Struktura organizacyjna

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:  
 • Departament Postępowań Indywidualnych(DPI); 
 • Departament Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych(DDE); 
 • Biuro Prezydialne(PRZ); 
 • Biuro Administracyjno-Finansowe(BAF); 
  Do zadań Departamentu Postępowań Indywidualnych należy, w szczególności:  
 1. przyjmowanie i analizowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego lub podejrzeniu niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego;  
 2. obsługa merytoryczna spraw, w których Komisja prowadzi postępowanie na podstawie Ustawy w związku z podejrzeniem popełnienia nadużycia seksualnego lub podejrzeniem niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego;  
 3. obsługa merytoryczna spraw, w których Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające na podstawie Ustawy;  
 4. zwracanie się do organów władzy państwowej, osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów w celu uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prac Komisji;
 5. przygotowanie dla Komisji referatów zawierających analizę akt sprawy innych organów;  
 6. przygotowywanie analiz i opracowań, opracowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach o których mowa w pkt 2-4;  
 7. obsługa merytoryczna posiedzeń Komisji;  
 8. monitorowanie wskazanych przez Komisje, będących w toku, spraw: karnych, cywilnych, administracyjnych, dyscyplinarnych lub spraw innego rodzaju;
 9. przygotowanie projektów zawiadomień właściwych organów o podejrzeniu: 
  • popełnienia przestępstwa pedofilii,
  • niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii,  
  • popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub 2 ustawy;  
 10. wysłanie zawiadomień, o których mowa w pkt 8 po akceptacji Komisji;  
 11. podejmowanie interwencji i działań mających na celu wspieranie osób poszkodowanych w postępowaniach prowadzonych przed organami państwa;  
 12. uczestniczenie we wskazanych przez Komisję postępowaniach sądowych na prawach oskarżyciela posiłkowego za zgodą osoby poszkodowanej lub jej opiekuna prawnego;  
 13. przygotowanie dla Komisji projektów korespondencji zawierającej wniosek o wszczęcie odpowiedniego postępowania, w tym postępowania dyscyplinarnego informującego władze organizacji i inne podmioty o podejrzeniu: 
  • popełnienia przestępstwa pedofilii,
  • niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii;  
 14. przygotowanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw pedofilii oraz o objęcie prowadzonych postępowań szczególnym nadzorem;  
 15. przygotowanie projektów postanowień Komisji w przedmiocie wpisów w Rejestrze oraz podejmowanie działań technicznych związanych z wpisami w Rejestrze;  
 16. opracowywanie projektu stanowiska Komisji w przedmiocie przekazania albo uznania za oczywiście bezzasadne zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 Ustawy;  
 17. wykonywanie wszelkich innych zadań, niezbędnych do realizacji celów Komisji lub zleconych przez Członków Komisji.  
  Do zadań Departamentu Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych należy, w szczególności:  
 1. prowadzenie wskazanych przez Komisję działań edukacyjnych, szkoleniowych w zakresie zadań Komisji;  
 2. prowadzenie wskazanych przez Komisję działań prewencyjnych w zakresie zadań Komisji;  
 3. obsługa współpracy Komisji ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami lub organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw dzieci, w szczególności działającymi na rzecz ich ochrony i przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy seksualnej;  
 4. opracowywanie raportów dotyczących zakresu ochrony małoletniego poniżej lat 15 przed czynnościami skierowanymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;  
 5. opracowywanie standardów chroniących dzieci przed przestępczością przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;  
 6. opracowywanie i przedstawianie Komisji projektów raportów z działalności Komisji zawierających wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym i ich zwalczania;  
 7. prowadzenie określonych przez Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii;  
 8. przygotowanie i przesłanie do właściwych organów wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych;  
 9. realizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości Komisji.  
  Do zadań Biura Prezydialnego należy: 
 1. koordynowanie pracy innych jednostek organizacyjnych oraz obsługa Przewodniczącego, jego Zastępcy i członków Komisji, w tym w szczególności: 1) obsługa prawna i reprezentowanie Komisji w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych lub innych toczących się przed organami administracji, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub Sądem Najwyższym;  
 2. organizacja techniczna posiedzeń Komisji;  
 3. obsługa Członków Komisji w zakresie praw i obowiązków Komisji wynikających z Ustawy oraz uprawnień pracowniczych lub innych;  
 4. obsługa obiegu korespondencji i dokumentów Komisji, w tym wykonywanie czynności wskazanych w prze[pisach o ochronie informacji niejawnych, takich jak prowadzenie kancelarii tajnej;
 5. archiwizacja spraw zakończonych przez Komisję;
 6. obsługa Komisji w zakresie komunikacji z mediami poprzez organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronie internetowej Komisji komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;  
 7. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej poprzez uzgadnianie dopuszczalności i zakresu udostępniania informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie, a także obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;  
 8. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, dezyderatów i opinii komisji sejmowych oraz interwencji posłów i senatorów, a także koordynowanie ich załatwiania;  
 9. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;  
 10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego lub Przewodniczącego.  
W ramach Biura Prezydialnego funkcjonują samodzielne stanowiska pracy asystenta Członka Komisji.    Do zadań Biura Administracyjno-Finansowego należy, w szczególności: 
 1. obsługa administracyjna, finansowa i kadrowa Urzędu poprzez: 1) administrowanie majątkiem i prowadzenie bieżącej obsługi gospodarczej Urzędu;  
 2. prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu;  
 3. prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy w ramach Urzędu i zarządzanie rozwojem pracowników, organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy;  
 4. obsługa Członków Komisji w zakresie uprawnień pracowniczych lub innych;  
 5. prowadzenie spraw finansowych, w szczególności: a) przygotowywanie projektu budżetu Urzędu z uwzględnieniem zasad, trybu i terminów określonych w obowiązujących przepisach oraz bieżąca obsługa finansowo-księgowa budżetu;
  • przygotowywanie projektu planu finansowego;
  • sporządzenie planu finansowego i wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym;
  • prowadzenie ewidencji zaangażowania środków na podstawie zawartych umów i porozumień oraz innych dokumentów powodujących lub stwierdzających powstanie zobowiązania;
  • prowadzenie rachunkowości Urzędu oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
  • sporządzanie bieżących i okresowych (co najmniej raz na kwartał) sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu;  przedstawianie Przewodniczącemu okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania środków finansowych;
  • kontrola przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania;  
 6. sporządzanie projektów umów i porozumień na wniosek i we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;  
 7. organizacja i obsługa zamówień publicznych;  
 8. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych;  
 9. administrowanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną;  
 10. obsługa informatyczna, zaopatrzeniowa i transportowa Urzędu;  
 11. archiwizowanie dokumentacji Urzędu;  
 12. utrzymanie czystości Urzędu;  
 13. prowadzenie ewidencji pieczęci używanych w Komisji;  
 14. gospodarowanie środkami transportu – samochodami służbowymi, będącymi w dyspozycji Komisji.  
 • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
 • UdostępniającyRafał Łuba
 • Data publikacji: 29.04.2021 11:03
 • Data modyfikacji: 27.03.2024 09:30
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian