15 kwietnia 2022

PRZ/6/2022 – o naborze na stanowisko głównego księgowego

Wymiar etatu: 1,0, pracodawca dopuszcza zatrudnienie na 0,5 etatu.
Liczba stanowisk: 1
1. Do naboru na stanowisko głównego księgowego w Urzędzie PKDP może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wymagania pożądane
• studia podyplomowe z rachunkowości lub stopień naukowy doktora;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• znajomość systemów bankowości elektronicznej;
• sprawne poruszanie się w przepisach prawa.
3. Podstawowe obowiązki:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. życiorys (CV);
2. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
3. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie rachunkowości;
4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko głównego księgowego;
8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.
5. Składanie ofert:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 6 maja 2022 r.
W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/6/2022”.
Dodatkowe informacje:
• Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/pkdp;
• Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
• Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
• W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
6. Informacje o sposobach naboru:
1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18.
Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@pkdp.gov.pl
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:
– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),
– innych przepisów powszechnie obowiązujących,
– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

PRZ.6.2022 – główny księgowy (002) 241,08 KB (pdf) Pobierz załącznik
oswiadczenie_kandydata 60,50 KB (doc) Pobierz załącznik
  • Wytwarzający / odpowiadający:Artur Jeremin
  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 15.04.2022 11:19
  • Data modyfikacji: 21.04.2022 12:53
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian