20 stycznia 2022

PRZ/3/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora DPW

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP”

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających

w Urzędzie PKDP

 

Numer ogłoszenia: PRZ/3/2022

 

Wymiar etatu:   1,0

Liczba stanowisk:   1

 

 1. Do naboru na stanowisko dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających (DPW) w Urzędzie PKDP mogą przystąpić osoby, które:

 

 • ukończyły wyższe studia i uzyskały tytuł magistra prawa;
 • posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 letnie na stanowisku kierowniczym;
 • posiadają wiedzę z zakresu działalności statutowej i regulaminowej Urzędu PKDP wynikającej z przepisów o utworzeniu PKDP.

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • sprawne poruszanie się w przepisach prawa, w szczególności prawa procesowego;
 • wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
  i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15;
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem wykorzystania seksualnego;
 • umiejętność analizy akt sądowych;
 • predyspozycje osobowościowe: kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, asertywność, niezależność.

 

 1. Podstawowe obowiązki:

 

 • kierowanie Departamentem Postępowań Wyjaśniających w Urzędzie PKDP w zakresie części działalności statutowej Urzędu PKDP przypisanej do właściwości tego departamentu;
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

 1. życiorys (CV);
 2. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. kopię dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko dyrektora DPW;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

 1. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 11 lutego 2022 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/3/2022”.

 

Dodatkowe informacje:

 • Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna;

 

w razie potrzeby przewiduje się

 

3 etap: dodatkowa rozmowa z wybranymi kandydatami

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zasada ta ma również zastosowanie do ewentualnego 3 etapu.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:  iod@pkdp.gov.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

oświadczenie_kandydata 60,50 KB (doc) Pobierz załącznik
PRZ 3 2022- ogłoszenie konkursu na Dyrektora DPW 28,26 KB (docx) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Artur Jeremin
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 20.01.2022 16:01
 • Data modyfikacji: 26.01.2022 14:15
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian