8 października 2021

PRZ/20/2021 – o naborze na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji

Wymiar etatu:   1,0

Liczba stanowisk:   1

 

 1. Do naboru na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji i Prewencji może przystąpić osoba, która:

 

 • ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 • posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

 

 

 1. Wymagania pożądane:
 • wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 • ukończony (lub w trakcie) kurs psychoterapii atestowany przy PTP lub ukończone (lub w trakcie) studia podyplomowe z seksuologii;
 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej B2;
 • umiejętność analizy akt sądowych;
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, kreatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

 1. Podstawowe obowiązki:
 • prowadzenie wskazanych przez Komisję działań badawczych;
 • prowadzenie wskazanych przez Komisję działań edukacyjnych i prewencyjnych;
 • prowadzenie określonych przez Komisję działań uświadamiających w zakresie problematyki nadużyć seksualnych i przestępstw pedofilii, sposobów reagowania na nie oraz oceny symptomów świadczących o tym, że małoletni poniżej lat 15 może być ofiarą nadużycia seksualnego lub przestępstwa pedofilii.

 

 

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 2. życiorys
 3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko specjalisty.
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

 

 1. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 22 października 2021 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „rekrutacja na stanowisko w DEP – PRZ/20/2021”.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/pkdp;
 • Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: weryfikacja kompetencji w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów
i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane
w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pkdp.gov.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

 

Załączniki

ogłoszenie o naborze PRZ 20 2021 – specjalista psycholog 34,43 KB (docx) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Artur Jeremin
 • Czas wytworzenia:08/10/2021
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 08.10.2021 10:47
 • Data modyfikacji: 08.10.2021 10:48
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian