Zadania

ZADANIA KOMISJI
 1. Wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych (wykorzystywania seksualnego) wobec małoletnich poniżej 15 roku życia.
 2. Prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. 
W szczególności:  
 1. Zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Uwaga: Dokonanie zgłoszenia Państwowej Komisji jest równoznaczne z zawiadomieniem prokuratury. 
 2. Zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu niezawiadomienia (prokuratury) przez osoby, które  mają wiedzę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 240 § 1 k.k.)
 3. Monitorowanie działań w danej sprawie - podejmowanych na podstawie wniosku lub zawiadomienia - przez organy publiczne, organizacje i inne podmioty
 4. Wydawanie postanowień o wpisie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby wskazanej jako sprawca. Uwaga: Dotyczy spraw przedawnionych.  Państwowa Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy wystąpiło wykorzystanie seksualne osoby małoletniej, a jeżeli tak - wydaje postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Komisji (część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości). 
 5. Interwencja i wspieranie osób poszkodowanych, w szczególności:
  • uczestniczenie w postępowaniu karnym w sądzie na prawach oskarżyciela posiłkowego;
  • kierowanie do Prokuratora Generalnego wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę;
  • kierowanie wniosków do prokuratury o objęcie danej sprawy szczególnym nadzorem.
 6. Badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i innych podmiotów, na przykład prokuratur, sądów, ministerstw, policji i in. ale też organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność: edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem. Także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, osób fizycznych.
 7. Przekazywanie władzom organizacji i podmiotów informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ich pracowników, członków itp.
 8. Identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania i karania sprawców.
 9. Występowanie do właściwych podmiotów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
 10. Opiniowanie aktów prawnych.
 11. Występowanie o podejmowanie działań, które zwiększą ochronę prawną dzieci przed przestępczością seksualną, objęcie pomocą i wsparciem pokrzywdzonych.
 12. Prowadzenie działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych.
 13. Współdziałanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych podmiotów takich jak: szkoły, uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, ruchy obywatelskie i media.
 14. Opracowywanie raportów Państwowej Komisji z wnioskami i rekomendacjami dla organów, organizacji i innych podmiotów w tym corocznego raportu ze swojej działalności. 

Załączniki

() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
() Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 10:51
 • Data modyfikacji: 26.03.2024 16:12
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian