2024

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.01.2024 r.

dotyczący udziału Pani Barbary Chrobak w II Forum „Obecni w Kościele”, które odbyło się w ramach Kongresu Katoliczek i Katolików w Gdańsku w dniach 25 – 26.11.2023 r.

Pytania i odpowiedzi:

1) W jakim celu i w jakim charakterze Barbara Chrobak wzięła udział w tym Forum?
Barbara Chrobak wzięła udział w Forum w charakterze uczestnika.

2) Czy Barbara Chrobak była panelistą na tym Forum?
Barbara Chrobak nie była panelistką na Forum.

3) Czy Barbara Chrobak została zaproszona do udziału w dyskusji przez organizatorów?
Organizatorzy wysłali zaproszenie do udziału w Forum na stronach internetowych, kongres miał charakter otwarty. Pani Barbara Chrobak otrzymała zaproszenie od organizatora po potwierdzeniu woli swojego uczestnictwa.

4) Czy Barbara Chrobak ma kompetencje (a jeżeli tak, to jakie?) do reprezentowania Państwowej Komisji w Kongresie Katoliczek i Katolików?
Pani Barbara Chrobak nie reprezentowała Komisji na Forum. Uczestniczyła w nim jako Członek Komisji na prośbę innych Członków Komisji.

5) Czy Skarb Państwa (Urząd Państwowej Komisji) poniósł jakieś koszty tego uczestnictwa, a jeżeli tak, to jakiej wysokości?
Koszty Urzędu w związku z udziałem w Kongresie Pani Barbary Chrobak to kwota 1209,07 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów przejazdów PKP – na Kongres i z powrotem, albowiem koszty te zostały pokryte w ramach imiennego biletu kwartalnego zakupionego na potrzeby dojazdów Członka Komisji.

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi:

1a. Czy urzędujący członkowie Komisji korzystali z taksówek, samochodów służbowych, pociągów lub samolotów w celach prywatnych, w tym w celu dojazdu do innego miejsca pracy lub w związku z wykonywaniem innych obowiązków zawodowych niż te związane bezpośrednio z pracą w Komisji?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Korzystałam z samochodu służbowego w związku z dojazdami do siedziby Komisji na trasie Poznań – Warszawa, Warszawa – Poznań. Nigdy nie korzystałam z taksówek, samochodów służbowych, pociągów i samolotów do celów prywatnych”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z samochodów służbowych, taksówek, pociągów i samolotów do celów prywatnych, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji Urzędu”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Korzystam z taksówek (obecnie bardzo rzadko z pomocy Panów kierowców) w dwóch celach: dojazd z miejsca pracy do domu (najczęściej jednak korzystam z transportu PKS i PKP). Zdarza mi się również okazjonalnie korzystać z taksówki w związku ze spotkaniami, które związane są z moją merytoryczną pracą w Państwowej Komisji. Nie korzystam i nie korzystałem z taksówek, samochodów służbowych, pociągów i samolotów w celach prywatnych”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie korzystałam”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie korzystałam”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie korzystałam”.

1b. Jakie zadania urzędujących członków Komisji związane bezpośrednio z pracą Komisji wymagają finansowania podróży kolejowych i lotniczych?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych ani kolejowych od początku pracy w Komisji”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych od początku bycia w Komisji. Kilkukrotnie korzystałam z podróży kolejowych związanych z realizacją zadań ustawowych (szczegóły dostępne w Urzędzie)”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Dzięki kolei mogę dojechać do miejsca pracy (mój miesięczny bilet wynosi ok. 30 zł.) Jestem osobą z niepełnosprawnością wzrokową, co powszechnie jest wiadome”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację
i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Pełna informacja o działaniach podjętych przez Komisję jest dostępna w raportach od I-III, a także za 2023 r. w sprawozdaniu, które ma być opublikowane do 31 marca 2024 r. Organizację i tryb pracy normuje ustawa o Państwowej Komisji oraz jej regulamin (dostępne na stronie bip)”.

1c. Jeżeli finansowanie podróży kolejowych i lotniczych nie jest związane z bezpośrednio z pracą Komisji, jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych i kolejowych w celach niezwiązanych z zadaniami ustawowymi, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie korzystałam z podróży samolotowych i kolejowych w celach niezwiązanych z zadaniami ustawowymi, w szczególności do celów związanych z zajęciami o charakterze zarobkowym”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Nie korzystałem z podróży kolejowych i lotniczych w celach niezwiązanych z pracą w Komisji”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie dotyczy”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie dotyczy”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie dotyczy”.

2a. Czy urzędujący członkowie Komisji wnioskowali o finansowanie szkoleń lub innych form nauki? Jeśli tak, to którzy?
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Wnioskowałam o finansowanie studiów związanych z zakresem działalności Państwowej Komisji wynikającej z ustawy o Komisji”.
Pozostali członkowie Komisji nie wnioskowali o finansowanie szkoleń ani innych form nauki.

2b. Czy Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty? Jeśli tak to jakie?
Koszty poniesione przez Urząd Państwowej Komisji wyniosły 19 375,00 zł.

2c. Jakie podmioty były organizatorami szkoleń lub innych form nauki w których uczestniczyli urzędujący członkowie Komisji?Organizatorem studiów, w których uczestniczy Barbara Chrobak jest Collegium Humanum.

2d. Jaka jest podstawa prawna ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Koszty sfinansowania studiów magisterskich Barbary Chrobak zostały poniesione przez Urząd Państwowej Komisji na podstawie porozumienia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Porozumienie zawarto z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy w związku z wyrażeniem w 2022 roku przez ówczesnego Dyrektora Generalnego zgody na finansowanie studiów zgodnie z wnioskiem członka Komisji i częściowe dokonanie płatności oraz założeniem, że ukończenie studiów na wskazanym kierunku wpłynie pozytywnie na realizację ustawowych zadań Komisji.

3a. Czy urzędujący członkowie Komisji składali zapotrzebowanie na finansowanie mieszkania w Warszawie lub czy takie finansowanie otrzymali? Jeśli tak, to którzy z nich?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Nie składałam zapotrzebowania na finansowanie mieszkania”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Nie składałam zapotrzebowania na finansowanie mieszkania”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Na początku mojej pracy na stanowisku Przewodniczącego prosiłem o rozeznanie w zakresie możliwości uzyskania mieszkania przyznawanego z COARu, za które wiedziałem jednak, że będę ponosić sam koszty. Ostatecznie jednak nigdy nie zdecydowałem się na takie działanie i nie korzystam z mieszkania. Pragnę jednak nadmienić, że członkom Komisji mieszkanie służbowe się nie należy na podstawie jakichkolwiek przepisów. Mamy możliwość korzystania z lokali w dyspozycji COAR, za które musimy ponosić koszty”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Nie składałam”
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie składałam”
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Składałam, od początku działalności Komisji do nadal wynajmuję mieszkanie w Warszawie z uwagi na stałe miejsce pobytu w odległości ok. 300 km od siedziby Komisji. Wynajem finansuję z własnych środków”.

3b. Czy Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty? Jeśli tak to jakie?
Urząd Państwowej Komisji nie poniósł żadnych kosztów w związku z najmem lokali przez poszczególnych członków Komisji.

3c. Jeżeli Skarb Państwa poniósł w związku z tym jakieś koszty, to jaka jest podstawa prawna (nie regulaminowa) ponoszenia tych kosztów przez Skarb Państwa?
Skarb Państwa nie poniósł żadnych kosztów.

4. W związku z doniesieniami medialnymi („Komisja ds. Pedofilii. Zarabiają jak wiceministrowie, dorabiają na boku. Ich majątki są tajne”, „Pensje wiceministrów i dodatkowe fuchy. Jak się dorabia w Komisji ds. Pedofilii”) proszę o informację

4a. Gdzie i w jakim wymiarze – poza Komisją – zatrudnieni są urzędujący członkowi Komisji?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Aktywność zawodowa prowadzona przeze mnie poza Komisją wiąże się z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego.
Jednocześnie dbając o rzetelne wykonywanie obowiązków członka Komisji przebywam, na czas pracy w Państwowej Komisji, na urlopie bezpłatnym w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w ramach etatu klinicznego.”
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Poza Komisją jestem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez Członka Komisji regulują przepisy ustawy o Komisji (art. 12 ust. 1)”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Nie jestem zatrudniona”.

4b. Czy urzędujący członkowie Komisji zaangażowani są w inne aktywności w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej)? Jeżeli tak, to gdzie są zaangażowani i w jakim wymiarze godzinowym?
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„Poza pełnieniem funkcji Przewodniczącej PKDP nie mam żadnej innej aktywność zawodowej”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„Informuję, że wykonywane przeze mnie zadania dodatkowe nie stoją w kolizji czasowej lub kolizji interesów z obowiązkami członka Komisji.
Działalność związana z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, biegłego sądowego i nauczyciela akademickiego wykonywana jest w godzinach popołudniowych bądź w dniach, w których Komisja nie pracuje, tj. w soboty i niedziele.
Informuję, że żadne z moich zajęć o charakterze zarobkowym, w tym prowadzenie działalności gospodarczej nie jest sprzeczne z obowiązkami członka Komisji i nie podważa zaufania do Komisji. Zadania zlecone przez Komisję lub Przewodniczącego Komisji wykonuję w sposób niebudzący wątpliwości”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Nie prowadzę działalności gospodarczej. Jako pracownik naukowo-badawczy okazjonalnie np. publikuję analizy i prace, które czasem realizowane są w oparciu o umowę cywilno-prawną”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.

5. W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację, ile razy w tygodniu i w jakich godzinach urzędujący członkowie Komisji przebywają fizycznie w Urzędzie Komisji?
Przewodnicząca Państwowej Komisji i pracownicy Urzędu Państwowej Komisji nie mają podstawy prawnej i możliwości rejestrowania czasu pracy i przebywania członków Państwowej Komisji w jej siedzibie. W związku z powyższym, informacja dotycząca wskazanego pytania opiera się wyłącznie na oświadczeniach członków Komisji.
Pani Karolina Bućko wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pani Justyna Kotowska wskazuje:
„W Urzędzie Państwowej Komisji przebywam codziennie poza dniami wolnymi od pracy i tymi przeznaczonymi na pracę zdalną”.
Pan Błażej Kmieciak wskazuje:
„Jestem obecny w siedzibie Komisji w każdy wtorek i czwartek najczęściej od 8.00 do 15.15 lub od 9.00 do 16.00. Jestem także rotacyjnie obecny w podobnych godzinach w poniedziałek lub środę (jest to zależne od planu zajęć, które jednego dnia w tygodniu realizuję jako profesor uczelni). W piątki Urząd i Państwowa Komisja pracują zdalnie. Niezależnie od wskazanych
dni, przebywam w siedzibie Komisji w dniach, w których wyznaczone jest spotkanie lub posiedzenie Komisji”.
Pani Hanna Elżanowska wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Agnieszka Rękas wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.
Pani Barbara Chrobak wskazuje:
„Informuję o treści art. 3 przywołanej przez Pana ustawy: Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego uzyskanie informacji o charakterze przetworzonym. W/w interes publiczny nie został przez Pana wykazany”.

6. W związku z aktywnością pozakomisyjną proszę o informację jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego urzędujących członków Komisji i czy mają on jakiś zaległy urlop wypoczynkowy?
Wymiar urlopu wypoczynkowego członków Komisji wynika z art. 154 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1435) i wynosi 20 dni – jeżeli członek Komisji jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni – jeżeli członek Komisji jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Jeden z członków Komisji jest osobą niepełnosprawną i przysługuje mu dodatkowy urlop wypoczynkowy zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Aktualnie zaległy urlop wypoczynkowy mają nw. członkowie Państwowej Komisji:
Pani Justyna Kotowska – 7 dni,
Pani Hanna Elżanowska – 35 dni,
Pani Agnieszka Rękas – 29 dni,
Pani Barbara Chrobak – 17 dni.

7. W związku z doniesieniami medialnymi („Wzięli stołki, teraz się boją odpowiedzialności”) proszę o informację, ile razy każdy z urzędujących członków Komisji brał udział w wysłuchaniu osób pokrzywdzonych w Urzędzie Komisji?
Pani Karolina Bućko – 3 razy (w Państwowej Komisji od 6 grudnia 2023 r),
Pani Justyna Kotowska – 14 razy,
Pan Błażej Kmieciak – 26 razy,
Pani Hanna Elżanowska – 5 razy,
Pani Agnieszka Rękas – 8 razy
Pani Barbara Chrobak – 20 razy.

8. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi mobbingu („Kierownictwo Państwowej Komisji ds. Pedofilii oskarżone o mobbing. Jest pozew”, „Mobbing w Państwowej Komisji ds. Pedofilii? Przewodniczący „wyjaśnił” skargę na swą zastępczynię”, „Kolejne kłopoty w komisji ds. pedofilii. Trwa kontrola po skargach pracowników”) proszę o informację:

8a. czy po dacie pozwu byłego dyrektora generalnego pracownicy Urzędu zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony urzędujących członków Komisji?
Tak, pracownicy Urzędu Państwowej Komisji zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony członków Komisji.

8b. Jeśli tak, to proszę o informację:
i. którego z urzędujących członków Komisji dotyczyło zgłoszenie?
Zgłoszenia dotyczyły członków Państwowej Komisji: Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak.

ii. jakie działania zostały podjęte w celu wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji i jaki jest rezultat wyjaśnień?
W wyniku wyjaśniania jednej z sytuacji zgłoszenie pracownicze zostało wycofane.
W drugim przypadku został powołany specjalny zespół ekspercki, który stwierdził niewłaściwie zachowanie wobec pracowników.

8c. Jakie działania zostały podjęte przez kierownika jednostki w celu ochrony pracowników Urzędu przed nieprawidłowymi zachowaniami?
Urząd zorganizował dla pracowników następujące szkolenia: dotyczące mobbingu i dyskryminacji, komunikacji w pracy oraz współpracy zespołowej i międzyzespołowej.
Zostały wprowadzone nowe regulacje wewnętrzne z zakresu komunikacji wewnątrzurzędowej i zasad obsługi członków Państwowej Komisji przez pracowników. Ustalono bezpośrednią ścieżkę podległości pracowniczej. Pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości zabezpieczono dogodne zasady komunikacji z członkiem Komisji.
Przeprowadzono badanie warunków pracy dotyczące czynników psychospołecznych w Urzędzie Państwowej Komisji. Badanie zostało przeprowadzone celem dokonania oceny warunków pracy w aspekcie obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. Ankieta badawcza została przeprowadzona anonimowo dla zapewnienia pracownikom komfortu i swobody wypowiedzi.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Na wniosek członków Państwowej Komisji w nawiązaniu do udzielonych w dniu 26 lutego 2024 roku odpowiedzi na pytanie 8b ppkt ii) zawarte we wniosku z dnia 12 lutego 2024 roku dotyczące działań podjętych w związku ze zgłaszanymi przez pracowników nieprawidłowymi zachowaniami członków Państwowej Komisji informujemy dodatkowo:

  1. Celem wyjaśnienia sytuacji dotyczącej Hanny Elżanowskiej został powołany specjalny zespół ekspercki;
  2. W wyniku wyjaśniania sytuacji dotyczącej Barbary Chrobak, zgłoszenie pracownicze zostało wycofane z uwagi na uznanie przez skarżącego, że zarzuty przedstawione w skardze nie miały miejsca.
  • UdostępniającyDamian Tarnacki
  • Data publikacji: 29.01.2024 14:13
  • Data modyfikacji: 01.03.2024 10:31
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian