Informacja publiczna 2021

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.02.2021 r.

Pytania:

ile wniosków o zbadanie przypadków pedofilii trafiło do PKDP od momentu jej powstania?

W Ilu takich sprawach jako sprawcę wskazano osobę duchowną?

Ile toczących się postępowań dotychczas przeanalizowała Komisja?

Ile osób wpisała do rejestru SPtS?

Ile od początku istnienia Komisji odbyło się posiedzeń?

Odpowiedź:

Od momentu powołania PKDP wpłynęło 121 wniosków o zbadanie przypadku nadużyć seksualnych.

Wśród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do PKDP w 9 jako sprawcę wskazano osobę duchowną.

Sprawy wpływające do Komisji dotyczą w większości postępowań umorzonych, a nie toczących się. Komisja w 35 sprawach wystąpiła z wnioskiem o przesłanie akt do prokuratur i sądów. W czterech sprawach działania Komisji skutkowały wnioskiem do prokuratury o podjęcie postepowania na nowo. Dwa postępowania decyzją prokuratury zostały uznane za przedwcześnie umorzone i podjęto decyzję o dalszym ich prowadzeniu. Komisja oczekuje na przesłanie kolejnych akt, które będą poddawane analizie prawnej.

Komisja nie wydała postanowienia o wpisaniu osoby wskazanej jako sprawca do Rejestru Sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Posiedzenia PKDP odbywają się codziennie.

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2021 r.

Pytania:

 • Iloma sprawami dotychczas zajęła się PKDP?
 • Ile zgłoszeń dot. Podejrzenia popełnienia nadużycia seksualnego na szkodę małoletniego poniżej lat 15?
 • Ile zgłoszeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PKDP dot. Osób duchownych?
 • Ile postępowań wszczęła Komisja w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 1?
 • W ilu przypadkach wszczętych postępowań Komisja zawiadomiła organy ścigania? Prosimy o wskazanie rodzaju zawiadomionych organów oraz dat ich zawiadomienia?
 • Ile Komisja wydała postanowień o wpisie w Rejestrze stanowiącym część Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym?
 • Ile Komisja wydała postanowień o wpisie w Rejestrze stanowiącym część Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym?
 • W jaki sposób Komisja realizuje badania sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych , w tym ustalenie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego?
 • Jakie Komisja podejmuje działania w celu identyfikacji problemów pojawiających się w praktyce ścigania przypadków nadużyć seksualnych i karania sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15?
 • W ilu przypadkach iw jaki sposób Komisja interweniowała i wspierała osoby poszkodowane w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa?
 • W ilu przypadkach i w jakich terminach Komisja skierowała do Prokuratura Generalnego wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw pedofilii oraz o objęcie prowadzonych postepowań szczególnym nadzorem?
 • W jaki sposób Komisja realizuje działania prewencyjne i edukacyjne?
 • Jak wysokie są wynagrodzenia członków oraz przewodniczącego Komisji, a także ile i w jakiej wysokości członkowie Komisji otrzymali świadczenia pieniężne niebędące wynagrodzeniami zasadniczymi, np. nagrody, premie, etc.?

Odpowiedzi:

 • Państwowa Komisja na dzień 09.03.2021 r. zajęła się 190 sprawami.
 • Do PKDP na dzień 09.03.2021 r. wpłynęło 176 zgłoszeń dot. Podejrzenia popełnienia nadużycia seksualnego na szkodę małoletniego poniżej lat 15.
 • Do PKDP na dzień 09.03.2021 r. wpłynęło 34 zgłoszenia dot. Niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego.
 • Do PKDP na dzień 09.03.2021 r. wpłynęło 53 zgłoszenia dot. Osób duchownych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o PKDP
 • PKDP nie wszczyna postępowań na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy. Komisja przekazuje zgłoszenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy do organów ścigania.
 • PKDP przekazała 81 zgłoszeń dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa lub podejrzenia niezawiadomienia właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.
 • Państwowa Komisja ds. Pedofilii nie wydała postanowień o wpisie do rejestru.
 • PKDP w celu identyfikacji problemów pojawiających się w praktyce ścigania przypadków nadużyć seksualnych, występuje do prokuratury lub sądów o nadesłanie akt prowadzonych postępowań (w zgłoszonych sprawach) i poddaje je analizie. Taka analiza będzie podstawa dalszych działań Komisji.
 • PKDP nawiązała współpracę z Prokuraturą Krajową oraz Komendą Główną Policji, w celu rozeznania się w aktualnej polityce ścigania przypadków nadużyć seksualnych oraz procedurach karnych związanych z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat, co pozwoli przeanalizować istniejące rozwiązania w celu znalezienia ewentualnych luk, czy niedoskonałości systemu i wypracowanie coraz lepszych standardów we współpracy z organami ścigania.
 • PKDP w dwóch postępowaniach złożyła oświadczenia o działaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego. Działanie takie jest możliwe zgodnie z art. 25 pkt 2 ustawy tylko za zgodą osoby poszkodowanej lub jej opiekuna prawnego.
 • PKDP nie kierowała wniosku do PG o wniesienie kasacji albo skargi nadzwyczajnej. Nie została zgłoszona Komisji żadna sprawa, która byłaby po orzeczeniu II instancji. Komisja wystąpiła do Zastępcy PG o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym jednego postępowania.
 • Zadania PKDP są wyszczególnione w Rozdziale 5 ustawy „Działalność prewencyjna i edukacyjna Komisji”. Do zadań tych należy zawarcie w Raporcie Komisji wniosków i rekomendacji dla organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania, a także podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć. Aby takie rekomendacje mogły zostać przedstawione, prowadzone są badania dotyczące zjawiska przestępstw przeciwko wolności seksualnej wobec małoletniego poniżej lat 15. Są to badania aktów, obejmujące sprawy karne zakończone w Polsce w latach 2017-2020. Dzięki tym badaniom możliwe będzie przede wszystkim oszacowanie skali zjawiska przestępczości seksualnej wobec osób poniżej 15 roku życia, jak również poznanie jego dokładnej charakterystyki (jaki jest profil sprawcy, jaki jest profil osoby pokrzywdzonej, jaka jest charakterystyka czynu). Ponadto, dzięki analizie spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem możliwe jest prześledzenie toku postępowania karnego, sposobu, i jakości udzielanej poszkodowanym pomocy oraz skuteczności środków jakie służą do pociągania do odpowiedzialności sprawców (mowa tu o środkach karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych). Celem jest przedstawienie rekomendacji opartych o aktualną sytuację prawno-społeczną w Polsce tak, by poparte wynikami badań naukowych, były przydatne i możliwe do wprowadzenia dla organów państwowych i organizacji. Dzięki temu badaniu Komisja chce uzyskać informacje jakie działania prewencyjne należy podejmować i w jakich obszarach powinny one zostać wdrożone. W obszarze działań edukacyjnych Komisja, przed wprowadzeniem własnych rozwiązań, przystąpiła do analizy zarówno prac komisji winnych krajach, jak również analizy obcojęzycznych materiałów edukacyjnych i prewencyjnych. W tym celu zgromadzono dostępne materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców i profesjonalistów. Przyjrzano się działalności komisji pracujących w krajach Europy oraz stworzono listę materiałów i rozwiązań, których brakuje w Polsce. Nawiązano także kontakt z Ambasadami RP w Europie z prośbą o informację na temat lokalnych metod prewencji dla poszczególnych krajów. W ustawie znajduje się również informacja o możliwości wykonywania zadań edukacyjnych Komisji we współpracy z uczelniami, ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, ze stowarzyszeniami, fundacjami, i innymi organizacjami, pozarządowymi. W tym celu Komisja nawiązuje współpracę z ekspertami obszarze przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec małoletnich, w celu rozpoczęcia debaty na ten temat oraz celem konsultacji proponowanych przez Komisję rozwiązań i porównywania ich z nawiązanymi już istniejącymi w ramach wyżej wymienionych organizacji i podmiotów.

Kwota jaka jest przeznaczona na pensje Członków PKDP wynika z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.01.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U 2020 r. poz. 1824 ze zm.) i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.015, 60 zł brutto (7.786,36 zł). Członkom Komisji przysługuje również dodatek za wysługę lat, jak wszystkim pracownikom urzędów państwowych

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.02.2021 r.

Pytania:

 1. Dokładnej kwoty przeznaczonej na działanie UPKDP od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego?
 2. Przeciętnych zarobków wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie?
 3. Dokładnej kwoty przeznaczone na działanie PKDP od czasu jej powołania do dnia dzisiejszego?
 4. Dokładnej kwoty przeznaczonej na pensje członków PKDP od chwili jej powołania do dnia dzisiejszego?
 5. Czy w związku z wypełnianiem obowiązków, członkom Komisji przysługuje mieszkanie służbowe, jeśli tak to ile mieszkań służbowych przydziela Komisja swym członkom, Ile wynoszą zarobki przewodniczącego , ile wynoszą zarobki pozostałych członków Komisji?

 

Odpowiedź:

 1. UPKDP w 2020 r. otrzymał 5 mln. Zł z czego kwota 734 tys. Zł została zablokowana, a zatem do dyspozycji pozostała kwota 4 mln 266 tys. Zł. Z tej kwoty 1,5 mln zł zostało przeniesione na wydatki w roku 2021. Natomiast na rok 2021 została UPKDP przyznana kwota 8 mln 284 tys. zł.
 2. Przeciętne zarobki wszystkich osób zatrudnionych w UPKDP zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 27.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków przychodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2020 r.  1340)- wynoszą 5 tys. Netto.
 3. Kwota jaka jest przeznaczona na pensje Członków PKDP wynika z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.01.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U 2020 r. poz. 1824 ze zm.) i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.015, 60 zł brutto (7.786,36 zł). Członkom Komisji przysługuje również dodatek za wysługę lat, jak wszystkim pracownikom urzędów państwowych.
 4. Członkom Komisji ds. Pedofilii przysługuje mieszkanie służbowe z zasobów KPRM. Wszelkie koszty najmu mieszkania służbowego są indywidualnie pokrywane przez Członka PKDP.
 5. PKDP nie przydziela mieszkań służbowych, gdyż nie posiada takich mieszkań w swoich zasobach.
 6. Wynagrodzenia Przewodniczącego ustalane jest według tych samych kryteriów, o których mowa w pkt 3 i wynoszą 10.015, 60 zł brutto (7.786,36 zł) plus dodatek za wysługę lat.
 7. Wynagrodzenia pozostałych członków komisji ds. Pedofilii wynoszą 10.015, 60 zł brutto (7.786,36 zł) plus dodatek za wysługę lat.

 

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 24.02.2021 r.

 

Pytania:

 • udostępnienia informacji o obowiązujące na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek umowy najmu pomieszczeń biurowych Urzędu.
 • Kopii umów o świadczenie na rzecz Urzędu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu).
 • Kopii obowiązującej na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek umowy o świadczenie na rzecz Urzędu usługi dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Urzędu.
 • Kopii obowiązujących na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek: regulaminu pracy UPKDP, instrukcji kancelaryjnej UPKDP, JRWA UPKDP, Regulamin działania komisji zgodnie z art. 15 Ustawy, statut UPKDP, regulamin organizacyjny Urzędu.
 • Kopii obowiązujących na dzień sporządzenia odpowiedzi na niniejszy wniosek umów o prowadzenie na rzecz Urzędu Komisji rachunków bankowych.
 • Kopii umów zawartych w przeprowadzonych w trybie PZP postępowaniach o udzielenie zamówienia nr: ZP/1/2020,ZP/2/2020,ZP/3/2020,ZP/5/2020,ZP/9/2020.
 • Kopii ostatnich faktur wystawionych Urzędowi Komisji za najem powierzchni w biurowcu przy ul. Twardej 18 w Warszawie, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.
 • Informacji, ilu pracowników jest zatrudnionych w UPKDP z wyszczególnieniem liczby osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiska służbowe- członkowie komisji i pracownicy UPKDP- bez wskazania personalnych danych osób, których dotyczą podane kwoty.
 • Informacji o wysokości wypłaconych w ostatnim zamkniętym księgowo miesiącu wynagrodzeń dla osób zajmujących poszczególne stanowiska służbowe- Członków Komisji i pracowników UPKDP.

 

Odpowiedź:

 • PKDP przesyła wykaz zawartych umów, w tym dotyczących prowadzenia rachunku bankowego, najmu, usług telekomunikacyjnych, świadczenia usług dostępu do Systemu Informacji Publicznej oraz zawartych trybie Prawa Zamówień Publicznych jako załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie należy nadmienić, że treść umów cywilnoprawnych zawieranych z przedsiębiorcami w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega ochronie z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega udostępnieniu.
 • Postępowania prowadzone w trybie PZP: 1) zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym , 2) zakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem komputerowym, projektora i ekranu zostały unieważnione z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
 • Jednocześnie informuję, że szczegółowe informacje w zakresie zamówień publicznych zostały zamieszczone na stronie internetowej UPKDP.
 • UPKDP zatrudnia obecnie 33 osoby (7 członków i 26 urzędników).
 • Kwota jaka jest przeznaczona na pensje pracowników UPKDP wynika z rozporządzenia RM z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w UPKDP, wymaganych kwalifikacji, oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu. Natomiast kwota jaka jest przeznaczona na pensje członków PKDP wynika z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.915,60 zł brutto (7.786,36 zł netto).
 • Statut UPKDP o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy są umieszczone na stronie internetowej Komisji. Kopię regulaminu pracy, Regulamin Komisji, PKDP przesyła jako załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o PKDP. Dokumentacja zgromadzona w toku postępowania wyjaśniającego , w tym postanowienie o wpisie w Rejestrze, nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie określonym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Mając zatem na uwadze powyższe, wnioskowany wykaz jednolity akt mieści się w pojęciu „dokumentacja zgromadzona w toku postępowania” a tym samym nie stanowi informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu.
 • Prawo do informacji publicznej nie jest prawem bezwzględnym i podlega pewnym ograniczeniom, przede wszystkim w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, oraz o ochronie innych tajemnic, ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Do tajemnic ustawowo chronionych należy- miedzy innymi- tajemnica skarbowa. Faktury VAT nie niosą komunikatów w sprawach publicznych, o jakich mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej i nie podlegają udostepnieniu.
 • W zakresie kopii umów o prowadzenie rachunku bankowego NBP dla UPKDP oraz kopii faktur wskazanych w pytaniu oraz zestawienia informacji o wysokości wypłaconych w ostatnim miesiącu wynagrodzeń dla osób zajmujących poszczególne stanowiska służbowe, które obejmują wynagrodzenia standardowe, zasiłki ZUS, nagrody jubileuszowe, nadpłaty składek ZUS oraz dofinansowanie kart sportowych Urząd przekazuje w załączeniu do odpowiedzi do wniosku.

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.02.2021 r.

Pytanie: Prośba o przekazanie treści opinii Konferencji Episkopatu Polski przesłanego do PKDP w sprawie wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 dotyczącej prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o PKDP.

Odpowiedź:

PKPD informuje iż w zakresie w jakim wskazano w pytaniu wskazany dokument nie wpłynął do PKDP i w związku z tym nie może go udostępnić. Wskazana opina jest zaś do odnalezienia na stronie internetowej Sejmu RP.

 

 

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 24.02.2021 r.

Pytania:

 • Pismo w ramach którego szef Komisji zwrócił się do Prezydenta RP o podwyżkę zarobków, a także odpowiedzi na to pismo
 • Ile razy Komisja zebrała się od początku swojego istnienia?
 • Proszę o protokoły ze wszystkich spotkań Komisji
 • Rejestr umów zawartych przez Komisję
 • Rejestr wydatków Komisji
 • Wysokość wynagrodzenia, wypłaconych każdemu z Członków Komisji, a także wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach 2020 r.

Odpowiedź:

 • Przewodniczący Państwowej Komisji nie zwracał się pisemnie do Prezydenta RP o podwyższenie wynagrodzenia dla członków Komisji, lecz jedynie o uwzględnienie członków Komisji w Rozporzadzeniu w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • Posiedzenia PKDP odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu.
 • Protokoły z posiedzeń PKDP nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że posiedzenia zamknięte PKDP są objęte tajemnicą.
 • PKDP w załączeniu przesyła wykaz zawartych umów.
 • PKDP nie prowadzi rejestru wydatków, lecz księgi rachunkowe.
 • Kwota jaka jest przeznaczona na pensje pracowników UPKDP wynika z rozporządzenia RM z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w UPKDP, wymaganych kwalifikacji, oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu. Natomiast kwota jaka jest przeznaczona na pensje członków PKDP wynika z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.915,60 zł brutto (7.786,36 zł netto).

 

 

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 28.02.2021 r.

Pytania:

 • Proszę o wskazanie członków Komisji wraz z przyporządkowanymi w formie tabelarycznej wypłaconymi im wynagrodzeniami od momentu powołania do 25.02.2021 r.
 • Wnoszę o wskazanie poszczególnych pojazdów służbowych wraz z marką, modelem, rokiem produkcji użytkowanych przez Członków Komisji.
 • Czy członkom Komisji ds. Pedofilii poza wynagrodzeniem przysługiwały również jakiekolwiek inne dodatki, diety lub nagrody?

Odpowiedź:

 • Kwota jaka jest przeznaczona na pensje pracowników UPKDP wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w UPKDP, wymaganych kwalifikacji, oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu. Natomiast kwota jaka jest przeznaczona na pensje członków PKDP wynika z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.915,60 zł brutto (7.786,36 zł netto).
 • Państwowa Komisja ds. Pedofilii posiada dwa samochody służbowe Toyota Camry 2.5 Hybrid-sedan, rok produkcji 2019.
 • Członkom Komisji poza wynagrodzeniem zasadniczym i za wysługę lat nie przysługują jakiekolwiek inne dodatki, diety lub wynagrodzenia.

 

 

 

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 01.03.2021 r.

Pytania:

Wynagrodzenie wypłacone członkom Komisji oraz osobom zatrudnionym w Komisji w okresie od 30.08.2019 r. do 28.02.2021 r. z podziałem na miesiące.

Udostepnienie Statutu Urzędu Komisji nadanego na podstawie ds. 17 ust. 4 Ustawy.

Udostępnienie Regulaminu organizacyjny Urzędu Komisji nadany zgodnie z ds. 17 ust. 5.

Jaka jest całkowita kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Komisji oraz Urzędu w okresie od 30.08.2019 r. do 28.02.2021 r. z podziałem na miesiące.

Odpowiedź:

Kwota jaka jest przeznaczona na pensje pracowników UPKDP wynika z rozporządzenia RM z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wykazu stanowisk w UPKDP, wymaganych kwalifikacji, oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu. Natomiast kwota jaka jest przeznaczona na pensje członków PKDP wynika z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i jest określana według mnożnika kwoty bazowej, co daje kwotę 10.915,60 zł brutto (7.786,36 zł netto).

Statut UPKDP, o którym mowa w ds. 17 ust. 4 ustawy jest umieszczony na stronie internetowej Komisji.

Regulamin również jest udostępniony na stronie internetowej Komisji.

UPKDP w 2020 r. otrzymała 5 mln zł z czego kwota 734 tys. Zł została zablokowana, a zatem do dyspozycji pozostała kwota 4 mln 266 tys. Zł. Z tej kwoty 1,5 mln zł zostało przeniesione na wydatki w roku 2021. Natomiast na rok 2021 została Urzędowi Państwowej Komisji ds. Pedofilii przyznana kwota 8 mln 284 tys. Zł.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.08.2021 r.

Pytanie: Ile wniosków o udzielenie informacji publicznej wpłynęło łącznie do Urzędu w okresie od 2018 do 2020 roku.

Odpowiedź: W podanym okresie do UPKDP wpłynęło 0 tego rodzaju wniosków.

 • Wytwarzający / odpowiadający:Redakcja BIP
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 17.11.2023 19:16
 • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:35
 • Ilość wyświetleń: