Przydatne informacje

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 lub nazwy skróconej – UPKDP;
  2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
  3. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego rozpatrywane są przez Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w trybie i terminach wynikających z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1524 t.j.).

Wnioski mogą być składane w formie tradycyjnej poprzez wysłanie na adres Urzędu, osobiście w sekretariacie Urzędu w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15, mailowo na adres: informacjapubliczna@pkdp.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /pkdp/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zawierać

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie:

  1. a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  2. b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym UPKDP).

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Opłaty

Informacje sektora publicznego dostępne na stronie UPKDP oraz BIP UPKDP są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przekazywane na wniosek udostępniane są bezpłatnie. W niektórych przypadkach UPKDP może jednak nałożyć opłatę. UPKDP może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał od UPKDP ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić UPKDP o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia UPKDP przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu UPKDP, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez UPKDP decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję, może zwrócić się do właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu tego terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia ww. wniosku. Z dniem doręczenia do UPKDP oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem UPKDP, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzje zawierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

Zakres odpowiedzialności Urzędu za udostępnione informacje

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

 

 

  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 19.10.2023 16:07
  • Data modyfikacji: 05.04.2024 10:06
  • Ilość wyświetleń: