20 stycznia 2022

PRZ/1/2022 – ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowiska

starszego specjalisty w Biurze Administracyjno – Finansowym Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, dalej „PKDP”

 

Numer ogłoszenia: PRZ/1/2022

Wymiar etatu:   1,0

Liczba stanowisk:   1

 

 1. Do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Urzędzie PKDP mogą przystąpić osoby, które:

 

 • ukończyły wyższe studia i uzyskały tytuł magistra;
 • posiadają 2 letni staż pracy;
 • posiadają wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych;
 • posiadają wiedzę z zakresu finansów publicznych.

 

 

 1. Wymagania pożądane:

 

 • Studia podyplomowe o kierunku zamówienia publiczne lub kursy z tego zakresu,
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze itp.) na stanowisku związanym z obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 1. Podstawowe obowiązki:

 

 • Przygotowywanie i obsługa pod względem formalnym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,
 • Przygotowywanie i obsługa pod względem formalnym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych;
 • Doradztwo w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

 

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

 1. życiorys (CV);
 2. kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie analizy akt postępowania karnego;
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko starszego specjalisty;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy spełnią wymagania na stanowisko.

 

 1. Składanie ofert:

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie skanów dokumentów wymienionych w pkt 4 pocztą elektroniczną na adres: kadry@pkdp.gov.pl do dnia 11 lutego 2022 r.

W tytule e-maila prosimy wpisać „oferta pracy PRZ/1/2022”.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Pobierz oświadczenie kandydata;
 • Życiorys oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia;
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu;
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Informacje o sposobach naboru:

1 etap: weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

2 etap: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty otrzymane po terminie oraz oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie przesłanych dokumentów i weryfikacji wymagań dodatkowych – zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko jest Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie, ul. Twardej 18.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:  iod@pkdp.gov.pl

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

– przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537),

– innych przepisów powszechnie obowiązujących,

– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

oświadczenie_kandydata 60,50 KB (doc) Pobierz załącznik
Nabór nr PRZ 1 2022 – starszy specjalista ds. zamówień publicznych 28,27 KB (docx) Pobierz załącznik
 • Wytwarzający / odpowiadający:Artur Jeremin
 • UdostępniającyRedakcja BIP
 • Data publikacji: 20.01.2022 15:57
 • Data modyfikacji: 26.01.2022 14:17
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian