17 września 2021

PRZ/16/2021 – o naborze na stanowisko specjalista kadry płace

Numer ogłoszenia: PRZ/16/2021

Wymiar etatu: 1 etat

Pracodawca dopuszcza możliwość zatrudnienia pracownika w wymiarze 0,5 etatu w jednym z zakresów wymienionych w pkt 1. 1) i pkt 1. 2).

Liczba stanowisk: 1

 

1. Do naboru na stanowisko specjalisty w Biurze Administracyjno – Finansowym może przystąpić osoba, która:

1) w zakresie kadrowym:

· ukończyła wyższe studia;

· posiada wiedzę z zakresu prawa pracy;

· posiada wiedzę z zakresu obsługi kadrowej jednostek administracji publicznej;

· posiada min. roczne doświadczenie zawodowe w komórce ds. kadr lub na samodzielnym stanowisku ds. kadr, a także posiadająca w zakresie obowiązków sprawy kadrowe, w jednostce/jednostkach sektora publicznego.

2) w zakresie płacowym:

 

· ukończyła wyższe studia;

· posiada wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń, w tym osób objętych mnożnikowym systemem wynagradzania;

· posiada wiedzę z zakresu obsługi wynagrodzeń w jednostkach administracji publicznej;

· posiada min. roczne doświadczenie zawodowe w komórce ds. wynagrodzeń lub na samodzielnym stanowisku ds. płac, a także posiadająca w zakresie obowiązków obsługę w zakresie wynagrodzeń w jednostce/jednostkach sektora publicznego.

 

2. Wymagania pożądane:

1) w zakresie kadrowym:

· wiedza z zakresu zarządzania kadrami w organizacjach;

· wiedza z zakresu obsługi dedykowanych systemów kadrowych;

· umiejętność pracy pod presją czasu;

· sprawne poruszanie się w przepisach prawa.

2) w zakresie płacowym:

· wiedza z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń w organizacjach, w tym jednostkach sektora finansów publicznych;

· wiedza z zakresu obsługi dedykowanych systemów płacowych/modułów w systemach finansowo księgowych oraz kadrowo – płacowych;

· umiejętność pracy pod presją czasu;

sprawne poruszanie się w przepisach prawa z zakresu wynagrodzeń.

 

3. Podstawowe obowiązki:

1) w zakresie kadrowym:

· pełna obsługa spraw kadrowych Członków Komisji oraz pracowników Urzędu;

· zgłaszanie zatrudnianych pracowników Urzędu do ZUS oraz wyrejestrowywanie pracowników, którym wygasł stosunek pracy,

· obsługa systemu e-Płatnik w zakresie kadr;

· obsługa portalu PFRON;

2) w zakresie płacowym:

· pełna obsługa wynagrodzeń Członków Komisji oraz pracowników Urzędu Komisji, w tym w szczególności:

– przygotowywanie dokumentów związanych z naliczaniem wynagrodzeń,

– prowadzenie kartotek płacowych,

· naliczanie pochodnych od wynagrodzeń, w tym podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

· obsługa platform/portali związanych z wynagrodzeniami Członków Komisji i pracowników Urzędu Komisji,

· obsługa systemu e-Płatnik w zakresie niezbędnym do naliczania pochodnych od wynagrodzeń;

· obsługa portalu PFRON.

 

4. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1. życiorys (CV);

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu doświadczenia w zakresie kadr;

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko specjalisty;

9. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

5. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 30 września 2021 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/16/2021”.

 

Dodatkowe informacje:

 

· Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;

· Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu;

· W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

6. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@pkdp.gov.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Załączniki

PRZ/16/2021 28,98 KB (docx) Pobierz załącznik
  • UdostępniającyRedakcja BIP
  • Data publikacji: 17.09.2021 11:54
  • Data modyfikacji: 30.09.2021 11:55
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian