 2021 roku.
WD 0096N – 29 466 km
WD 1575N – 50 409 km
WD 8658P – 6 740 km

35. liczby kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy w 2022 roku.
WD 1575N – 159 km
WD 8658P – 1 011 km
WD 8329P – 49 312 km
WD 0428S – 43 275 km
WI 334MM – 4 608 km
WI 335MM – 1 411 km
WI 336MM – 3 206 km

36. liczby kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy w 2023 roku.
WI 334MM – 25 500 km
WI 335MM – 40 396 km
WI 336MM – 19 123 km
WI 301NM – 0 km

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 20.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Ile Komisja wszczęła postępowań wyjaśniających w trybie art. 27 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2022 r. poz. 181)?

Państwowa Komisja podjęła 28 postępowań wyjaśniających o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 94).

 1. Ile postępowań określonych w pytaniu nr 1 zakończyło się wydaniem przez Komisję postanowienia o wpisie do Rejestru określonego w ustawie?

Żadne z postępowań wyjaśniających, o których mowa w punkcie nr 1, nie zakończyło się wydaniem przez Państwową Komisję postanowienia o wpisie do Rejestru określonego
w ustawie.

 1. Ile postępowań określonych w pytaniu nr 1 zakończyło się wydaniem przez Komisję postanowienia o niedokonywaniu wpisu do Rejestru określonego w ustawie?

Żadne z postępowań wyjaśniających, o których mowa w punkcie nr 1, nie zakończyło się wydaniem przez Państwową Komisję postanowienia o niedokonywaniu wpisu do Rejestru określonego w ustawie.

 1. Ile osób wskazanych jako sprawca w aktach przekazanych przez prokuratora lub właściwy sąd skorzystało z prawa do zaskarżenia przed właściwym sądem okręgowym postanowienia Komisji o wpisie do Rejestru?

Z uwagi na okoliczność, że podjęte postępowania wyjaśniające nie zostały jeszcze zakończone, żadna z osób nie skorzystała z prawa do zaskarżenia postanowienia Państwowej Komisji o wpisie do Rejestru.

 1. Ile razy Komisja występowała w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego?

Państwowa Komisja występowała w 24 postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego.

 1. Ile razy Komisja dołączała do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego po otwarciu przewodu sądowego na rozprawie głównej w I instancji postępowania karnego?

Państwowa Komisja złożyła 22 oświadczenia o wstąpieniu do postępowania na prawach oskarżyciela posiłkowego po terminie wynikającym z art. 54 §1 k.p.k.

 1. Ile razy osoba określona w ustawie jako poszkodowana nie udzielała bądź cofała zgodę na wystąpienie przez Komisję w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego?

Żadna z osób pokrzywdzonych, która pierwotnie wyraziła zgodę na udział Państwowej Komisji w postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego, nie zmieniła stanowiska w tej sprawie. Natomiast 4 pokrzywdzonych nie udzieliło zgody na udział Państwowej Komisji
w postępowaniu sądowym.

 1. Czy i ile razy sąd odmawiał Komisji uczestnictwa w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, stosując jako podstawę art. 56 §2 kodeksu postępowania karnego?

W 10 sprawach Sądy odmówiły udziału Państwowej Komisji w postępowaniu. Złożone przez Państwową Komisję zażalenia w tym przedmiocie zostały uwzględnione przez sądy odwoławcze w 4 postępowaniach.

 1. Ile zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Komisja przekazała prokuraturze?

Państwowa Komisja przekazała w trybie art. 22 ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 94), 399 zgłoszeń, które stanowiły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

 1. W ilu przypadkach Komisja uznała zgłoszenie jako oczywiście bezzasadne?

Państwowa Komisja podjęła 3 uchwały stwierdzające oczywistą bezzasadność zgłoszenia.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 29.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o podanie nazwisk Członków Państwowej Komisji, którzy prosili, by Barbara Chrobak uczestniczyła w Forum Katolików.
Urząd nie dysponuje wiedzą, którzy członkowie prosili Barbarę Chrobak o uczestnictwo. W celu udzielenia Wnioskodawcy rzetelnej odpowiedzi, pytanie zadano wszystkim Członkom Komisji.
Barbara Chrobak wskazała, że „zapytanie nie dotyczy informacji publicznej”.
Błażej Kmieciak poinformował Urząd, że nie prosił o udział Barbary Chrobak w Forum Katolików.
W czasie Kongresu Karolina Bućko nie była jeszcze Członkiem Państwowej Komisji.
Pozostali Członkowie nie udzielili odpowiedzi.

2. Proszę o informacje, czy w ww. Kongresie Katoliczek i Katolików brali udział inni Członkowie Komisji, a jeżeli tak to:
2.1. W jakim celu i w jakim charakterze?
W Kongresie wziął udział prof. Błażej Kmieciak w charakterze uczestnika w debacie w celu przedstawienia stanowiska dotyczącego konieczności powołania kościelnej komisji ds. pedofilii.

2.2. Czy byli panelistami na tym Forum?
Tak, panelistą na Forum był prof. Błażej Kmieciak.

2.3 Czy zostali zaproszeni do udziału w dyskusji przez organizatorów?
Tak, prof. Błażej Kmieciak został osobiście zaproszony do udziału w Forum i do udziału w dyskusji przez organizatorów Kongresu.

2.4 Czy mają kompetencje (a jeżeli tak, to jakie?) do reprezentowania Państwowej Komisji w Kongresie Katoliczek i Katolików?
Błażej Kmieciak ma, ze wszystkich Członków Komisji, najwyższe kompetencje do reprezentowania Państwowej Komisji na Kongresie Katolików i Katoliczek.
Prof. Błażej Kmieciak od blisko dekady zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w kontekście działań Kościoła Katolickiego. Zdobył odpowiednie wykształcenie we wskazanym obszarze i jako absolwent socjologii z tytułem doktora, uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, posiada wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej, uzupełnioną dyplomem z bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz jezuickim Uniwersytecie Georgtown (USA).
Jako naukowiec jest autorem wielu polskich oraz zagranicznych publikacji dotyczących prewencji wykorzystania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych. Tematykę tę również poruszał wielokrotnie publikując swoje teksty na łamach wielu gazet i portali internetowych m.in. w tytułach takich jak: „Rzeczpospolita”, „Gość Niedzielny”, „Idziemy”, „Więź”, „Aleteia”, Katolicka Agencja Informacyjna czy Deon.pl.

2.5 Czy Skarb Państwa (Urząd Państwowej Komisji) poniósł jakieś koszty tego uczestnictwa, a jeżeli tak, to jakiej wysokości?
Urząd Państwowej Komisji poniósł koszt z tytułu uczestnictwa w Kongresie Błażeja Kmieciaka (dieta i przejazd) w łącznej wysokości 200,35 zł.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 01.03.2024 r.

Pytania:

 1. Ilu członków Komisji posiada dyplom studiów licencjackich uzyskany w Collegium Humanum?
 2. Ilu członków Komisji posiada dyplom studiów magisterskich uzyskany
  w Collegium Humanum?
 3. Ilu członków Komisji posiada dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Collegium Humanum?
 4. Ilu członków Komisji posiada dyplom studiów podyplomowych uzyskany
  w Collegium Humanum?
 5. Ilu członków Komisji posiada dyplom studiów MBA uzyskany w Collegium Humanum?
 6. Ilu pracowników Komisji posiada dyplom studiów licencjackich uzyskany
  w Collegium Humanum?
 7. Ilu pracowników Komisji posiada dyplom studiów magisterskich uzyskany
  w Collegium Humanum?
 8. Ilu pracowników Komisji posiada dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Collegium Humanum?
 9. Ilu pracowników Komisji posiada dyplom studiów podyplomowych uzyskany
  w Collegium Humanum?
 10. Ilu pracowników Komisji posiada dyplom studiów MBA uzyskany w Collegium Humanum?
 11. Kto z członków Komisji posiada dyplom studiów licencjackich uzyskany
  w Collegium Humanum (proszę o podanie imienia i nazwiska)?
 12. Kto z członków Komisji posiada dyplom studiów magisterskich uzyskany
  w Collegium Humanum (proszę o podanie imienia i nazwiska)?
 13. Kto z członków Komisji posiada dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Collegium Humanum (proszę o podanie imienia i nazwiska)?
 14. Kto z członków Komisji posiada dyplom studiów podyplomowych uzyskany
  w Collegium Humanum (proszę o podanie imienia i nazwiska)?
 15. Kto z członków Komisji posiada dyplom studiów MBA uzyskany w Collegium Humanum (proszę o podanie imienia i nazwiska)?

Odpowiedź:

W dokumentacji zatrudnieniowej Urzędu Państwowej Komisji oraz Państwowej Komisji nie znajdują się żadne dokumenty potwierdzające ukończenie nauki w Collegium Humanum przez pracowników Urzędu Państwowej Komisji i członków Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 4 marca 2024 r. 

Pytanie:

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), wnoszę o niezwłoczne (nie później niż w terminie 14 dni) przesłanie następujących informacji bądź dokumentów:

1) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, którym w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ), naliczono karę umowną, ze wskazaniem:

a) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia,

b) wysokości kary umownej,

c) daty naliczenia kary umownej,

d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz,

e) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) (np. protokoły odbioru, pisma do wykonawców, noty obciążeniowe);

3) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, z którymi w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ) rozwiązano umowę w sprawie zamówienia publicznego, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów (tj. z winy wykonawcy) , ze wskazaniem:

a) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

b) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego

c) daty rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy oraz

d) przyczyny rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy.

Jednocześnie Wnioskodawca zastrzega, iż nie wnioskuje o przesłanie informacji dotyczącej umów innych niż zawieranych na podstawie p.z.p. np. umów zawieranych na podstawie regulaminu.

4) Dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów jeśli dotyczą zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ww. ustawy (tj. z winy wykonawcy) w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.);

5) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ) pozwano o zapłatę, ze wskazaniem:

a) przyczyny złożenia pozwu,

b) sygnatury sprawy sądowej,

c) daty złożenia pozwu,

d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz

e) informacji o wyniku postępowania sądowego, jeżeli został wydany wyrok w jakiejkolwiek instancji.

6) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których zamawiający w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) wykluczył z prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. – dalej „p.z.p.” (tj. którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia), ze wskazaniem:

a) przyczyny wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) daty wykluczenia,

c) ewentualnej sygn. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w związku z wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p.

d) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

7) Protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców w sprawie wykluczenia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p w 2023 roku (w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz w 2024 roku (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.).

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), po zapoznaniu się z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jaki wpłynął do Urzędu Państwowej Komisji w dniu 4 marca 2024 r. dotyczącym realizacji umów o udzielanie zamówienia publicznego w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023 r. oraz w 2024 r. (w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.) informuję, iż w zakresie opisanym we wniosku nie zarejestrowano zdarzeń, o których mowa we wskazanych terminach.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

Czy Urząd PKDP w 2023 r. wypełnił obowiązek wynikający z przepisów okołobudżetowych dotyczący zwaloryzowania wynagrodzeń pracowników o wskaźnik 7,8%?

1) Jeśli nie to na jakiej podstawie prawnej oparł się pracodawca?

2) Jeśli tak to:

Urząd wypełnił obowiązek wynikający z przepisów okołobudżetowych

a) kiedy dokonano waloryzacji? Czy waloryzacja nastąpiła z zachowaniem 3 miesięcznego terminu od wejścia w życie ustawy budżetowej na 2023 r. tj. w maksymalnym terminie do dnia 9 maja 2023 r.?

Wypłaty waloryzacji dokonano dwuetapowo, we wrześniu i grudniu 2023 r.

b) w jakiej formie dokonano waloryzacji, w szczególności czy zwaloryzowano stałe składniki wynagrodzeń, czy też waloryzacja nastąpiła w innej formie – jeśli tak to w jakiej?

Zwaloryzowano kwotę wynagrodzenia zasadniczego, co automatycznie powoduje wzrost dodatku stażowego oraz wpływa na inne elementy wynagrodzenia, jak ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy świadczenia chorobowe z ustawy zasiłkowej.

Pierwszy etap wypłat nastąpił po dokonaniu uzgodnień z organizacją związkową wraz z wypłatą wynagrodzeń we wrześniu 2023 r.

Drugi etap nastąpił w grudniu 2023 r. i dotyczył osób, u których maksymalne zaszeregowanie uniemożliwiło zwaloryzowanie stałych elementów wynagrodzenia. Pracownikom tym  wypłacona została nagroda, w kwocie odpowiadającej przysługującej w 2023 r. wysokości waloryzacji.

Wypłata ww. nagród w grudniu dla tych osób spowodowana była oczekiwaniem na wejście w życie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu, o którą Przewodniczący Komisji wnioskował do Prezesa Rady Ministrów w kwietniu 2023 r. W okresie pomiędzy kwietniem a grudniem 2023 r. Dyrektor Generalny Urzędu wielokrotnie monitował sprawę zmiany Rozporządzenia w KPRM.

c) czy waloryzacja objęła wszystkich pracowników, w tym również pracowników, których stosunek pracy ustał po 1 stycznia 2023 r. oraz pracowników z maksymalnym wynagrodzeniem zasadniczym wynikającym z załącznika do aktu wykonawczego do ustawy o PKDP?

Waloryzacji stałych elementów wynagrodzenia dokonano również dla pracowników, których stosunek pracy ustał po 1 stycznia 2023 r., a których wysokość wynagrodzeń umożliwiała dokonanie waloryzacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem

d) jeżeli waloryzacją nie objęto wszystkich pracowników to z jakich powodów i na jakiej podstawie prawnej działał Urząd PKDP w świetle obowiązku zwaloryzowania wynagrodzeń wszystkim pracownikom wynikającego z przepisów rangi ustawowej?

Waloryzacja nie objęła pracowników, których stosunek pracy ustał na przestrzeni 2023 r., a którzy mieli maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego określoną w ww. Rozporządzeniu.

e) czy dokonano wyrównania wynagrodzeń w zakresie ich waloryzacji o wskaźnik 7,8% od dnia 1 stycznia 2023 r.? Jeśli tak kiedy to wyrównanie nastąpiło i w jakiej formie? Jeśli nie to dlaczego?

Tak, waloryzacja nastąpiła z wyrównaniami. Dla dokonanych waloryzacji, wypłata wyrównania od stycznia 2023 r. nastąpiła wraz z wynagrodzeniami we wrześniu 2023 r. oraz w wartości nagrody w grudniu 2023 r.

f) czy w przypadku ewentualnych opóźnień w waloryzacji, tj. dokonania jej po dniu 9 maja 2023 r. wypłacono pracownikom odsetki? Jeśli tak w jakiej wysokości?

Nie wypłacono odsetek.

g) czy waloryzacja o wskaźnik 7,8% została dokonana ze skutkami przechodzącymi na rok 2024? Czy też jednorazowo w roku 2023?

W przypadku pracowników, których wynagrodzenie po waloryzacji mieści się w zakresach obowiązującego Rozporządzenia, waloryzacja nastąpiła ze skutkiem przechodzącym na następny rok. Natomiast w przypadku pracowników z maksymalną stawką zaszeregowania, skutki przechodzące zostaną uwzględnione przy waloryzacji w roku 2024, po wejściu w życie znowelizowanego Rozporządzenia.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 4 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. W związku z odpowiedziami Pani Hanny Elżanowskiej, Pani Barbary Chrobak i Pani Agnieszki Rękas na pytanie 1b. (Jakie zadania urzędujących członków Komisji związane bezpośrednio z pracą Komisji wymagają finansowania podróży kolejowych i lotniczych?), proszę o wskazanie, które działania podjęte przez Komisję i wskazane w raportach od I-III wymagały finansowania podróży kolejowych i lotniczych? Proszę o odesłanie do konkretnych stron ww. dokumentów.

Urząd Państwowej Komisji nie ma możliwości wskazania konkretnych działań poszczególnych członków Komisji, które wymagały kolejowych i lotniczych podróży służbowych tychże członków, a które ujęte są w raportach Komisji. Dlatego też spytano członkinie o wskazane działania.
Pani Barbara Chrobak wskazuje, że:
„W/w informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wykazania interesu prawnego w żądaniu w/w informacji”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że:
„Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na podane w załączniku pytania udzieliłam w treści pisma przekazanego Pani w dniu 11 marca 2024 r., których treść podtrzymuję.”
Pani Hanna Elżanowska, wskazuje, że:
„ww. informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wskazania interesu prawnego w żądaniu ww. informacji”

2. W związku z odpowiedzią Pani Barbary Chrobak na pytanie 2a. (Czy urzędujący członkowie Komisji wnioskowali o finansowanie szkoleń lub innych form nauki? Jeśli tak, to którzy?), proszę o wskazanie jakie studia związane z zakresem działalności Komisji były przedmiotem wniosku o finansowanie? Proszę o wskazanie kierunku studiów, stopnia i liczby semestrów.

Pani Barbara Chrobak wskazuje, że:
„Prawo do informacji publicznej nie pozostaje prawem bezwzględnym i w zgodzie z art. 5 u.d.i.p. podlega pewnym ograniczeniom, m.in. ze względu na prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji”.
Niemniej, w związku z faktem finansowania w całości studiów Barbary Chrobak przez Urząd ze środków Skarbu Państwa, informuję, że Barbara Chrobak otrzymała finansowanie magisterskich studiów na kierunku Psychologia. Barbara Chrobak wnosiła o płatności
za wszystkie semestry studiów (I-V).

3. W związku z odpowiedzią na pytanie 2d. (Jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?) proszę o następujące informacje:
a. Czy Pani Barbara Chrobak (i w konsekwencji pozostali członkowie Komisji) jest pracownikiem urzędu Komisji? Zgodnie z prawem pracy porozumienia (umowy) dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawierane są między pracodawcą a pracownikiem.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 94), powołanie członka Komisji oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

b. Jaką wiedzę lub umiejętności musiała zdobyć (zdobywa) lub uzupełnić (uzupełnia) Pani Barbara Chrobak, żeby wykonywać funkcję członka Komisji? Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawo pracy rozumie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy lub umiejętności przez pracownika.

Pani Barbara Chrobak wskazuje, że:
„Pani Barbara Chrobak jest członkiem Państwowej Komisji i pozyskana dodatkowa wiedza jest wykorzystywana do wykonywania zadań członka Komisji. Pani Barbara Chrobak posiada kompetencje i wiedzę do wykonywania zadań ustawowych członka Komisji, z tego względu została wybrana przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15”.

4. W związku z odpowiedziami Pani Hanny Elżanowskiej, Pani Barbary Chrobak i Pani Agnieszki Rękas na pytanie 4b. (Czy urzędujący członkowie Komisji zaangażowani są w inne aktywności w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?) Jeżeli tak, to gdzie są zaangażowani i w jakim wymiarze godzinowym?) wskazuję, że:
– informacja dotycząca innych aktywności członków Komisji nie jest informacją przetworzoną (informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę) i jest (powinna być) znana kierownikowi jednostki,
– nawet jeżeli uznać, że to informacja przetworzona, to informacja dotycząca innych aktywności członków Komisji jest szczególnie istotna dla interesu publicznego dlatego, że pozwala opinii publicznej ocenić w jaki sposób sprawowana jest funkcja członka Komisji.
Biorąc powyższe pod uwagę ponownie proszę o odpowiedź na pytanie: Czy urzędujący członkowie Komisji zaangażowani są w inne aktywności w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej)? Jeżeli tak, to gdzie są zaangażowani i w jakim wymiarze godzinowym?

Kierownik jednostki i Urząd, mimo podzielania stanowiska Wnioskodawcy kwalifikującego przedmiotowe pytanie jako informację publiczną prostą, a nie przetworzoną, a nawet – przy uznawaniu ją za przetworzoną – uznaniu dostatecznego wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, nie mają wiedzy (do odpowiedzi na informację publiczną prostą) ani możliwości zdobycia tejże wiedzy poprzez analizy i zestawienia (do odpowiedzi na informację publiczną przetworzoną) w zakresie innych aktywności opartych o umowy cywilnoprawne członków Komisji. Dlatego też wskazanym członkiniom Komisji zadano przedmiotowe pytania.
Pani Barbara Chrobak wskazuje, że:
„W/w informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wykazania interesu prawnego w żądaniu w/w informacji”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że:
„Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na podane w załączniku pytania udzieliłam w treści pisma przekazanego Pani w dniu 11 marca 2024 r., których treść podtrzymuję.”
Pani Hanna Elżanowska, wskazuje, że:
„ww. informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wskazania interesu prawnego w żądaniu ww. informacji”.

5. W związku z odpowiedziami Pani Hanny Elżanowskiej, Pani Barbary Chrobak i Pani Agnieszki Rękas na pytanie 5 (W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację, ile razy w tygodniu i w jakich godzinach urzędujący członkowie Komisji przebywają fizycznie w Urzędzie Komisji?), wskazuję, że:
– informacja dotycząca godzin pracy członków Komisji nie jest informacją przetworzoną (informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę) i jest (powinna być) znana kierownikowi jednostki,
– nawet jeżeli uznać, że to informacja przetworzona, to informacja dotycząca godzin pracy członków Komisji jest szczególnie istotna dla interesu publicznego dlatego, że pozwala opinii publicznej ocenić w jaki sposób sprawowana jest funkcja członka Komisji.
Biorąc powyższe pod uwagę ponownie proszę o odpowiedź na pytanie W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację, ile razy w tygodniu i w jakich godzinach urzędujący członkowie Komisji przebywają fizycznie w Urzędzie Komisji?

Kierownik jednostki, prowadząc politykę transparentności publicznej, zadał członkom Komisji przedmiotowe pytania. Odpowiedzi wprost udzielili Karolina Bućko, Justyna Kotowska
i Błażej Kmieciak (https://bip.pkdp.gov.pl/2024-2/). W związku z faktem, że kierownik jednostki i Urząd nie ma podstawy do ewidencjonowania godzin pracy członków Komisji
ani ich obecności w siedzibie Urzędu Komisji, aczkolwiek wobec uznania zasadności interesu publicznego, kierownik jednostki przekazał członkiniom Komisji aktualne doprecyzowujące pytanie Wnioskodawcy.
Pani Barbara Chrobak wskazuje, że:
„W/w informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wykazania interesu prawnego w żądaniu w/w informacji”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że:
„Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na podane w załączniku pytania udzieliłam w treści pisma przekazanego Pani w dniu 11 marca 2024 r., których treść podtrzymuję.”
Pani Hanna Elżanowska, wskazuje, że:
„ww. informacje stanowią informację przetworzoną. Brak wskazania interesu prawnego w żądaniu ww. informacji”.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 14 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Kiedy i na jakiej podstawie wszczęto ww. 28 postępowań?
Państwowa Komisja w dniach 30-31 maja 2023 r. i 1-2 czerwca 2023 r. uchwałami podjęła 28 postępowań wyjaśniających na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U.2024.94 t.j.).

2. Na jakim etapie są ww. postępowania?
Wszystkie podjęte postępowania wyjaśniające są w toku.

3. Czy przekazano stronom zaproszenia do udziału w postępowaniu? Jeśli tak czy przekazano je za zwrotnym potwierdzeniem odbioru? Czy tzw. „zwrotki” wróciły z potwierdzeniem odbioru przesyłek przez adresatów?
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U.2024.94 t.j.) dokumentacja zgromadzona przez Komisję w toku postępowania wyjaśniającego nie stanowi
informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

4. Kiedy utworzono w strukturze organizacyjnej Urzędu PKDP Departament Postępowań Wyjaśniających?
Departament Postępowań Wyjaśniających został utworzony 28 października 2021 r.

5. Ilu pracowników było i obecnie jest zatrudnionych w ww. Departamencie?
W Departamencie Postępowań Wyjaśniających zatrudnionych było od 2 do 6 pracowników, a obecnie jest zatrudnionych 5 pracowników.

6. Jakimi zadaniami zajmował się ww. Departament w okresie od jego utworzenia do wszczęcia pierwszego postępowania wyjaśniającego?
Departament Postępowań Wyjaśniających jako komórka organizacyjna Urzędu Państwowej Komisji w okresie od jego utworzenia do wszczęcia pierwszego postępowania wyjaśniającego zajmował się zadaniami związanymi z obsługą merytoryczną, administracyjną i biurową Państwowej Komisji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U.2024.94 t.j.).

7. Kto nadzorował i obecnie nadzoruje pracę ww. Departamentu?
Prace Departamentu Postępowań Wyjaśniających nadzorowane były przez Przewodniczącego Państwowej Komisji, Dyrektora Generalnego oraz wyznaczonego pracownika Urzędu, a obecnie przez Przewodniczącego Państwowej Komisji, Dyrektora Generalnego i Dyrektora Departamentu.

8. Jakie środki na wynagrodzenia (stałe składniki wynagrodzenia: wynagrodzenia zasadnicze + dodatki za wysługę lat) wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę (ZUS, PFRON Fundusz Pracy itd.) wypłacono pracownikom ww. Departamentu łącznie w: 2022, 2023 i 2024 roku? Proszę o podanie osobno kwot wynagrodzeń i osobno kwot pochodnych.
W latach 2022-2024 wypłacono pracownikom Departamentu Postępowań Wyjaśniających wynagrodzenia zasadnicze i dodatki za wysługę lat w podziale na wynagrodzenia brutto oraz pochodne wg poniższej specyfikacji:

rok wynagr. brutto pochodne
2022 179 040,00 36 083,34
2023 197 134,72 39 907,18
2024 123 164,69 24 966,22

 

9. Czy Urząd PKDP posiada dostęp do bazy PESEL? Jeśli tak od kiedy? Czy dostęp jest jednorazowy czy też jest to stała możliwość korzystania z ww. bazy?
Urząd nie posiada obecnie dostępu do bazy PESEL.

10. Jeśli Urząd PKDP nie posiada dostępu do bazy PESEL: na jakiej podstawie/w jaki sposób potwierdzana jest tożsamość stron postępowania wyjaśniającego, w jaki sposób weryfikuje się czy strona żyje?
Tożsamość stron postępowania wyjaśniającego potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przed wysłuchaniem w postępowaniu wyjaśniającym. Weryfikacja, czy strona żyje, dokonywana jest poprzez składanie wniosków jednostkowych do administratora bazy PESEL i otrzymywanych informacji.

11. Czy Urząd PKDP posiada bazę lokalową dedykowaną prowadzeniu postępowań wyjaśniających?
Tak, Urząd posiada bazę lokalową dedykowaną prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Jeśli tak:
1) Od kiedy dysponuje ww. bazą?
Urząd dysponuje właściwą przestrzenią od grudnia 2023 r.

2) Jakie koszty ponoszone są w skali miesiąca w związku z zapewnieniem bazy lokalowej?
Koszt w skali miesiąca wynosi 21 939,50 zł.

3) Czy baza ta jest wystarczająca?
Tak, baza jest wystarczająca.

4) Czy podejmowano próby zapewnienia bazy z wykorzystaniem budynków sądów powszechnych na obszarze Warszawy? Jeśli tak jaki był efekt tych działań?
Podejmowano takie próby. Podjęto decyzję o zapewnieniu przestrzeni własnej na prowadzenie postępowań wyjaśniających.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 18 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w Urzędzie Państwowej Komisji zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące warunków pracy?
Tak, było takie badanie.

2. Jakie były wyniki tego badania?
Nie sposób uznać, że żądana informacja w postaci wyników ankiety stanowi informację publiczną, której udostępnienia można żądać w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.). Ankieta (a co za tym idzie, jej wyniki) miała za przedmiot nie tyle działania organu władzy publicznej czy jego organizację, ale odczucia pracowników odnośnie atmosfery pracy. Trudno co do zasady uznać, że informacja o odczuciach pracowników organu mieści się w pojęciu „informacji publicznej”. Informacja publiczna ma dotyczyć sfery faktów, a nie opinii czy odczuć.

3. Czy członkowie Komisji zostali poinformowani o wynikach tego badania? Jeżeli nie to dlaczego?
Członkowie Państwowej Komisji zostali poinformowani o zjawiskach zaobserwowanych w ankiecie.

4. Czy pracodawca zamierza podjąć jakiekolwiek działania na rzecz sytuacji pracowników w urzędzie?
Pracodawca regularnie podejmuje działania zmierzające do eliminacji zjawisk niepożądanych organizując dedykowane szkolenia i rozmowy z pracownikami oraz określając zasady komunikacji panujące w Urzędzie Państwowej Komisji.

5. Czy pracodawca podjął działania w związku ze stwierdzonym w 2023 r. mobbingiem jednego z członków komisji?
Pracodawca wskazuje, że nie stwierdzono jednoznacznie występowania mobbingu. Pracodawca prowadzi profilaktykę antymobbingową m.in. przez szkolenia z tego zakresu i wprowadzenie wewnętrznych zasad komunikacji.

6. Czy pracownikom została udzielona pomoc terapeutyczna?
Żaden z pracowników nie zgłaszał zapotrzebowania na taką pomoc.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 19 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w każdym z 3 wskazanych przypadków powołano komisję antymobbingową? Jeśli nie to w ilu przypadkach i z jakich powodów?
Tylko w jednym przypadku powołano komisję antymobbingową. W pozostałych przypadkach skierowano pozew do sądu, więc bezpodstawne było powoływanie komisji.

2. Dlaczego powstał tylko 1 raport z prac komisji antymobbingowej?
Z uwagi na to, że została powołana jedna komisja antymobbingowa, powstał jeden raport z jej prac.

3. Czy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do chwili obecnej zlecano sporządzenie opinii prawnych na okoliczność – czy Członek PKDP (w tym Przewodniczący i jego zastępca) może podlegać odpowiedzialności w trybie przeciwdziałania mobbingowi? Czy opinie te miały również dotyczyć statusu Członka PKDP w kontekście przepisów Kodeksu pracy? Czy treść opinii dotyczyła analizy w kontekście czy Członek PKDP jest pracownikiem?
Nie zlecano takich opinii prawnych.

4. Jeśli zlecano takie opinie (zlecał je urząd lub Przewodniczący PKDP) proszę o udostępnienie ich skanów – chodzi o wszystkie opinie zlecone zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
Nie zlecano takich opinii prawnych.

5. Jakie koszty poniósł Urząd PKDP w związku z udziałem ekspertów zewnętrznych w pracach komisji antymobbingowej/antymobbingowych?
W związku z udziałem ekspertów zewnętrznych, Urząd Państwowej Komisji poniósł koszty w wysokości 19.065 zł.

6. Proszę o udostępnienie raportu komisji antymobbingowej – jedynego jaki został sporządzony w sprawie skarg złożonych w latach 2022 – 2023.
Urząd Państwowej Komisji wskazuje, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. III SA/Gl 919/19 https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-gl-919-19/e89753.html Podsumowując Sąd stwierdza, że dokumenty wytwarzane przez Komisję Antymobbingową – która nie jest organem administracji publicznej i nie wykonuje zadań publicznych – nie stanowią informacji publicznej, a protokół końcowy z postępowania wyjaśniającego nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 20 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1) Proszę o udostępnienie skanu/skanów powołania/powołań na stanowisko obecnego dyrektora generalnego Urzędu PKDP.
Obecny Dyrektor Generalny nie został zatrudniony na podstawie powołania, tylko umowy o pracę.

2) Proszę o udostępnienie skanów upoważnień, pełnomocnictw itp. udzielonych obecnemu dyrektorowi generalnemu Urzędu PKDP od dnia powołania na stanowisko do chwili obecnej.
Skany wnioskowanych dokumentów w załączeniu.

3) Czy w okresie od dnia 14 kwietnia 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. (włącznie) obecny dyrektor generalny Urzędu PKDP podpisywał dokumenty kadrowe, w tym umowy o pracę, porozumienia zmieniające warunki pracy lub płacy, wypowiedzenia umów (lub inne dokumenty rozwiązujące umowy o pracę), dekrety kadrowe o przyznaniu nagród uznaniowych i/lub dodatków specjalnych? Jeśli tak czy dyrektor generalny posiadał wyłączne uprawnienia w ww. zakresie?
Tak, Dyrektor Generalny podpisywał dokumenty kadrowe zgodnie z przekazanym upoważnieniem. Dyrektor Generalny nie posiadał wyłącznych uprawnień we wskazanym zakresie.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 20 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1) Proszę o udostępnienie skanów: uchwały PKDP z 2021 r. o wstrzymaniu (zawieszeniu) realizacji przepisów ustawy o PKDP dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz protokołu z posiedzenia PKDP, na którym uchwała ta została podjęta.
Skan uchwały Państwowej Komisji z 2021 r. w załączeniu. Wskazane posiedzenie Państwowej Komisji miało charakter niejawny. Powstały z niego protokół nie stanowi informacji publicznej.

2) Jeśli PKDP podjęła ww. uchwałę na podstawie opinii, analiz, stanowisk itp. ekspertów zewnętrznych proszę o udostępnienie skanów wszystkich ww. dokumentów po zanonimizowaniu danych osobowych ich autorów.
Przed podjęciem uchwały zasięgnięto opinii prawnej – w załączeniu.

3) Proszę o wskazanie czy dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej zostały sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia radców prawnych i/lub adwokatów?
Opinia, o której mowa w pkt. 2, została wydana przez prawnika (sędziego).

4) Proszę o podanie jakie koszty poniósł Urząd PKDP w związku z opracowaniem dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej?
Opracowanie opinii prawnej wskazanej w pkt. 2 kosztowało 12.000 zł.

5) Proszę o podanie podstawy prawnej, z której wynika uprawnienie PKDP do nie stosowania powszechnie obowiązujących przepisów rangi ustawowej lub zawieszania ich stosowania na bliżej nieokreślony okres czasu?
Szeroka analiza tego zagadnienia została przedstawiona w części VI Pierwszego Raportu Państwowej Komisji od str. 179 do str. 187. Raport dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport_PKDP.pdf

6) Proszę o wskazanie kiedy rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o PKDP, która weszła w życie w lutym 2023 r.? Kiedy przekazano projekt ustawy Prezydentowi RP celem podjęcia inicjatywy ustawodawczej? Proszę o przekazanie pisma przekazującego projekt nowelizacji wraz z projektem zmiany ustawy.
Projekt nowelizacji ustawy przygotowywany przez Państwową Komisję został przekazany bezpośrednio przedstawicielowi Kancelarii Prezydenta w dniu 26 kwietnia 2021 r. bez pisma przekazującego. Wspólne prace członków Państwowej Komisji oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP nad projektem rozpoczęły się w maju 2021 r. Projekt ustawy w załączeniu.

7) Czy projekt nowelizacji ustawy został opracowany własnymi siłami czy też z udziałem ekspertów zewnętrznych? Jeśli tak jakie były koszty wsparcia eksperckiego?
Projekt nowelizacji został opracowany własnymi siłami jednostki.

8) Czy ostatni raport PKDP został opracowany wyłącznie siłami własnymi Członków PKDP i urzędników urzędu? Czy w opracowaniu raportu uczestniczyli wszyscy Członkowie PKDP, jeśli nie to dlaczego?
9) Czy w opracowaniu raportu brali udział eksperci zewnętrzni, jeśli tak jakie były koszty ich usług i dlaczego zlecono opracowanie raportu lub jego części na zewnątrz?
Ad. 8 i 9 Oprócz wszystkich członków Państwowej Komisji oraz wyznaczonych pracowników Urzędu, w opracowaniu Raportu brali udział również eksperci zewnętrzni. Koszt ich usług wyniósł 61.590 zł. Zostali oni zaangażowani w prace nad Raportem w ramach współpracy naukowej z uwagi na posiadane kompetencje kierunkowe. Reprezentują renomowane ośrodki naukowe i instytucje i są wysokiej klasy specjalistami w tematyce podejmowanej w Raporcie. Ich wkład był niezbędny, aby publikacja miała możliwie najwyższy merytoryczny charakter.

10) Czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o PKDP w lutym 2023 r. Komisja podjęła prowadzenie postępowań wyjaśniających? Jeśli nie to dlaczego?
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy, Państwowa Komisja podjęła prowadzenie postępowań wyjaśniających.

11) Czy bezpośrednio po powołaniu obecnej Przewodniczącej PKDP podjęto prowadzenie postępowań wyjaśniających zmierzających do ewentualnego wpisania potwierdzonych sprawców do rejestru przestępstw o charakterze seksualnym? Jeśli nie to dlaczego?
Tak, po powołaniu obecnej Przewodniczącej Państwowej Komisji, podjęto prowadzenie postępowań wyjaśniających.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 20 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1) Ilu pracowników (urzędników i pracowników obsługi) zatrudniono do Urzędu PKDP w okresie od 1 lipca 2022 r. do chwili obecnej?
Od 1 lipca 2022 r. do dnia udzielenia odpowiedzi w Urzędzie Państwowej Komisji zostało przyjętych do pracy 11 pracowników.

2) Czy wszyscy pracownicy zostali zatrudnieni po przeprowadzeniu postępowań konkursowych? Jeśli nie to dlaczego i na jakiej podstawie prawnej odstąpiono od ww. postępowań?
Urząd Państwowej Komisji nie został objęty regulacjami prawnymi w zakresie sformalizowanego naboru na wolne stanowiska pracy. W odniesieniu do kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników stosuje się ogólne przepisy Kodeksu pracy, w tym dotyczące podstawy nawiązania stosunku pracy.
Do pracowników Urzędu Państwowej Komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych, na podstawie której również nie przeprowadza się otwartego i konkurencyjnego naboru, inaczej niż zostało to uregulowane np. w ustawie o służbie cywilnej czy ustawie o pracownikach samorządowych.

3) Czy w okresie od 1 lipca 2022 r. do chwili obecnej wystąpiły przypadki ukarania pracownika karą wynikającą z Kodeksu pracy, w tym upomnieniem, naganą, karą pieniężną? Jeśli tak ile było takich przypadków i z jakich działań pracowników wynikało zastosowanie ww. kar?
Od 1 lipca 2022 r. do dnia udzielenia odpowiedzi w Urzędzie Państwowej Komisji nie wystąpiły przypadki ukarania pracownika karą wynikającą z Kodeksu pracy.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1) Proszę o przesłanie skanów wszystkich zarządzeń Przewodniczącego PKDP wydanych w okresie od 1 kwietnia 2023 do dnia 14 kwietnia 2023 r.
Zarządzenia wdane przez Przewodniczącego Państwowej Komisji opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.pkdp.gov.pl/urzad-komisji/dokumentyurzad/zarzadzenia-przewodniczacego-i-zastepcy-przewodniczacego/

2) Czy ówczesny Przewodniczący PKDP Pan Błażej Kmieciak uzyskał zgodę/akceptację organu powołującego przewodniczącego PKDP, tj. Sejmu RP na scedowanie wszystkich swoich uprawnień, w tym wyłącznych uprawnień przypisanych kierownikowi jednostki, na zastępcę lub zastępców przewodniczącego? Jeśli tak proszę o przesłanie jej skanu, jeśli nie proszę wyjaśnić dlaczego?
Państwowa Komisja jest organem niezależnym od innych organów władzy państwowej, co wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 94). W związku z tym żadna zgoda ani akceptacja organu powołującego nie była konieczna.

3) Czy na okoliczność możliwości i prawidłowości prawnej scedowania uprawnień przewodniczącego PKDP, w tym wyłącznych uprawnień kierownika jednostki na zastępcę/zastępców przewodniczącego sporządzona została opinia lub opinie prawne? Jeśli tak proszę o ich udostępnienie w formie skanu.
Tak, została sporządzona opinia prawna – w załączeniu.

4) Proszę o przesłanie skanów wszystkich zarządzeń wydanych przez ówczesnego zastępcę przewodniczącego PKDP Pana Andrzeja Nowarskiego w okresie od 14 kwietnia 2023 r. do dnia 8 czerwca 2023 r.
Zarządzenia wdane przez Zastępcę Przewodniczącego Państwowej Komisji opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.pkdp.gov.pl/urzad-komisji/dokumentyurzad/zarzadzenia-przewodniczacego-i-zastepcy-przewodniczacego/ W zakresie, w jakim informacja publiczna nie może być udzielona wydana zostanie stosowana decyzja.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1) W jakim celu Urząd PKDP zakupił pod koniec 2023 r. 4 samochód służbowy?
Samochód służbowy został zakupiony w celu zwiększenia mobilności członków Państwowej Komisji oraz pracowników Urzędu Państwowej Komisji.

2) W jakim trybie nastąpił zakup tego samochodu?
Zakup tego samochodu został dokonany w trybie rozeznania rynku.

3) Proszę o podanie nazwy wykonawcy (dostawcy) samochodu.
Dostawcą samochodu była firma: Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp. j.

4) Ile etatów kierowców posiada Urząd PKDP?
Urząd Państwowej Komisji zatrudnia dwóch kierowców.

5) Czy z samochodów służbowych korzystają Członkowie PKDP i/lub pracownicy Urzędu bez kierowcy?
Tak. W Urzędzie występują sytuacje, w których członkowie Państwowej Komisji lub pracownicy Urzędu Państwowej Komisji korzystają z samochodów służbowych bez kierowcy.

6) Czy osoby korzystające z samochodów służbowych posiadają stosowne uprawnienia, w tym uprawnienia do przewozu osób?
Osoby korzystające z samochodów kierujące nimi, mają stosowne uprawnienia tj. prawo jazdy kat. B, a przy tym posiadają aktualne badania. Osoby nie mają uprawnień (licencji) do przewozu osób, gdyż nie są one wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy.

7) Czy korzystanie z samochodów służbowych bez kierowcy następuje po uprzednim powierzeniu odpowiedzialności materialnej za mienie Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu UPKDP? Jeśli tak w jakiej formie (na podstawie jakiego dokumentu powierzana jest ww. odpowiedzialność)? Jeśli nie to dlaczego Urząd PKDP nie zabezpiecza mienia SP przed uszkodzeniem lub zniszczeniem?
Tak, osoby którym powierzany jest samochód bez kierowcy ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Powierzenie pojazdu następuje na podstawie protokołu-zdawczo odbiorczego podpisywanego każdorazowo przy przekazaniu samochodu.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 27 marca 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Ile samochodów zostało zakupionych przez Urząd Komisji, kiedy oraz jaki jest koszt zakupu poszczególnych samochodów?
Urząd Państwowej Komisji zakupił cztery samochody na łączną kwotę 643 030 zł.
W rozbiciu jednostkowym kwoty przedstawiają się następująco:
Samochód 1 – data zakupu 9.11.2022; koszt zakupu 166 200 zł;
Samochód 2 – data zakupu 9.11.2022; koszt zakupu 169 900 zł;
Samochód 3 – data zakupu 9.11.2022; koszt zakupu 154 900 zł;
Samochód 4 – data zakupu 21.12.2023; koszt zakupu 152 030 zł.

2. Ilu kierowców jest zatrudnionych w Urzędzie Komisji?
W Urzędzie Państwowej Komisji zatrudnionych jest dwóch kierowców.

3. Kto jest dysponentem każdego z samochodów i na jakiej podstawie?
Zgodnie z Regulaminem i ogólnymi warunkami użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r., dysponentami pojazdów są pracownicy Urzędu korzystający w celach służbowych z samochodu służbowego wchodzącego w skład kolumny transportowej wraz z kierowcą lub bez kierowcy. Dysponentem stałym samochodów 3 i 4 są, zgodnie z ww. Regulaminem, Przewodniczący Komisji i Dyrektor Generalny Urzędu, przy czym z samochodów tych korzystają, w miarę potrzeb wynikających z funkcjonowania Urzędu i realizowanych zadań statutowych dotyczących postępowań sądowych, także pozostali dysponenci pojazdów.

4. Jaki jest przebieg kilometrów w każdym samochodzie od dnia zakupu z podaniem, kto z dysponentów nim jeździ?
Informacje dotyczące przebiegów są zamieszczone w tabeli przy pytaniu nr 8. Dysponentami pojazdów są osoby wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 3

5. Kto pokrywa koszty eksploatacji, dysponent czy Urząd Komisji i na jakiej podstawie?
Koszty eksploatacyjne pokrywane samochodów są pokrywane przez Urząd. Podstawą pokrywania kosztów eksploatacyjnych są stosowne umowy lub zlecenia serwisowe.

6. Czy dysponenci samochodów mają limit kilometrów powyżej którego sami płacą koszty
paliwa?
Zarządzenie nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r. nie przewiduje odgórnie takiej regulacji.

7. Czy dysponenci posiadają karty płatnicze na zakup bezgotówkowy paliwa, jeżeli tak
proszę o podanie kwot obciążających karty dla każdego z dysponentów?
Zakup paliwa odbywa się na podstawie umowy Urzędu z jednym z koncernów paliwowych i dokonywany jest na podstawie bezgotówkowych kart flotowych. Z uwagi na to, że samochody posiadają różnych dysponentów, karty paliwowe przyporządkowane są do samochodu, nie zaś imiennie do dysponenta.

8. Jaki jest koszt eksploatacji (w tym ubezpieczenie OC i AC, opłata za paliwo, naprawa, przeglądy, mycie, sprzątanie) każdego z samochodów z podaniem, kto z dysponentów nim jeździ?

Samochód: Km przebiegu

(zakup–odp.)

Koszt paliwa Koszt mycia Koszt sprzątania Koszt napraw i przeglądów Koszt OC i AC Koszt Adblue Koszt oleju silnikowego Koszt płynu do spryskiwaczy Koszt płynu przeciw zamarzaniu Koszt akcesoriów sam.  
1 Na dn. 10.04.2024

6 km – 33968 km

 

17 427,07

 

864,75  

52,00

 

 

 

14.11.2022-13.11.2023 5 654,00 zł

14.11.2023-13.11.2024      7 799,00 zł

 

306,97

 

168,98

 

547,85

 

17,99

 

   
3 Na dn. 10.04.2024

9 km –  55278 km

15 897,37  

348,55

 

Przegląd 1 382,07 zł 14.11.2022-13.11.2023   4 479,00 zł

14.11.2023- 13.11.2024 5 820,00 zł

 

102,97

 

2 Na dn. 10.04.2024

10 km – 28394 km

15 533,22

 

1262,31

 

20,00

 

14.11.2022-13.11.2023 5 537,00 zł

14.11.2023- 13.11.2024     7 721,00 zł

 

164,98

 

280,97

 

394,88

 

17,99

 

93,00

 

 
4 Na dn. 10.04.2024

10 km – 6443 km

 

2 248,56

 

175,96 27.12.2023-26.12.2024    6 670,00 zł

 

37,99

 

 

9. Jeżeli koszty eksploatacji samochodów pokrywa Urząd Komisji, jaki jest łączny koszt użytkowania samochodów ponoszony przez Skarb Państwa?
Odpowiedź zawarta w tabeli przy pytaniu nr 8.

10. Czy dysponenci samochodów prowadzą karty przejazdu? Jeżeli tak, proszę o przesłanie ich kopii.
Kierowcy pojazdów prowadzą karty pojazdów zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r. Odnosząc się do wniosku o przekazanie kopii kart drogowych wskazujemy, że są to dokumenty wewnętrzne służące do ewidencji czasu pracy dysponentów i samochodów i jako takie nie stanowią informacji publicznej, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 16.01.2018 r., I OSK 1066/16, LEX nr 2449109, wskazując:Karty drogowe dotyczą wyłącznie kwestii organizacji pracy w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników uprawnionych do używania pojazdów służbowych przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych związanych z wyjazdami służbowymi i delegowaniem do pracy poza siedzibę urzędu. Są więc podstawą do powierzenia pracownikowi samochodu służbowego i mogą mieć jedynie znaczenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie. […] karty drogowe nie są dokumentami sporządzonymi i podpisanym przez funkcjonariusza publicznego, gdyż zostają sporządzone przez pracowników w ramach pełnienia czynności służbowych i jako dokumenty wewnętrzne nie są skierowane do podmiotów zewnętrznych. Skoro karty drogowe zawierają informacje o przebiegu dnia pracy kierowcy, nie stanowią informacji o sprawach publicznych. Nie są informacją publiczną.

11. Czy dysponentem jednego z samochodów jest Dyrektor Generalny Urzędu? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie, proszę o przesłanie dokumentu na podstawie którego jest on dysponentem samochodu służbowego, podanie przebiegu kilometrów od dnia oddania samochodu do jego dyspozycji do chwili obecnej. Proszę o podanie daty oddania samochodu do dyspozycji Dyrektora Generalnego Urzędu, przejechanych kilometrów oraz kosztu paliwa. Proszę o podanie danych w rozbiciu na każdy miesiąc.
Podstawą do dysponowania przez Dyrektora Generalnego samochodem służbowym jest zarządzenie nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r. (dokument stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi) oraz sporządzony na jego podstawie protokół przekazania. Dyrektor Generalny jest dysponentem stałym samochodu służbowego nr 4 od 11.01.2024 r. Samochód w dyspozycji Dyrektora Generalnego przejechał 4893 km (I.2024 – 1397 km, II.2024– 1475 km, III.2024 – 1508 km, IV.2024 – 513 km).

12. Czy Dyrektor Generalny Urzędu jest wyłącznym dysponentem samochodu służbowego oraz czy użytkuje samochód w celach prywatnych?
Zarządzenie nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r. nie zawiera pojęcia „wyłącznego dysponenta”. W miarę potrzeb wynikających z funkcjonowania Urzędu Państwowej Komisji i realizowanych zadań statutowych, z samochodu pozostającego w dyspozycji Dyrektora Generalnego, korzystają również pozostali dysponenci pojazdów. Dyrektor Generalny korzysta z samochodu do celów prywatnych zgodnie z umową zawartą na podstawie Zarządzenia nr 18/2022 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z dnia 15 listopada 2022 r.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy w Urzędzie PKDP obowiązują wewnętrzne regulacje dotyczące wynagradzania pracowników np. regulamin? Jeśli tak proszę o udostępnienie skanu/skanów tych regulacji obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia dzisiejszego.
  W Urzędzie Państwowej Komisji obowiązuje Regulamin Pracy. Dokument zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako plik „Zarządzenie_24_2023” pod adresem: https://bip.pkdp.gov.pl/urzad-komisji/dokumentyurzad/zarzadzenia-przewodniczacego-i-zastepcy-przewodniczacego/.
 2. Czy Urzędowi PKDP znane były i są przepisy okołobudżetowe z 2023 r., zgodnie z którymi waloryzacja wynagrodzeń pracowników powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ustawy budżetowej, tj. maksymalnie do dnia 9 maja 2023 r.? jeśli tak to
  3. Dlaczego waloryzacji wynagrodzeń dokonano dopiero we wrześniu i w grudniu 2023 r.?
  4. Czy Urzędowi PKDP znane były w 2023 r. interpretacje Ministra Finansów wskazujące na obowiązek dokonania waloryzacji bez wyjątku wszystkim pracownikom bez względu na wysokość tzw. widełek płacowych wynikających z przepisów wykonawczych do poszczególnych ustaw branżowych i wskazujące na wyższość (co zresztą jest oczywiste) regulacji rangi ustawowej nad regulacjami aktu wykonawczego, między innymi takiego jak rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy o PKDP?
  5. Czy Urzędowi PKDP znane były w 2023 r. regulacje prawne stanowiące podstawę przyznania pracownikowi nagrody uznaniowej?
  6. Czy zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy o PKDP nagroda uznaniowa może być przyznana pracownikowi z innego tytułu niż szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym np. z tytułu waloryzacji wynagrodzenia? Jeśli tak proszę wskazać konkretny przepis prawa stanowiący podstawę przyznania pracownikom nagród uznaniowych zastępujących ustawową waloryzację w grudniu 2023 r.
  Odpowiadając na pytania nr 2-6, Urząd Państwowej Komisji wskazuje, że powyższe nie stanowi informacji publicznej, albowiem nie dotyczy informacji (faktów), a oceny (wykładni) przepisów prawa. Jak zauważył WSA w Warszawie w wyr. z 16.11.2016 r. (II SAB/Wa 462/16) informacja publiczna dotyczy sfery faktów, a więc stanu rzeczy istniejącego w chwili udzielania informacji i jej żądanie nie może być utożsamiane z prawem do inicjowania działań mających na celu wytworzenie informacji jakościowo nowej, chyba że wniosek dotyczy informacji przetworzonej. Charakteru informacji publicznej nie mają również żądania dotyczące informacji o stosowaniu przepisów prawa, gdyż nie dotyczą sfery faktów.
 3. Czy w 2023 r. dyrektor generalny Urzędu PKDP i dyrektorzy departamentów/biur otrzymali podwyżki wynagrodzeń? Jeśli tak w jakiej miesięcznej kwocie brutto (proszę o podanie danych łącznie bez wskazywania stanowisk)? Czy podwyżki te mieściły się w tzw. widełkach płacowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy o PKDP?
  Łączne podwyżki dla wskazanych stanowisk wyniosły 1000 zł brutto miesięcznie i mieściły się w widełkach płacowych określonych we wskazanym rozporządzeniu.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytanie i odpowiedź:
W jakim dniu/dacie złożono trzecią skargę? W jakim dniu/dacie powołano komisję antymobbingową? Czy podmiotem postępowania był członek PKDP?
Urząd Państwowej Komisji wskazuje, że skarga została złożona w dniu 13 kwietnia 2023 r., zaś zespół ekspercki do wyjaśniania sygnałów pracowniczych został powołany w dniu 22 maja 2023 r. Sprawa dotyczyła jednego z członków Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Kto i jaką klauzulę niejawności nadał protokołowi z posiedzenia PKDP, na którym podjęto uchwałę o nie stosowaniu przepisów o prowadzeniu postępowań wyjaśniających?
  Protokołowi nie została nadana klauzula.
 2. Dlaczego uchwała PKDP jest jawna skoro protokół z posiedzenia na którym ją podjęto jest niejawny?
  Podczas posiedzenia Państwowej Komisji podejmowane są różne uchwały, również dotyczące spraw indywidualnych, związanych z działalnością Państwowej Komisji, które nie stanowią informacji publicznej.
 3. Czy ww. klauzula jest klauzulą w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych?
  Pytanie bezprzedmiotowe wobec odpowiedzi na pytanie nr 1 – nie nadano żadnej klauzuli.
 4. Czy Urząd PKDP zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych?
  Urząd Państwowej Komisji nie zatrudnia takiej osoby.
 5. Czy w Urzędzie PKDP zorganizowano Kancelarię Tajną? Jeśli tak ilu jest w niej zatrudnionych pracowników?
  W Urzędzie nie zorganizowano kancelarii tajnej z uwagi na brak takiej potrzeby.
 6. Czy pracownicy UPKDP (jeśli tak to ile osób) oraz Członkowie PKDP posiadają dostęp do informacji niejawnych? Jeśli tak jakiego poziomu?
  W ramach obowiązków pracowniczych nie jest wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.
 7. Kto przeprowadził postępowania sprawdzające w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt 5? Kto wydał dokument upoważniający do dostępu do informacji publicznej?
  Pytanie bezprzedmiotowe wobec odpowiedzi na pytanie nr 5.
 8. W odpowiedzi na mój wcześniejszy wniosek wskazano, że projekt nowelizacji ustawy o PKDP przekazano w kwietniu 2021 r. Jakie działania monitorujące prowadziła PKDP lub Urząd PKDP w okresie od przekazania projektu do opublikowania nowelizacji ustawy?
  Urząd Państwowej Komisji informuje, że nie posiada inicjatywy ustawodawczej oraz nie ma możliwości wpływu na przebieg procesu legislacyjnego. Urząd Państwowej Komisji mógł przedstawić propozycję rozwiązań systemowych (co uczynił), jednak sposób procedowania projektów ustaw pozostaje poza kompetencjami Urzędu Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Kto i na jakiej podstawie prawnej zawiesił/uchylił stosowanie wobec obecnego dyrektora generalnego statutu UPKDP i regulaminu organizacyjnego UPKDP stanowiących, że dyrektor generalny urzędu oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych są powoływani na stanowiska po przeprowadzeniu postępowania konkursowego? Jeśli nie zawieszono stosowania ww. regulacji dlaczego nie powołano obecnego dyrektora generalnego na stanowisko?
  Stosowanie statutu i regulaminu organizacyjnego nie było zawieszone. Obecny Dyrektor Generalny został wybrany po przeprowadzeniu konkursu. Stanowisko Dyrektora Generalnego jest obsadzone.
 2. Na jakiej podstawie prawnej zawarto umowę/ umowy o pracę z obecnym dyrektorem generalnym?
  Podstawą zawierania umów o pracę jest co do zasady Kodeks pracy. Dodatkowo, jak wynika z art. 17 ust. 3 ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, do pracowników Urzędu Państwowej Komisji stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach urzędów państwowych.
  Jedynie na marginesie Urząd Państwowej Komisji zauważa, że żądania dotyczące informacji o stosowaniu przepisów prawa nie dotyczą sfery faktów, a zatem nie stanowią informacji publicznej – WSA w Warszawie w wyr. z 16.11.2016 r. (II SAB/Wa 462/16).

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Proszę o przesłanie stosowanego w UPKDP wzoru protokołu na podstawie którego jest powierzana odpowiedzialność materialna za samochód służbowy.
  Dokumenty dotyczące korzystania z samochodów zawarte są w Zarządzeniu 18/2022 opublikowanym na BIP Urzędu Państwowej Komisji pod adresem https://bip.pkdp.gov.pl/informacja-publiczna/odpowiedzi-na-wnioski/2024-2/
 2. Czy pracownicy UPKDP i członkowie PKDP korzystający z samochodów służbowych bez kierowcy przewożą pasażerów?
  W przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia, występują takie przypadki.
 3. Czy pracownicy UPKDP wykorzystują samochody służbowe w celu dojazdu do i z miejsca zamieszkania do siedziby urzędu?
  4. Jeśli tak na jakiej podstawie i jakie jest uzasadnienie korzystania z pojazdów służbowych do celów prywatnych?
  Wykorzystanie samochodów odbywa się zgodnie z Zarządzeniem 18/2022 wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 1. Zgodnie z § 5 ust. 1 Zarządzenia , codzienny dojazd dysponenta stałego z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem na terenie województwa mazowieckiego uważa się za przejazd w celu służbowym.
  Natomiast korzystanie z pojazdów służbowych do celów prywatnych, zgodnie z zarządzeniem, możliwe jest na podstawie umowy zawartej przez pracownika z Urzędem Państwowej Komisji.
 4. Czy osoby korzystające z pojazdów ponoszą z tego tytułu opłaty? Jeśli tak w jakiej wysokości miesięcznie i na jakiej podstawie (zawartej umowy itp.)?
  Odnośnie ponoszenia kosztów zob. odpowiedź na pytanie nr 5 na wniosek z dnia 27 marca 2024 roku opublikowaną na BIP Urzędu Państwowej Komisji pod adresem: https://bip.pkdp.gov.pl/informacja-publiczna/odpowiedzi-na-wnioski/2024-2/
 5. Kto ponosi koszty paliwa?
  Odnośnie zasad ponoszenia kosztów zob. odpowiedź na pytanie nr 7 na wniosek z dnia 27 marca 2024 roku opublikowaną na BIP Urzędu Państwowej Komisji pod adresem https://bip.pkdp.gov.pl/informacja-publiczna/odpowiedzi-na-wnioski/2024-2/
 6. Czy osobom korzystającym z pojazdów służbowych do celów prywatnych potrącany jest podatek dochodowy? Jeśli tak to w jakiej wysokości? Jeśli nie to dlaczego?
  Tak. Wysokość podatku wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i uzależniona jest od mocy silnika danego pojazdu.
 7. Jakiego rodzaju ubezpieczenia posiadają samochody użytkowane przez UPKDP? Proszę podać markę auta i zakres ubezpieczenia (np. OC, NNW – w jakim zakresie, AC itp.)?
  Wszystkie samochody Urzędu posiadają pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW w zakresie:
  • samochody marki Skoda: OC: 5210000 euro – szkoda na osobie, 1050000 euro – szkoda w mieniu; AC: od wszystkich ryzyk (pełna ochrona), wariant ustalania kosztów: serwisowy, ryzyko kradzieży, wszystkie szyby w aucie, brak udziałów własnych, brak redukcji sumy ubezpieczenia, utrzymanie sumy ubezpieczenia na rok, naprawa w ASO przy użyciu oryginalnych części, amortyzacja części zniesiona, franszyza integralna 300 zł, limit na holowanie i parking: 10 % sumy ubezpieczenia;
  NNW – suma ubezpieczenia na 10 000 zł na każdą osobę w aucie zgodnie z homologacją.
  • samochód marki Volkswagen: OC: 5210000 euro – szkoda na osobie, 1050000 euro – szkoda w mieniu; AC: ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń (All Risks), naprawa z użyciem nowych i oryginalnych części, ochrona zniżek OC, OC Szybka Wypłata, ochrona zniżek po szkodzie AC, gwarancja wartości samochodu, naprawy u Autoryzowanych Partnerów Serwisowych, brak udziałów własnych w szkodach, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia przy zgłaszanych szkodach, bezgotówkowe rozliczenia naprawy, likwidacja szkody z OC w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód; NNW – suma ubezpieczenia na 10 000 zł na każdą osobę w aucie zgodnie z homologacją.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy zarządzenia przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, które nie zostały opublikowane na stronie BIP zostały opatrzone klauzulą niejawności w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych? Jeśli tak to jaką?
  Wskazane dokumenty nie zostały objęte klauzulą niejawności.
 2. Kto nadał klauzulę niejawności i gdzie dokumenty w wersji papierowej są przechowywane?
  Klauzula niejawności nie została nadana. Dokumenty w wersji papierowej przechowywane są w Urzędzie Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Kiedy wszczęto pierwsze postępowanie wyjaśniające po nowelizacji ustawy o PKDP?
  Państwowa Komisji podjęła pierwsze postępowanie wyjaśniające po nowelizacji Ustawy w dniu 30 maja 2023 r.
 2. Ile na chwilę udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek jest prowadzonych postępowań wyjaśniających?
  Państwowa Komisja na dzień udzielenia odpowiedzi posiada zarejestrowanych 285 spraw w postępowaniu wyjaśniającym do prowadzenia.
 3. Jakie działania i środki zastosowano wobec osób skrzywdzonych przestępstwem pedofilii, zarówno przed jak i w trakcie przesłuchania w postępowaniu wyjaśniającym w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osób dotkniętych tym przestępstwem?
  Wobec osób pokrzywdzonych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego przed i w trakcie przesłuchania, zastosowano działania przewidziane ustawowo, a mianowicie możliwość wysłuchania bez obecności na posiedzeniu osoby wskazanej jako sprawca oraz prowadzenie wysłuchania w dwóch pomieszczeniach zamkniętych połączonych obrazem i dźwiękiem.
 4. W jakim trybie wybierani są sprawozdawcy do postępowań?
  Członek sprawozdawca jest wyznaczany zgodnie z kolejnością alfabetyczną do poszczególnych spraw postępowań wyjaśniających i według chronologii ich wpływu.
 5. Ilu Członków Komisji bierze udział w jednym postępowaniu? Czy 5 czy większa liczba?
  Na posiedzeniu Państwowej Komisji w postępowaniu wyjaśniającym musi być obecnych co najmniej pięciu członków Państwowej Komisji. Liczba członków Państwowej Komisji uczestniczących w rozpoznawaniu sprawy na poszczególnych posiedzeniach może być różna.
 6. Ile i na jaki okres wyprzedzająco, zaplanowano posiedzenia dot. postępowań wyjaśniających?
  Postępowania wyjaśniające wyprzedzająco zostały zaplanowane w dwóch sprawach na maj 2024 r.
 7. W ilu postępowaniach dotychczas przesłuchano stronę lub strony? (nie jest to informacja dotycząca danych pozyskanych podczas prowadzenia postępowań, a jedynie dana statystyczna bez danych osobowych, nie podlega więc wyłączeniu z trybu dostępu do informacji publicznej).
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U. z 2024 r., poz. 94 t.j.) posługuje się pojęciem stron postępowania w odniesieniu do osoby wnoszącej odwołanie do sądu i Państwowej Komisji (art. 38b ust. 1). Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie odwoławcze, a tym samym strony nie były przesłuchiwane.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 7 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy przekazano stronom zaproszenia do udziału w postępowaniu? Jeśli tak czy przekazano je za zwrotnym potwierdzeniem odbioru? Czy tzw. „zwrotki” wróciły z potwierdzeniem odbioru przesyłek przez adresatów?
  Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy wskazać należy, że zwrotne potwierdzenie odbioru jest dokumentem urzędowym (zob. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2021 r., I FZ 237/21; Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2017 r., II GZ 627/17; Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r., II OZ 680/17). Tym samym zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz.U.2024.94 t.j.) zawiera się w pojęciu dokumentacji zgromadzonej przez Państwową Komisję w toku postępowania wyjaśniającego, a zatem nie stanowi informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Jednocześnie wskazać należy, że jeżeli wnioskodawca żąda udzielenia informacji publicznych, które nie są informacjami publicznymi organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia wnoszącego, że żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym przedmiotową ustawą (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2024 r., III SA/Gd 702/23; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2024 r., III OSK 3433/21.
 2. Jakimi zadaniami zajmował się ww. Departament w okresie od jego utworzenia do wszczęcia pierwszego postępowania wyjaśniającego?
  Zadania Departamentu Postępowań Wyjaśniających określa par. 23 Regulaminu organizacyjnego urzędu, który dostępny na stronie Urzędu Państwowej Komisji: https://pkdp.gov.pl/urzad/dokumenty-organizacyjne/
 3. Czy prace DPW w jakimkolwiek okresie czasu nadzorował członek PKDP Andrzej Nowarski? Jeśli tak w jakim i na jakiej podstawie? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie dlaczego – jako wnioskodawca – otrzymałem niepełną odpowiedź na wcześniejszy wniosek złożony w trybie ustawowym?
  Urząd Państwowej Komisji zaprzecza nieprawdziwemu stwierdzeniu zawartemu w pytaniu dotyczącemu przekazania niepełnej odpowiedzi na wcześniejszy wniosek.
  Członek Państwowej Komisji Andrzej Nowarski od dnia 13 kwietnia 2023 r. posiadał upoważnienie Przewodniczącego Państwowej Komisji wydane na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, do kierowania pracami Urzędu Państwowej Komisji w okresie nieobecności Przewodniczącego Państwowej Komisji (Zarządzenie nr 8/2023). Tym samym wszystkie czynności upoważnionego członka Państwowej Komisji, w tym nadzór nad poszczególnymi departamentami, wykonywane były w imieniu Przewodniczącego Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 27 marca 2024 r. o:

 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biura Komisji za rok 2020,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biura Komisji za rok 2021,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biura Komisji za rok 2022,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biura Komisji za rok 2023,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biura Komisji za rok 2020,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biurowca w którym znajduje się biuro Komisji za rok 2020,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biurowca w którym znajduje się biuro Komisji za rok 2021,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biurowca w którym znajduje się biuro Komisji za rok 2022,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biurowca w którym znajduje się biuro Komisji za rok 2023,
 • udostępnienie danych z elektronicznego rejestru wejść i wyjść członków komisji z elektronicznej systemu dostępu do biurowca w którym znajduje się biuro Komisji za rok 2020,

Odpowiedź:

System BMS (Building Management System), którego operatorem jest właściciel budynku, rejestruje jedynie użycie karty w punktach dostępowych. Do budynku i Urzędu Państwowej Komisji można wejść nie tylko za pomocą podbicia kart, ale również poprzez otwarcie drzwi przez recepcję odpowiednio budynku i Urzędu Państwowej Komisji. Z uwagi na to nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek.

 

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 23 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lutego 2024, skoro nie wpłynęły skargi, to czy wpłynęły inne tożsame – w tym zawiadomienia, oświadczenia, wnioski itp. w roku 2020? Jeżeli tak, to kogo wskazano w powyższych dokumentach jako sprawcę?
W 2020 r. nie odnotowano skarg ani jakichkolwiek innych dokumentów dotyczących występowania mobbingu w Urzędzie Państwowej Komisji.

2. W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lutego 2024, skoro nie wpłynęły skargi, to czy wpłynęły inne tożsame – w tym zawiadomienia, oświadczenia, wnioski itp. w roku 2021? Jeżeli tak, to kogo wskazano w powyższych dokumentach jako sprawcę?
W 2021 r. nie odnotowano skarg, natomiast odnotowano oświadczenia dwóch pracowników zawarte w ich wypowiedzeniach umów o pracę, w których zarzucono stosowanie mobbingu przez członka Państwowej Komisji Barbarę Chrobak. Z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy, postępowanie antymobbingowe nie było wszczynane.

3. W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lutego 2024, skoro nie wpłynęły skargi, to czy wpłynęły inne tożsame – w tym zawiadomienia, oświadczenia, wnioski itp. w roku 2022? Jeżeli tak, to kogo wskazano w powyższych dokumentach jako sprawcę?
Nie odnotowano innych dokumentów wskazujących na stosowanie mobbingu poza skargami wskazanymi w odpowiedziach zamieszczonych na stronie BIP Urzędu Państwowej Komisji: https://bip.pkdp.gov.pl/informacja-publiczna/odpowiedzi-na-wnioski/2024-2/

4. W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lutego 2024, skoro nie wpłynęły skargi, to czy wpłynęły inne tożsame – w tym zawiadomienia, oświadczenia, wnioski itp. w roku 2023? Jeżeli tak, to kogo wskazano w powyższych dokumentach jako sprawcę?
Nie odnotowano innych dokumentów wskazujących na stosowanie mobbingu poza skargami wskazanymi w odpowiedziach zamieszczonych na stronie BIP Urzędu Państwowej Komisji: https://bip.pkdp.gov.pl/informacja-publiczna/odpowiedzi-na-wnioski/2024-2/

5. W nawiązaniu do wniosku z dnia 15 lutego 2024, skoro nie wpłynęły skargi, to czy wpłynęły inne tożsame – w tym zawiadomienia, oświadczenia, wnioski itp. w roku 2024? Jeżeli tak, to kogo wskazano w powyższych dokumentach jako sprawcę?
W 2024 r. nie odnotowano skarg ani jakichkolwiek innych dokumentów dotyczących występowania mobbingu w Urzędzie Państwowej Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Urząd lub Komisja, uprawnieni reprezentanci, podejmowali działania mające na celu zmiany w składzie komisji? Jeśli tak to proszę wymienić jakie i kiedy te działania były podejmowane? Kiedy ostatni raz podejmowany były akie działania?
2. Czy Urząd lub Komisja, uprawnieni reprezentanci, składali wniosek/wnioski
o odwołanie członka lub członków Komisji? Kiedy taki wniosek/wnioski zostały przygotowane i gdzie zostały przekazane – do jakiej instytucji?
3. Proszę o podanie informacji, których członków dotyczą wnioski?
Ad. 1-3:
Były podejmowane działania polegające na zgłoszeniu nieprawidłowych zachowań, jakich dopuszczać się miały Barbara Chrobak oraz Hanna Elżanowska. Zgłoszeń takich dokonywali na ręce Marszałka Sejmu RP:
– Przewodniczący Państwowej Komisji Błażej Kmieciak w dniu 31 marca 2023 roku
(zgłoszenie dot. B. Chrobak),
oraz
– Przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko w dniu 19 lutego 2024 roku
(zgłoszenie dot. B. Chrobak i H. Elżanowskiej).

4. Proszę o udostępnienie cyfrowej kopii wniosków wraz z uzasadnieniem.
Całość dokumentacji została złożona w Sejmie RP i Marszałek Sejmu RP będący dysponentem dokumentów, zdecydował o ich utajnieniu, opatrując dokumenty klauzulą tajności „zastrzeżone”.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Urząd lub Komisja dofinansowuje kształcenie pracowników i członków komisji?
Tak.

2. Ile osób, pracowników lub członków, skorzystało z dofinansowania kształcenia
w latach 2021, 2022, 2023, 2024?
W roku 2021 – jedna osoba,
W roku 2022 – dwie osoby,
W roku 2023 – pięć osób,
W roku 2024 – jedna osoba.

3. Jaką łącznie kwotę przeznaczono na dofinansowanie kształcenia pracowników lub członków w latach 2021, 2022, 2023, 2024?
W latach 2021 – 2024 na dofinansowanie kształcenia pracowników i członków Państwowej Komisji przeznaczono łącznie 66.282 zł.

4. Jaką część opłat za studia i inne formy kształcenia Urząd/Komisja przeznacza na dofinansowanie jednej formy kształcenia i jednego pracownika?
Dofinansowanie kształcenia wynosi od 50% do 100% na daną formę kształcenia na jedną osobę.

5. Jakie formy kształcenia zostały dofinansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Urzędu/Komisji?
Zostały dofinansowane studia magisterskie, podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.
Urząd Państwowej Komisji dla wszystkich pracowników zapewnia również kursy aktualizujące ich wiedzę i podnoszące ich kwalifikacje.

6. Proszę o przedstawienie kto (imię i nazwisko) z członków komisji korzysta lub korzystał z dofinansowania do kształcenia. Proszę o wskazanie formy kształcenia, rodzaj studiów i uczelni, w której pobierana jest nauka.
Pani Barbara Chrobak korzystała ze studiów magisterskich na kierunku psychologia na uczelni Collegium Humanum.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 30 kwietnia 2024 r. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o szczegółowy wykaz godzin w jakich wchodziła do biura i wychodziła z biura Komisji pani Hanna Elżanowska, w miesiącach styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024, ze wskazaniem danych z rejestru wejść i wyjść oraz rejestru cyfrowego (karty, klucze cyfrowe, inne) w ujęciu dziennym.
Urząd Państwowej Komisji nie dysponuje wnioskowanymi danymi. Nie prowadzi rejestru wejść i wyjść członków Państwowej Komisji.

2. Proszę o szczegółowy wykaz godzin w jakich wchodziła do biura i wychodziła z biura Komisji pani Barbara Chrobak, w miesiącach styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024, ze wskazaniem danych z rejestru wejść i wyjść oraz rejestru cyfrowego (karty, klucze cyfrowe, inne) w ujęciu dziennym.
Urząd Państwowej Komisji nie dysponuje wnioskowanymi danymi. Nie prowadzi rejestru wejść i wyjść członków Państwowej Komisji.

3. Proszę o udostępnienie wykazu dni, w których w biurze Komisji obecna była pani Hanna Elżanowska w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

4. Proszę o udostępnienie wykazu dni, w których w biurze Komisji nieobecna była pani Hanna Elżanowska w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

5. Proszę o udostępnienie wykazu dni, w których w biurze Komisji obecna była pani Barbara Chrobak w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

6. Proszę o udostępnienie wykazu dni, w których w biurze Komisji nieobecna była pani Barbara Chrobak w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 oraz styczeń 2024 – kwiecień 2024.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

7. Proszę o wskazanie, które dni wykazane jako dni, w których nie odnotowano obecności pani Hanny Elżanowskiej w odniesieniu do pytania nr 3 są dniami usprawiedliwionej nieobecności i jakie usprawiedliwienie zostało wskazane dla danego dnia, a które nie zostały usprawiedliwione.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

8. Proszę o wskazanie, które dni wykazane jako dni, w których nie odnotowano obecności pani Barbary Chrobak w odniesieniu do pytania nr 4 są dniami usprawiedliwionej nieobecności i jakie usprawiedliwienie zostało wskazane dla danego dnia, a które nie zostały usprawiedliwione.
Urząd Państwowej Komisji nie posiada wnioskowanych danych.

9. Proszę o informację, czy w dokumentacji zgromadzonej w Komisji/Urzędzie znajduje się pisemna zgoda, i czyja, na szczególne warunki wykonywania zadań powierzonych członkini Elżanowskiej, tj. czy wyrażona została zgoda na pracę w określonych godzinach, na szczególnych warunkach, jeśli tak to jakich? Proszę o udostępnienie kopii zgody pracodawcy.
Nie istnieje taki dokument.

10. Proszę o informację, czy w dokumentacji zgromadzonej w Komisji/Urzędzie znajduje się pisemna zgoda, i czyja, na szczególne warunki wykonywania zadań powierzonych członkini Chrobak, tj. czy wyrażona została zgoda na pracę w określonych godzinach, na szczególnych warunkach, jeśli tak to jakich? Proszę o udostępnienie kopii zgody pracodawcy.
Nie istnieje taki dokument.

11. Jakie zadania urzędujących członków Komisji związane bezpośrednio z pracą Komisji wymagają finansowania podróży kolejowych i lotniczych?
Podróże kolejowe i lotnicze są finansowane w związku z koniecznym dojazdem członków Państwowej Komisji do i z siedziby Państwowej Komisji oraz udziałem w konferencjach, posiedzeniach sądów oraz ważnych wydarzeniach dotyczących zagadnień statutowych Państwowej Komisji poza jej siedzibą.

12. Jeżeli finansowanie podróży kolejowych i lotniczych nie jest związane z bezpośrednio z pracą Komisji, jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Finansowanie podróży jest dokonywane na wniosek członka Państwowej Komisji i, zgodnie z jego oświadczeniem, związane jest z pracą w Państwowej Komisji.

13. Gdzie i w jakim wymiarze – poza Komisją – zatrudnieni są urzędujący członkowie Komisji?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Aktywność zawodowa prowadzona przeze mnie poza Komisją wiąże się z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego. Jednocześnie dbając o rzetelne wykonywanie obowiązków członka Komisji przebywam, na czas pracy w Państwowej Komisji, na urlopie bezpłatnym w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w ramach etatu klinicznego”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Poza Komisją jestem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej”.
Pani Hanna Elżanowska w odpowiedzi na tak zadane pytanie udziela odpowiedzi:
„Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez Członka Komisji regulują przepisy ustawy o Komisji (art. 12 ust. 1)”. Do Urzędu członkowie Komisji nie zgłaszają swoich innych aktywności zawodowych. Stąd Urząd nie może potwierdzić zatrudnienia członka Komisji poza nią.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.

14. Czy urzędujący członkowie Komisji zaangażowani są w inne aktywności w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej)? Jeżeli tak, to gdzie są zaangażowani i w jakim wymiarze godzinowym?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Informuję, że wykonywane przeze mnie zadania dodatkowe nie stoją w kolizji czasowej lub kolizji interesów z obowiązkami członka Komisji.
Działalność związana z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego wykonywana jest w godzinach popołudniowych bądź w dniach, w których Komisja nie pracuje, tj. w soboty i niedziele.
Informuję, że żadne z moich zajęć o charakterze zarobkowym, w tym prowadzenie działalności gospodarczej nie jest sprzeczne z obowiązkami członka Komisji i nie podważa zaufania do Komisji. Zadania zlecone przez Komisję lub Przewodniczącego Komisji wykonuję w sposób niebudzący wątpliwości”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Nie prowadzę działalności gospodarczej. Jako pracownik naukowo-badawczy okazjonalnie np. publikuję analizy i prace, które czasem realizowane są w oparciu o umowę cywilno-prawną”.
Panie Hanna Elżanowska, Agnieszka Rękas i Barbara Chrobak na tak zadane pytanie, udzieliły tożsamej, nw. odpowiedzi:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej (…) ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został (…) wykazany”.
Członkowie Komisji nie zgłaszają do Urzędu swoich innych aktywności zarobkowych, ani faktu zawarcia czy rozwiązania umów cywilno-prawnych. Urząd nie ma wiedzy o prowadzonych przez członków Komisji formach działalności gospodarczej. Stąd Urząd, poza spytaniem bezpośrednio członków Komisji, nie może potwierdzić zaangażowania ich w jakiekolwiek aktywności zarobkowe.

15. Ile razy w tygodniu i w jakich godzinach urzędujący członkowie Komisji przebywają fizycznie w Urzędzie Komisji?
Przewodnicząca Państwowej Komisji i pracownicy Urzędu Państwowej Komisji nie mają podstawy prawnej i możliwości rejestrowania czasu pracy i przebywania członków Państwowej Komisji w jej siedzibie. W związku z powyższym, informacja dotycząca wskazanego pytania opiera się wyłącznie na oświadczeniach członków Państwowej Komisji.
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Jestem obecny w siedzibie Komisji w każdy wtorek i czwartek najczęściej od 8.00 do 15.15 lub od 9.00 do 16.00. Jestem także rotacyjnie obecny w podobnych godzinach w poniedziałek lub środę (jest to zależne od planu zajęć, które jednego dnia w tygodniu realizuję jako profesor uczelni). W piątki Urząd i Państwowa Komisja pracują zdalnie. Niezależnie od wskazanych dni, przebywam w siedzibie Komisji w dniach, w których wyznaczone jest spotkanie lub posiedzenie Komisji”.
Panie Hanna Elżanowska, Agnieszka Rękas i Barbara Chrobak na tak zadane pytanie nie udzieliły odpowiedzi dotyczącej ich czasu przebywania w Urzędzie. Udzieliły natomiast identycznej, nw. odpowiedzi:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej (…) ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został (…) wykazany”.

16. W nawiązaniu do wniosku z dnia 18 marca 2024 roku: Jakie były wyniki tego badania? Czy członkowie Komisji zostali poinformowani o wynikach tego badania? Jeżeli nie to dlaczego? Czy wszyscy członkowie zostali poinformowani o wynikach?
Nie sposób uznać, że żądana informacja w postaci wyników ankiety stanowi informację publiczną, której udostępnienia można żądać w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.). Ankieta (a co za tym idzie, jej wyniki) miała za przedmiot nie tyle działania organu władzy publicznej czy jego organizację, ale odczucia pracowników odnośnie atmosfery pracy. Trudno co do zasady uznać, że informacja o odczuciach pracowników organu mieści się w pojęciu „informacji publicznej”. Informacja publiczna ma dotyczyć sfery faktów, a nie opinii czy odczuć.
Członkowie Państwowej Komisji zostali poinformowani o zjawiskach odnotowanych w przedmiotowym badaniu.

17. W związku z treścią publikacji https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powazny-rozlam-w-komisji-ds-pedofilii-jest-wniosek-o-odwolanie-czlonkow/cjvrmky czy stwierdzono mobbing w Komisji?
W Urzędzie Państwowej Komisji nie stwierdzono jednoznacznie występowania zjawiska mobbingu. Urząd Państwowej Komisji potwierdza natomiast, że odnotowano wpływ skarg dotyczących podejrzenia stosowania mobbingu.

18. Czy pracodawca podjął działania w związku ze stwierdzonym w 2023 r. mobbingiem jednego z członków komisji?
Pracodawca wskazuje, że nie stwierdzono jednoznacznie występowania mobbingu. Pracodawca prowadzi profilaktykę antymobbingową m.in. przez szkolenia z tego zakresu i wprowadzenie wewnętrznych zasad komunikacji.

19. W związku z wnioskiem z dnia 19 marca 2024 roku: Czy wyniki raportu były prezentowane członkom Komisji, jeśli tak to komu? Czy raport został przekazany członkom Komisji? Jeśli tak komu konkretnie i w jakiej formie?
Raport w formie opisu oraz prezentacji został przekazany Przewodniczącej Państwowej Komisji i Zastępczyni Przewodniczącej Państwowej Komisji, które podzieliły się jego wynikami z pozostałymi członkami Państwowej Komisji.

 

 

 

 • Wytwarzający / odpowiadający:Redakcja BIP
 • UdostępniającyDamian Tarnacki
 • Data publikacji: 29.01.2024 14:13
 • Data modyfikacji: 13.05.2024 12:20
 • Ilość wyświetleń: