28 kwietnia 2022

PRZ/7/2022 – o naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP”

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora generalnego

Urzędu PKDP

 

Numer ogłoszenia: PRZ/7/2022

Wymiar etatu:   1,0

Liczba stanowisk:   1

 

 1. Do naboru na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu PKDP mogą przystąpić osoby, które:

 

 • ukończyły wyższe studia i uzyskały tytuł magistra; preferowane kierunki: prawo, administracja, finanse publiczne;
 • posiadają co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 5 letnie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem finansami publicznymi, kadrami oraz zamówieniami publicznymi;
 • posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, zarządzania jednostkami sektora publicznego.
 • posiadają kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

 

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zarządzania jednostkami sektora publicznego;
 • aplikacja legislacyjna;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • sprawne poruszanie się w przepisach prawa.
 • umiejętność planowania i przewidywania, inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, dokładność, kreatywne rozwiazywanie problemów, konsekwencja w działaniu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy z zespołami,
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 1. Podstawowe obowiązki:

 

 • kierowanie Urzędem PKDP w zakresie spraw finansowych, kadrowych (w tym wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy), związanych z zamówieniami publicznymi, administracyjnych i gospodarczych;
 • wykonywanie zadań zamawiającego w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.
 • wdrażanie i kontrolowanie planów krótko,- średnio i długoterminowych urzędu (planowanie strategiczne w zakresie operacyjnym funkcjonowania urzędu)
 • realizacja wizji i misji Państwowej Komisji oraz zaangażowanie pracowników do jej realizowania
 • strategiczne zarzadzaniem kapitałem ludzkim (przywództwo, kontrola działań operacyjnych)
 • kontrola wykonalności bieżących celów

 

 

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

 1. życiorys (CV);
 2. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych;
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o nieukaraniu karą zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z wydatkowaniem środków publicznych w rozumieniu przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w okresie ostatnich 5 lat;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko dyrektora generalnego;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

 1. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 13.05 2022 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/7/2022-dyrektor generalny”.

 

Dodatkowe informacje:

 • Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.

 

w razie potrzeby przewiduje się

 

3 etap: dodatkowa rozmowa z wybranymi kandydatami

 

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:  iod@pkdp.gov.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Oferta pracy 155,74 KB (pdf) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Błażej Kmieciak
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 28.04.2022 17:10
 • Data modyfikacji: 28.04.2022 17:11
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian