Informacja publiczna 2023

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.01.2023 r.

Pytania:

 • Ile osób z niepełnosprawnościami jest zatrudnionych w UPKDP?
 • Jakie są średnie miesięczne wynagrodzenie w UPKDP w listopadzie i grudniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r.
 • Ile jest zatrudnionych kobiet i mężczyzn w UPKDP.
 • Jakie są kwoty przeznaczone na premie, premie uznaniowe, premie regulaminowe, nagrody, odprawy, świadczenia socjalne w latach 2019-2022.

Odpowiedzi:

 • W UPKDP zatrudniona jest 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność pracownika, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu z uwagi na możliwość identyfikacji.
 • Średniomiesięczne wynagrodzenie w UPKDP w okresie od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. wynosi:

– listopad 2022 r.- 8.706,58 zł

– grudzień 2022- 9.328,05 zł

Z podziałem na kobiety i mężczyzn:

– listopad 2022 (kobiety)- 8.493,55zł, (mężczyźni)- 9.229,48 zł

– grudzień 2022 (kobiety)- 9.274,50 zł., (mężczyźni)- 9.459,47 zł

Z podziałem na komórki organizacyjne:

Listopad 2022

– Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)- 9.617,05 zł

– Departament Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych (DEP)- 8.963,11 zł

– Departament Postępowań Indywidualnych (DPI)- 10.624,32 zł

– Biuro Prezydialne (PRZ)- 8.425,95 zł

Grudzień 2022

BAF- 9.617,05 zł

DEP- 8.963,11 zł

DPI- 10.624,32 zł

PRZ- 8.425,95 zł

 • Liczba zatrudnionych osób w UPKDP :

BAF- Kobieta 11, mężczyźni- 4

PRZ- Kobiety-6, mężczyźni- 6

DPI- Kobiety- 6, mężczyźni- 1

DEP- 6, mężczyźni-0

Ogółem: mężczyźni 11, kobiety 29

 • Wypłacone wynagrodzenia pracownikom UPKDP:

Ogółem-25.646,88 zł, w tym 3.346,88 zł jako nagroda jubileuszowa;

W podziale na komórki organizacyjne:

BAF- 16 146,88 zł (Nagroda 12 800,00 zł, Nagroda jubileuszowa 3 346,88 zł)

PRZ- 9500, 00 zł (Nagroda 9 500,00 zł)

Suma: 25 646,88 zł

W podziale na płeć:

Nagroda- 22 300,00 zł

Kobiety: 12 800,00 zł

Mężczyźni: 9 500,00 zł

Nagroda Jubileuszowa: 3 346,88 zł

Kobiety: 3 346,88 zł

Suma: 25 646,88 zł

Świadczenia socjalne z podziałem na komórki organizacyjne:

2021: ogółem 20 800,00 zł, BAF- 6 900,00 zł, DEP- 2000,00 zł, DPI- 5 200,00 zł, 6 700,00 zł)

2022: ogółem 10 324,36 zł, BAF 3 646,84 zł, DEP 1 946, 84 zł, DPI- 335,00 zł, PRZ- 4395, 68 zł)

Świadczenia socjalne z 2021 z podziałem na płeć: Kobiety 14 100,00 zł, mężczyźni 6 700,00 zł

Świadczenia socjalne z 2022 z podziałem na płeć: Kobiety 7546,02 zł, Mężczyźni 2778,34 zł

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.03.2023 r.

Pytania:

 • Czy posiadają Państwo podpisaną umowę na niszczenie danych na nośnikach papierowych lub innych?
 • Jeżeli tak prosimy o przesłanie kompletnego zestawienia otrzymanych ofert (wraz z ich wysokością), oraz informację kiedy umowa dobiega końca?
 • Gdzie umieszczone są zapytania do ww. lub podanie kontaktu telefonicznego/email do osoby, która takimi się zajmuje.

Odpowiedź:

PKDP nie ma podpisanej umowy na niszczenie danych na nośnikach papierowych i innych. Wszystkie oferty znajdują się w BIP na stronie Urzędu.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 15.03.2023 r.

Pytanie:
Jaka jest liczba prawidłowo złożonych petycji otrzymanych w poszczególnych latach 2019 r. do 2022 r. rozpatrzonych odpowiednio w d ciągu 3 miesięcy, od 3 do 6 miesięcy, od 6 do 9 miesięcy i powyżej 9 miesięcy oraz takie które do tej pory nie zostały rozpoznane?

Odpowiedź:

1) Odpowiedź w formie tabeli excel załączonej przez Pytającego w każdym z powyżej wskazanych okresów wyniosła: 0.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 20.04.2023 r.

Pytania:

 • Proszę o dookreślenie sposobu zakończenia sporu sądowego o mobbing z byłym dyrektorem generalnym urzędu?
 • Czy zakończenie ww. sporu wskazuje na bezzasadność lub częściową bezzasadność zarzutów podnoszonych przez byłego dyrektora generalnego urzędu? Jeśli tak w jakim zakresie?
 • Prośba o doprecyzowanie jakie koszty poniósł pozwany w związku z zakończeniem sporów poprzez podanie konkretnych kwot wydatkowanych ze środków publicznych z rozbiciem na Koszty zastępstwa procesowego, koszty zakończenia sporu, czy uzyskano od byłego dyrektor zwrot kosztów postępowań (potrącono wzajemnie te koszty)?
 • Powołując się na dotychczasową korespondencję z PKDP i informacje o korzystnym zakończeniu sporu jaka jest wskazana korzyść dla PKDP?
 • Powołując się na dotychczasową korespondencję z PKDP i informacje o korzystnym zakończeniu sporu jaka jest wskazana korzyść dla PKDP?
 • Czy PKDP w sporze korzysta z zewnętrznej pomocy prawnej?

Odpowiedź:
Odmowa udostępnienia informacji w zakresie wskazanym w pytaniu w trybie decyzji administracyjnej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.06.2023 r.

Pytanie:
Proszę o udostępnienie zarządzeń wydanych w 2022 i 2023.

Odpowiedź:

Udostępniono wnioskowane zarządzenia, z zastrzeżeniem odmowy w zakresie, w jakim w zarządzeniach są udostępnione dane osobowe pracowników niepełniących funkcji publicznych – w tym w całości zarządzenia nr 21/2023 Przewodniczącego Państwowej Komisji.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.07.2023 r.

Pytanie:
Prośba o wskazanie statystyk przypadków pedofilii dokonanych i zarejestrowanych na terytorium RP z podziałem na osoby homoseksualne i heteroseksualne oraz osoby duchowne?

Odpowiedź:

 1. PKDP dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi spraw zgłoszonych lub podjętych z urzędu. Wobec powyższego dane zgromadzone przez PKDP nie obejmują danych statystycznych z terenu RP.
 2. PKDP rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń w dniu 24.11.2020 r. i tylko od tej daty posiada dane statystyczne z terenu RP.
 3. Pierwszy raport PKDP opublikowała w lipcu 2021 r. znalazły się tam dane o ilości spraw prowadzonych w okresie objętym raportem (ogółem 349). Pierwszy Raport PKDP dostępny jest na stronie internetowej UPKDP.
 4. Obecnie (lipiec 2022 r.) PKDP prowadzi ogółem 667 spraw.
 5. Ogół prowadzonych spraw przez PKDP, o których mowa w pkt 3 i 4 obejmuje:

– zgłoszenia dot. Podejrzenia popełnienia przestępstwa seksualnego na szkodę małoletniego poniżej lat 15.

– prośby o monitorowanie toczących się postępowań karnych.

– zgłoszenia dot. Przestępstw, których karalność uległa przedawnieniu-zgłoszenia dot. Tzw. „spraw innych”.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 10.08.2023 r.

Pytania:
Proszę o przekazanie następujących danych:

 • Czym w Komisji zajmuje się pani sędzina Agnieszka Rękas?
 • Zestawienie z wykonanej pracy za rok 2022 i 2023.
 • Koszty przelotów Pani sędziny z Warszawy do domu.
 • Koszty przejazdów samochodem służbowym w celach prywatnych.
 • Czy są oficjalne skargi na traktowanie podległych pracowników przez panią sędzinę?
 • Czy są skargi na stosowanie mobbingu?

 

Odpowiedzi:

 • Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że: „jako Członek Państwowej Komisji wykonuję zadania wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001820/U/D20191820Lj.pdf Wszystkie informacje dot. wykonanych przez Komisję, w tym również przeze mnie jako jej Członka, zadań znajdują się w Pierwszym: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport_PKDP.pdf i Drugim Raporcie Państwowej Komisji: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/raport-drugi-www-1.pdf oraz w komunikatach zawartych w aktualnościach na stronie internetowej Komisji: https://pkdp.gov.pl/aktualnosci Zakres zadań wykonywanych przeze mnie to: art. 2, 3, 4 i 4a ustawy o Komisji”.
 • Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że: „prace Członków Komisji określa treść Raportów, dostępnych na stronię internetowej Komisji: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji Członkowie Komisji nie mają obowiązku sporządzania zestawień wykonywanych prac. Ich praca i zakres realizowanych zadań jest na bieżąco analizowany w ramach niejawnych posiedzeń i spotkań Komisji, zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w trybie Regulaminu organizacyjnego Komisji (w załączeniu). Zgodnie z ustawą, pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący”.
 • Koszty przelotów Pani Agnieszki Rękas z Warszawy do miejsca zamieszkania w 2023 r. wynosi 4762,56 zł.
 • Auto służbowe nie było wykorzystywane w celach prywatnych, koszt 0 zł.
 • Nie było skarg na traktowanie podległych pracowników przez Panią Agnieszkę Rękas.
 • Nie było skarg na stosowanie mobbingu przez Panią Agnieszkę Rękas.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.09.2023 r.

Pytania:

 • O informację o nazwach i adresach podmiotów, którym w 2023 r. w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r. w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego Urząd naliczył karę umowną ze wskazaniem:

– wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia

– wysokości kary umownej

– daty naliczania kary umownej

-nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego

-nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowaniu w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej za okres wskazany powyżej.

3) Nazw i adresów wykonawców w okresie jak powyżej w związku z realizacją udzielenia zamówienia publicznego, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono w związku z nienależytym wykonaniem.

4) Dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów jeśli dotyczą zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ww. umowy jeśli dotyczą zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy. Okres jak powyżej.

5) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których w 2023 r. w okresie wskazanym powyżej w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego pozwano o zapłatę ze wskazaniem: przyczyn złożenia pozwu, sygnatury sprawy sądowej, daty złożenia pozwu, nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacji o wyniku postępowania sądowego, jeżeli wydany wyrok w jakiejkolwiek instancji.

6) Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których zamawiający w powyżej wskazanym okresie wykluczył z prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy p.z.p. z dnia 11.09.2019 r., ze wskazaniem:

-przyczyn wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

-daty wykluczenia,

-ewentualnej sygnatury wyroku KIO w związku z wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 pkt 10 p.z.p.

– nazwy oraz numeru postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.

7) Protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców w sprawie wykluczenia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu.

 

Odpowiedź:

 • Nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ITNES.PL Sp. Z o.o., 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 4.
 1. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia: 1 311 508,82 zł brutto, w tym 1 066 267,33 zł netto oraz 245 241,49 zł podatku VAT.
 2. Wysokość kary umownej: 17 802,23 zł
 3. Data naliczenia kary umownej: 13.09.2023 r.
 4. Nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego: 57/2022/UB
 5. Nazwa oraz numer postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego: ZP/1/2022 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym – wirtualizacja środowiska serwerowego”.
 • W załączeniu dokumenty potwierdzającej naliczenie kary umownej tj.

– nota obciążeniowa NO/01/09/2023 z dnia 13.09.2023 r.

Ponadto informuję, iż pozostałe sytuacje wskazane we wniosku o udzielenie informacji publicznej, nie wystąpiły u Zamawiającego w 2023 r.

 

Cztery wnioski Członka Państwowej Komisji z 7, 8 i 9 listopada 2023 r.:

Z 7 listopada 2023 r.

Pytania:

 1. Czy w okresach: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 oraz od 1 stycznia 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, przyznano podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Urzędu Państwowej Komisji. Jeżeli tak, to ilu osobom i w jakiej wysokości?
 2. Jakie środki przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych w okresach: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 i od 1 stycznia 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną? Proszę o podanie kwot w poszczególnych wskazanych okresach oraz liczbę osób, którym przyznano dodatki specjalne.
 3. Jakie środki przeznaczono na wypłatę nagród w okresach: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 i od 1 stycznia 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną? Proszę o podanie kwot w poszczególnych wskazanych okresach oraz liczbę osób, którym przyznano nagrody, a także kto przydzielał te nagrody.
 4. Jakie środki przeznaczono na wypłatę dodatków funkcyjnych w okresach: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 oraz od 1 stycznia 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. Proszę o podanie kwot w poszczególnych wskazanych okresach oraz liczbę osób, którym przyznano dodatki funkcyjne.

 

Z 7 listopada 2023 r.

Pytania:

 1. Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Komisji w okresie od 2020 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z rozbiciem na każdy rok i podziałem na liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie umowy o dzieło. Proszę wskazać także liczbę ekspertów zatrudnionych w Urzędzie Komisji w poszczególnych latach.
 2. Z iloma osobami została rozwiązana umowa o pracę w latach 2020 – do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z rozbiciem na poszczególne lata.
 3. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia. umowę o dzieło, liczba ekspertów wykonujących swoją pracę w okresie od 8 czerwca 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.
 4. Czy w przypadku umowy o pracę, w okresie od 8 czerwca 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną – ilu pracowników zatrudniono? Czy zatrudnienie poprzedzała procedura konkursowa?

 

Z 8 listopada 2023 r.

Pytania:

 1. Ile samochodów służbowych pozostaje w dyspozycji Komisji i jej Urzędu, czy zostały zakupione, na jakich zasadach i w jakiej cenie każdy z nich?
 2. Jaki jest przebieg każdego z samochodów od chwili zakupu, do chwili udzielania odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, kto użytkuje samochody i na jakich zasadach?
 3. Kto pokrywa koszty eksploatacji z rozbiciem na każdy z samochodów?
 4. Jakie są miesięczne koszty utrzymania każdego z samochodów z rozbiciem na ubezpieczenie OC i AC, naprawy, przeglądy, mycie, tankowanie?
 5. Proszę o kserokopię książek/kart pracy pojazdów służbowych Urzędu Komisji za okres od zakupu samochodów służbowych do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

 

Z 9 listopada 2023 r.

Pytania:

 1. Ilu pracowników Urzędu Państwowej Komisji przebywało w okresie od 8 czerwca 2023 r. do dnia udzielania odpowiedzi i jeśli pracodawca posiada informację, ilu będzie przebywać na pracy zdalnej do dnia udzielenia odpowiedzi do końca 2023 r. według tabeli.
 2. Na jakich warunkach została uzgodniona praca zdalna a) z inicjatywy pracodawcy – proszę o podanie podstawy prawnej, liczby pracowników i dni; b) na wniosek pracownika – proszę o podanie liczby pracowników i dni oraz podstawy prawnej uzgodnienia pracy zdalnej. Jeżeli w tym zakresie obowiązuje wewnętrzny akt prawny Urzędu, proszę o jego przesłanie.
 3. Proszę o podanie, na jakiej podstawie prawnej osobiste przyjęcia interesantów we wszystkich sprawach w piątki zostały wstrzymane do odwołania oraz wskazanie od kiedy wstrzymania te obowiązują. Jeżeli w trym zakresie obowiązuje wewnętrzny akt prawny Urzędu, proszę o jego przesłanie.

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Z DNIA 07 LISTOPADA 2023 R., 08 LISTOPADA 2023 ROKU ORAZ 09 LISTOPADA 2023 ROKU

Niniejszym zawiadamiam Panią, że po zapoznaniu się z Pani wnioskami o udzielenie informacji publicznej z dnia 07 listopada 2023 roku (dwa wnioski – data wpływu obu wniosków 07 listopada 2023 roku), 08 listopada 2023 roku (data wpływu 09 listopada 2023 roku) oraz 09 listopada 2023 roku (data wpływu 09 listopada 2023 roku) stwierdzam, że w ocenie Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (dalej Urząd) nie zostały one złożone nie jako przejaw obywatelskiej troskio dobro publiczne, ale jako działanie mogące zmierzać do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Mając na względzie powyższe Tut. Urząd uznaje, że złożone przez Panią wnioski stanowią przejaw nadużywania prawa do informacji publicznej i jako takie nie stanowią sprawy publicznej objętej dyspozycją ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2022 roku., poz. 902, z późn. zm. – dalej Ustawa)

 

UZASADNIENIE

W dniach 07 listopada br. oraz 09 listopada br. złożyła Pani łącznie cztery wnioski o udzielenie informacji publicznych dotyczących polityki kadrowej i zarządzania mieniem Urzędu.

W pierwszej kolejności analizując treść złożonych wniosków Urząd, co do zasady wskazuje, że pozornie dotyczą one informacji publicznej, wobec czego koniecznym jest szersze uzasadnienie niniejszej informacji w zakresie uznania Pani wniosku jako niedotyczącego w swej istocie udostępnienia informacji kwalifikowanych jako informacja publiczna z uwagi na nadużycie przez Panią prawa w tym zakresie.

Przechodząc do uzasadnienia powyższej konstatacji nie może ujść uwadze, że pełni Pani funkcję członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (dalej Komisja), zatem posiada Pani znacznie większa wiedzę na temat funkcjonowania Komisji i Urzędu oraz możliwość uzyskania takiej wiedzy w inny sposób niż przeciętny obywatel. Okazją do uzyskania informacji są chociażby spotkania Członków Komisji z Zastępcą Przewodniczącego Komisji i Dyrektorem Generalnym Urzędu. Już sama powyższa okoliczność budzi wątpliwości, co do zasadności wyboru trybu uzyskiwania przez Panią informacji o działalności Urzędu w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Abstrahując od powyższego również zakres i częstotliwość składanych przez Panią wniosków przeczą temu, aby wnioski te służyć miały obywatelskiej trosce o dobro społeczne (interesowi publicznemu). Należy zauważyć, że cztery spośród ostatnio skierowanych przez Panią wniosków zostały przygotowanie w ciągu trzech następujących po sobie dni (07, 08 i 09 listopada br. – według dat na wnioskach) i wpłynęły do Tut. Urzędu zaledwie w ciągu dwóch dni (daty wpływu 07 listopada i 09 listopada br. – po dwa wnioski każdego z tych dni). Podkreślić przy tym należy, że nie są to pierwsze kierowane przez Panią do Urzędu zapytania. Nie może ujść z pola uwagi, także to, że poprzednio kierowane zapytania dotyczyły m. in. okoliczności opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, czy będących następstwem kolegialnych uchwał Komisji, której jest Pani członkiem.

Dodatkowo zwrócić uwagę należy, że sama treść skierowanych zapytań wskazuje na posiadanie przez Panią bardzo dokładnych informacji dotyczących działania Urzędu, a samo pytanie powinno być traktowane jako przejaw Pani wewnętrznego stosunku do zaistniałych faktów, niż samą chęć zapoznania się  z tym faktem. Pytaniem takim jest chociażby pytanie o liczę nowozatrudnionych pracowników, co jest okolicznością powszechnie w Urzędzie i Komisji znaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielki skład załogi pracowniczej Urzędu (pytanie nr 4 z wniosku z dnia 07 listopada 2023 r.).  Analogicznie można potraktować pytanie o liczbę posiadanych przez Urząd samochodów w sytuacji, gdy sam zakup pojazdów został dokonany w oparciu o procedurę przewidzianą w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), a Pani jako członek Komisji niejednokrotnie korzystała z tychże samochodów.

Urząd zdaje sobie sprawę, że ustawa o dostępie do informacji publicznej ma zapewniać transparentność działań władzy publicznej, umożliwiać społeczną jej kontrolę, budować społeczeństwo obywatelskie i rozwijać demokrację uczestniczącą, w której obywatele mają wpływ na podejmowanie dotyczących ich decyzji. Jednakże z tych właśnie względów, aby żądana informacja mogła zostać uznana za informację publiczną musi dotyczyć „sprawy publicznej”, o czym stanowi art. 1 ust. 1 Ustawy. Przedmiotem takiej informacji jest problem lub kwestie, które mają znaczenie dla większej liczby osób, czy grup obywateli lub też są ważne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania organów państwa. Celem ustawy nie jest zatem zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb, w postaci uzyskiwania informacji dotyczących wprawdzie kwestii publicznych, lecz przeznaczonych dla celów edukacyjnych, czy zawodowych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej ma służyć uniwersalnemu dobru powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem publicznych instytucji. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych, utrwalił się pogląd, iż wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane przez podmioty, których interesów dotyczą nie są wnioskami o udzielenie informacji publicznej, nie odnoszą się bowiem do „sprawy publicznej”. Powyższe stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie (zob. wyrok NSA z 11 maja 2023 r., I OSK 181/11; wyrok NSA z dnia 11 marca 2015 r., I OSK 918/14; wyrok NSA z dnia 4 lutego 2015 r., I OSK 430/14; wyrok NSA z dnia 30 października 2012 r., I OSK 1696/12; wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., I OSK 617/14; wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2014 r., I OSK 2496/14; wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., I OSK 769/12) i literaturze (np. P. Szustakiewicz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt I OSK 1638/14, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 4, s. 171 i nast.; I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 25, 68; M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, s. 151).

Oczywiście Urząd nie deprecjonuje roli informacji publicznej w procesie kontroli prawidłowego funkcjonowania organów i instytucji Państwa, ale w analizowanym przypadku nie sposób oprzeć się wrażeniu, że doszło do nadużycia prawa do informacji publicznej.  Przygotowanie wnioskowanych zestawień z uwagi na znaczny stopień szczegółowości pytań  może w znaczny sposób utrudnić działanie komórek Urzędu (kadry i finanse) szczególnie obciążonych w newralgicznym okresie końca roku.

Ponadto mając na względzie jak najszersze poszanowanie Pani praw informuję, że w przypadku, gdy nie zgadza się Pani z niniejszym pismem przysługuje Pani prawo do złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na bezczynność organu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Tut. Urzędu. Skarga może zostać złożona na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub złożona osobiście w siedzibie Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, a także w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.11.2023 r.

Pytania:

O informację dotyczącą poniesionych w roku 2023 przez Skarb Państwa, a uiszczonych przez Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, kosztów przejazdów wszystkich aktualnie urzędujących członków Państwowej Komisji łącznie i oddzielnie dla każdego członka z wyszczególnieniem kosztów:

 1. a) biletów kolejowych, lotniczych
 2. b) taksówek
 3. c) przejazdów prywatnymi samochodami osobowymi

W ujęciu miesięcznym począwszy od 1 stycznia 2023 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Odpowiedź:

Zestawienie wszystkich kosztów przejazdów aktualnie urzędujących Członków Państwowej Komisji.

Zestawienie to nie zawiera kosztów przejazdów dwoma samochodami służbowymi, obsługującymi członków komisji, których wysokość w 2023 r. wynosi 20 134,48 zł.

 

Lp. Imię i nazwisko Miesiąc Bilety kolejowe /lotnicze Taksówki Przejazdy prywatnymi samochodami osobowymi Delegacje Suma
1. Chrobak Barbara Styczeń 1 126,00 1 215,74 0,00 0,00 2 341,74 zł
Luty 2 812,00 1 258,74 0,00 0,00 4 070,74 zł
Marzec 2 329,80 1 926,83 0,00 208,00 4 464,63 zł
Kwiecień 518,00 260,28 0,00 262,20 1 040,48 zł
Maj 1 211,15 972,76 57,50 57,50 2 298,91 zł
Czerwiec 1 813,00 862,49 0,00 0,00 2 675,49 zł
Lipiec 2 331,00 1 353,24 0,00 0,00 3 684,24 zł
Sierpień 1 295,00 375,30 0,00 0,00 1 670,30 zł
Wrzesień 1 813,00 1 209,06 0,00 0,00 3 022,06 zł
Październik 2 912,00 1 322,68 538,65 0,00 4 773,33 zł
Listopad 3 259,00 520,78 0,00 0,00 3 779,78 zł
Suma 21 419,95 11 277,90 596,15 527,70 33 821,70 zł
2. Elżanowska Hanna Styczeń 0,00 264,92 0,00 0,00 264,92 zł
Luty 0,00 81,54 0,00 0,00 81,54 zł
Marzec 0,00 380,70 0,00 0,00 380,70 zł
Kwiecień 0,00 569,05 0,00 0,00 569,05 zł
Maj 0,00 278,64 0,00 0,00 278,64 zł
Czerwiec 0,00 1 295,68 0,00 0,00 1 295,68 zł
Lipiec 0,00 787,32 0,00 0,00 787,32 zł
Sierpień 0,00 565,92 0,00 0,00 565,92 zł
Wrzesień 0,00 1 595,70 0,00 1 443,38 3 039,08 zł
Październik 0,00 1 879,09 0,00 0,00 1 879,09 zł
Listopad 0,00 523,91 0,00 0,00 523,91 zł
Suma 0,00 8 222,47 0,00 1 443,38 9 665,85 zł
3. Kotowska Justyna Styczeń 0,00 61,99 0,00 0,00 61,99 zł
Luty 0,00 66,64 0,00 0,00 66,64 zł
Marzec 0,00 332,64 0,00 0,00 332,64 zł
Kwiecień 0,00 196,24 0,00 0,00 196,24 zł
Maj 0,00 64,69 0,00 0,00 64,69 zł
Czerwiec 0,00 354,78 0,00 0,00 354,78 zł
Lipiec 0,00 526,82 0,00 0,00 526,82 zł
Sierpień 0,00 68,58 0,00 0,00 68,58 zł
Wrzesień 0,00 556,74 0,00 460,00 1 016,74 zł
Październik 338,00 571,64 0,00 338,00 1 247,64 zł
Listopad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł
Suma 338,00 2 800,76 0,00 798,00 3 936,76 zł
4. Rękas Agnieszka Styczeń 1 593,31 501,77 127,30 0,00 2 222,38 zł
Luty 2 217,50 473,03 156,60 0,00 2 847,13 zł
Marzec 1 150,18 365,04 566,95 0,00 2 082,17 zł
Kwiecień 610,75 130,79 69,00 0,00 810,54 zł
Maj 707,71 429,70 85,10 882,60 2 105,11 zł
Czerwiec 2 634,41 280,26 165,60 0,00 3 080,27 zł
Lipiec 278,96 372,28 449,65 0,00 1 100,89 zł
Sierpień 1 219,02 154,12 64,40 0,00 1 437,54 zł
Wrzesień 2 554,99 201,74 608,35 0,00 3 365,08 zł
Październik 2 405,91 507,38 267,80 0,00 3 181,09 zł
Listopad 928,88 260,60 48,30 0,00 1 237,78 zł
Suma 16 301,62 3 676,71 2 609,05 882,60 23 469,98 zł
5. Kmieciak Błażej Styczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł
Luty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł
Marzec 0,00 109,94 0,00 0,00 109,94 zł
Kwiecień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł
Maj 0,00 246,46 0,00 0,00 246,46 zł
Czerwiec 0,00 560,09 0,00 36,02 596,11 zł
Lipiec 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 zł
Sierpień 0,00 102,82 0,00 0,00 102,82 zł
Wrzesień 0,00 300,13 0,00 0,00 300,13 zł
Październik 0,00 201,96 138,00 0,00 339,96 zł
Listopad 0,00 123,66 0,00 0,00 123,66 zł
Suma 0,00 1 726,06 138,00 36,02 1 900,08 zł
           
Razem 38 059,57 27 703,90 3 343,20 3 687,70 72 794,37

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.11.2023 r.

Pytanie:

Informacja dotyczącą danych statystycznych na temat przestępstw z art. 200a kodeksu karnego od daty utworzenia Komisji do dnia generowania statystyki z podziałem na poszczególne lata.

Odpowiedź:

Od dnia 24 listopada 2020 r. tj. od dnia przyjmowania zgłoszeń, do dnia dzisiejszego,
w zainteresowaniu Państwowej Komisji było 58 spraw, w których organ procesowy przyjął kwalifikację prawną z art. 200a kodeksu karnego.

Poniżej dane liczbowe spraw z podziałem na poszczególne lata:

 • rok 2020 – 1 sprawa;
 • rok 2021 – 22 sprawy;
 • rok 2022 – 17 spraw;
 • rok 2023 – 18 spraw.

Dane te nie mają charakteru danych statystycznych reprezentatywnych dla ogółu populacji w Polsce, a dotyczą wyłącznie zgłoszeń które wpłynęły do Państwowej Komisji i spraw będących w jej zainteresowaniu.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 listopada 2023 r.

Pytanie:

Informacja dotycząca imienia i nazwiska dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego Urzędu Państwowej Komisji lub – w przypadku wakatu na tym stanowisku – osoby kierującej tą komórką.

Odpowiedź:

Zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10/2023 Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (dokument zamieszczony tutaj: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/zarzadzenie-10-2023.pdf ), Biuro Administracyjno-Finansowe podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Państwowej Komisji Paulinie Rezler. Wskazany schemat jest dostępny bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu Państwowej Komisji pod niniejszym linkiem: https://pkdp.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/Schemat-Organizacyjny-Urzedu.pdf

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 listopada 2023 r.

Pytania:

 1. Ile Komisja wszczęła postępowań wyjaśniających w trybie art. 27 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2022 r. poz. 181)?
 1. Ile postępowań określonych w pytaniu nr 1 zakończyło się wydaniem przez Komisję postanowienia o wpisie do Rejestru określonego w ustawie?
 1. Ile postępowań określonych w pytaniu nr 1 zakończyło się wydaniem przez Komisję postanowienia o niedokonywaniu wpisu do Rejestru określonego w ustawie?
 1. Ile osób wskazanych jako sprawca w aktach przekazanych przez prokuratora lub właściwy sąd skorzystało z prawa do zaskarżenia przed właściwym sądem okręgowym postanowienia Komisji o wpisie do Rejestru?
 1. Ile razy Komisja występowała w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego?
 1. Ile razy Komisja dołączała do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego po otwarciu przewodu sądowego na rozprawie głównej w I instancji postępowania karnego?
 1. Ile razy osoba określona w ustawie jako poszkodowana nie udzielała bądź cofała zgodę na wystąpienie przez Komisję w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego?
 1. Czy i ile razy sąd odmawiał Komisji uczestnictwa w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, stosując jako podstawę art. 56 par. 2 kodeksu postępowania karnego?
 1. Ile zgłoszeń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Komisja przekazała prokuraturze?
 1. W ilu przypadkach Komisja uznała zgłoszenie jako oczywiście bezzasadne?

 

Odpowiedzi:

Poniżej przedstawiam dane obejmujące okres od 24 listopada 2020 r. tj. od dnia, w którym Państwowa Komisja rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń, do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi.

 1. Państwowa Komisja podjęła 28 postępowań wyjaśniających o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2219 z późn. zm.).
 2. Żadne z postępowań wyjaśniających, o których mowa w punkcie nr 1, nie zakończyło się wydaniem przez Państwową Komisję postanowienia o wpisie do Rejestru określonego w ustawie.
 3. Żadne z postępowań wyjaśniających, o których mowa w punkcie nr 1, nie zakończyło się wydaniem przez Państwową Komisję postanowienia o niedokonywaniu wpisu do Rejestru określonego w ustawie.
 4. Z uwagi na okoliczność, że podjęte postępowania wyjaśniające nie zostały jeszcze zakończone, żadna z osób nie skorzystała z prawa do zaskarżenia postanowienia Państwowej Komisji o wpisie do Rejestru.
 5. Państwowa Komisja występowała w 20 postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego.
 6. Państwowa Komisja złożyła 19 oświadczeń o wstąpieniu do postępowania na prawach oskarżyciela posiłkowego po terminie wynikającym z art. 54 §1 k.p.k.
 7. Żadna z osób pokrzywdzonych, która pierwotnie wyraziła zgodę na udział Państwowej Komisji w postępowaniu na prawach oskarżyciela posiłkowego, nie zmieniła stanowiska w tej sprawie. Natomiast 3 pokrzywdzonych nie udzieliło zgody na udział Państwowej Komisji w postępowaniu sądowym.
 8. W 10 sprawach Sądy odmówiły udziału Państwowej Komisji w postępowaniu. Złożone przez Państwową Komisję zażalenia w tym przedmiocie zostały uwzględnione przez sądy odwoławcze w 4 postępowaniach.
 9. Państwowa Komisja przekazała w trybie art. 22 ustawy o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 – 371 zgłoszeń, które stanowiły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw.
 10. Państwowa Komisja podjęła 3 uchwały stwierdzające oczywistą bezzasadność zgłoszenia.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 listopada 2023 r.

Pytanie:

Czy Komisja lub jednostki Komisji podległe od dnia 1 października 2023 r. do dnia 25 listopada 2023 r. realizowała jakiekolwiek przelewy lub zawierała jakiekolwiek umowy cywilnoprawne (związane z wydatkowaniem publicznym) – jeśli tak to na jakie kwoty, których podmiotem były:

– Fundacja Lux Veritatis (KRS 0000139773),

– Uzdrowisko Termy Toruńskie sp. z o. o. (KRS 0000651077),

– Geotermia Toruń sp. z o. o. (KRS 0000309280),

– Fundacja „Nasza Przyszłość” (KRS 0000091141),

– Nasza Przyszłość sp. z o. o. (KRS 0000612105),

– SPES sp. z o. o. (KRS 0000070894),

– BONUM sp. z o. o. (KRS 0000242396),

– Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jeśli tak, wnoszę o wskazanie krótkiego opisu każdego przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem kwoty brutto wydatkowanej na jego realizację.

 

Odpowiedź:

Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 oraz Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, nie współpracowały ze wskazanymi podmiotami i nie realizowano na ich rzecz żadnych przelewów.

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 listopada 2023 r.

Pytania i odpowiedzi:

I.

1) W jaki sposób członek Komisji Agnieszka Rękas realizuje zadania przewidziane w art. 2, ustawy o Komisji,

a) skoro Komisja nie wydała jeszcze żadnego postanowienia o wpisie do Rejestru, o którym mowa w ww. przepisach

b) na czym konkretnie polega jej badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji
i podmiotów oraz osób fizycznych w zakresie wyjaśniania przypadków przestępstw, o których mowa

c) na czym konkretnie polega jej identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw, o których mowa?

2) Ile zawiadomień właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sporządziła Agnieszka Rękas?

3) Jak Agnieszka Rękas wypełnia zadanie „interwencja i wspieranie osób poszkodowanych w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa”, w ilu postępowaniach karnych na prawach oskarżyciela posiłkowego uczestniczyła?

4) Ile razy i ilu podmiotom Agnieszka Rękas przekazała informacje o podejrzeniu popełnienia: przestępstwa lub o niezawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, o których mowa w art 1 pkt 2 ustawy?

5) Ile Agnieszka Rękas (prawnik) przygotowała wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2, oraz o objęcie prowadzonych postępowań szczególnym nadzorem?

6) Jak Agnieszka Rękas monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy oraz organizacje i podmioty na podstawie wniosków i zawiadomień w sprawach przestępstw – iloma takimi sprawami zajęła się?

7) Jakie konkretne i mierzalne czynności prowadzi Agnieszka Rękas w ramach działalności prewencyjnej, edukacyjnej i badawczej?

8) Ile aktów prawnych, których przedmiot dotyczy spraw należących do właściwości Komisji opiniowała Agnieszka Rękas, jedyny aktualnie prawnik w Komisji?

9) Ile Agnieszka Rękas skierowała wniosków do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych, których przedmiot dotyczy spraw należących do właściwości Komisji?

 

Pani Agnieszka Rękas wskazuje, że „pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję będzie dostępna w sprawozdaniu rocznym za rok 2023 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz Regulamin Państwowej Komisji (dostępne na stronie bip). Wskazać należy, że w/w zakres zadań dotyczy, zgodnie z przywołanym przez Pana artykułem działalności całej Komisji. Jednocześnie informuję o treści art. 3 przywołanej przez wiosłującego ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji  o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana również wykazany. Wskazać również należy, że zgodnie z art. 17.1 ustawy: Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji zapewnia Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15″.

 

II.

1) Zważywszy na najwyższy ze wszystkich członków Komisji koszt przejazdów Barbary Chrobak, proszę o wykazanie, jaki udział w nich mają podróże związane z pozamiejscowymi czynnościami członka Komisji, jakie są to czynności, ile razy i kiedy występowały?

2) Czy Barbara Chrobak podróżowała kilkakrotnie w tygodniu do Warszawy ze swojego miejsca zamieszkania i z powrotem na koszt Urzędu? Jeśli tak, to jaki jest tego powód i w których miesiącach miało to miejsce?

3) Zważywszy na pełne zestawienie kosztów podróży członków Komisji, jakie wydarzenia  i okoliczności wpłynęły na tak wysoki koszt podróży w październiku Barbary Chrobak? Czy członek miała w październiku jakieś zadania wymagające zwiększonej mobilności względem innych miesięcy (np. 1,8 tys. zł w czerwcu i wrześniu, a 2,9 tys. zł za październik i 3,2 tys. zł za listopad za przejazdy komunikacją publiczną)?

4) Jakie czynności Barbara Chrobak wykonywała w ramach podróży służbowych, zważywszy na najniższy udział kosztów delegacji w wydatkach, stanowiący 1,56% całych kosztów przejazdów Barbary Chrobak?

5) Proszę o odpowiedź w odniesieniu do Barbary Chrobak na ww. pytania zawarte z punktach I. 2) – I. 9)

 

Pani Barbara Chrobak wskazuje, że „pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję będzie dostępna w sprawozdaniu rocznym za rok 2023 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz Regulamin Państwowej Komisji (dostępne na stronie bip). Wskazać należy, że w/w zakres zadań dotyczy, zgodnie z przywołanym przez Pana artykułem działalności całej Komisji. Jednocześnie informuję o treści art. 3 przywołanej przez wnioskodawcę ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana również wykazany. Wskazać również należy, że zgodnie z art. 17.1 ustawy: Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji zapewnia Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15″.

 

III.

1) Zważywszy na trzeci najwyższy koszt przejazdów członków Komisji, proszę o odpowiedź w odniesieniu do Hanny Elżanowskiej na ww. pytania zawarte z punktach I. 2) – I. 9).

2) Średnio ile razy w tygodniu Hanna Elżanowska pracuje w siedzibie Urzędu?

3) Jakie wydarzenia i okoliczności wpłynęły na tak wysoki koszt przejazdów Hanny Elżanowskiej taksówkami we wrześniu i październiku? Czy członek miała w tych miesiącach jakieś zadania wymagające zwiększonej mobilności względem innych miesięcy (odpowiednio prawie 1,6 tys. i 1,9 tys. zł za przejazdy taksówkami)?

 

Pani Hanna Elżanowska informuje, że „pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję będzie dostępna w sprawozdaniu rocznym za rok 2023 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz Regulamin Państwowej Komisji (dostępne na stronie bip). Wskazać należy, że w/w zakres zadań dotyczy, zgodnie z przywołanym przez Pana artykułem działalności całej Komisji. Jednocześnie informuję o treści art. 3 przywołanej przez wnioskodawcę ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana również wykazany. Wskazać również należy, że zgodnie z art. 17.1 ustawy: Obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Komisji zapewnia Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15″.

 

 

 • Wytwarzający / odpowiadający:Redakcja BIP
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 17.11.2023 19:16
 • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:34
 • Ilość wyświetleń: