Kierownictwo

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, jako państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej, finansuje wydatki związane z jego funkcjonowaniem bezpośrednio ze środków budżetu państwa, zaś ewentualnie uzyskane dochody odprowadza  na centralny rachunek dochodów budżetu państwa.   Zgodnie z przepisami o finansach publicznych ww. wydatki dzielone są na następujące podstawowe grupy, tj.:  
  • wydatki na wynagrodzenia,  
  • wydatki majątkowe,  
  • pozapłacowe wydatki bieżące. 
Wydatki realizowane są zgodnie z naczelnymi zasadami finansów publicznych, tj. zasadą oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. 
  • Wytwarzający / odpowiadający:Imię Nazwisko
  • UdostępniającyRafał Łuba
  • Data publikacji: 29.04.2021 10:51
  • Data modyfikacji: 27.03.2024 11:08
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian