4 października 2022

PRZ/8/2022 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I PREWENCYJNYCH

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Osoba na oferowanym stanowisku pracy jest bezpośrednim przełożonym pracowników Departamentu Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych oraz będzie odpowiedzialna, m.in. za:

 1. nadzór nad Departamentem Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych i za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań podległej mu komórki organizacyjnej, w szczególności za:
 • prowadzenie wskazanych przez Komisję działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz prewencyjnych w zakresie zadań Komisji
 • obsługę współpracy Komisji z organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw dzieci
 • opracowywanie raportów dotyczących zakresu ochrony małoletniego poniżej lat 15 przed czynnościami skierowanymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • opracowywanie standardów chroniących dzieci przed przestępczością przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • opracowywanie i przedstawianie Komisji projektów raportów z działalności Komisji zawierających wnioski i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnym i jego zwalczania
 • prowadzenie określonych przez Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki wykorzystania seksualnego i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą wykorzystania seksualnego lub przestępstwa wykorzystania seksualnego
 • przygotowanie i przesłanie do właściwych organów wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych
 • realizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości Komisji;
 1. wykonywanie zadań określonych w statucie, regulaminie organizacyjnym i regulaminie pracy UPKDP i w ramach indywidualnych upoważnień
 2. w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie powierzonych zadań, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących zagadnień należących do właściwości kierowanej przez nią komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie
 2. 5 lat stażu pracy
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
  i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2219)
 4. umiejętności interpersonalne: umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie zarządzania zespołem
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika
 3. wiedza metodologiczna w obszarze badań naukowych
 4. wiedza z zakresu spraw należących do właściwości PKDP
 5. sprawne poruszanie się w przepisach prawa karnego i cywilnego
 6. wiedza i doświadczenie z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Co oferujemy:

 1. dofinansowanie kart sportowych
 2. dofinansowanie do wypoczynku
 3. nagrodę jubileuszową
 4. „trzynaste” wynagrodzenie
 5. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 6. dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 7. możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 8. wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 9. dogodna lokalizacja w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
 10. przyjazne środowisko pracy
 11. możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy osobistej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.)
 2. list motywacyjny
 3. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Dokumenty należy złożyć do: 24 października 2022 r.

Sposób składania dokumentów:

 1. w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PRZ 8/2022 – oferta pracy dyrektor DDE”:
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • osobiście, w siedzibie urzędu w godzinach pracy 8.15-16.15;
 1. pocztą elektroniczną:

zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie skanów dokumentów na adres kadry@pkdp.gov.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać „PRZ 8/2022 – oferta pracy dyrektor DDE”.

Informacje o sposobach naboru:

 1. I etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 2. II etap: rozmowa kwalifikacyjna
 3. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 4. oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone
 5. kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

 1. decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 2. oferty zgłaszane drogą elektroniczną, dostarczone najpóźniej w dniu 24 października 2022 r. będą uważane za dostarczone w terminie
 3. dokumenty złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem,
  a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia
 4. dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 5. w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
 6. zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami
 7. nasz urząd jest pracodawcą równych szans, aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 8. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej adres: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510, z późn. zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit.
  a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UPKDP zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Załączniki

PRZ-8-2022 169,30 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 04.10.2022 12:54
 • Data modyfikacji: 07.10.2022 13:46
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian