23 maja 2022

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi eksperckiej w postaci kompleksowego przygotowania                      i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz.2019)  w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej                                 i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

 1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotowa usługa w szczególności będzie polegała na wykonaniu poniższych czynności:

– przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia, opracowaniu wymaganych przepisami Prawa zamówień publicznych ogłoszeń, wyboru trybu                  w jakim zostanie udzielone zamówienie publiczne, wszczęciu postępowania poprzez przesłanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej),

– weryfikacji SWZ wraz z opracowaniem załączników (w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wzoru umowy),

– przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania zadawane do SWZ przez potencjalnych Wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych zmian w SWZ,

– przygotowanie propozycji wezwania Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia dokumentów,

– przygotowanie propozycji wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień treści oferty lub treści dokumentów i oświadczeń,

– ocena i sprawdzenie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z zapisami Ogłoszenia i SWZ oraz ich zgodności technicznej  i rozwiązań z przygotowanym Opisem Przedmiotu Zamówienia,

– przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem powodów ewentualnego niedopuszczenia poszczególnych ofert do oceny i porównania,

– współpraca z radcą prawnym Zamawiającego w razie konieczności reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami w związku z wnoszonymi środkami ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, skargi),

– przygotowanie treści umowy do podpisania z Wykonawcą, którego oferta została skutecznie wybrana jako najkorzystniejsza,

–  przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego  – wyniku postępowania,

–   sporządzenia protokołu z przedmiotowego postępowania przetargowego na obowiązującym druku.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie usługi tj. przeprowadził minimum dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w branży IT o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.. Zamawiający przez przeprowadzenie postępowania rozumie przeprowadzenie i zakończenie postępowania       o udzielenie zamówienia publicznego łącznie z ogłoszeniem o wyborze oferty.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wykazu postępowań wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których postępowania te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te postępowania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego postępowania były przeprowadzane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  – inne dokumenty. Wykaz powinien zostać załączony do oferty.

 1. 2. Termin złożenia oferty

Ofertę prosimy złożyć do dnia 30 maja 2022 r.

 1. W formie pisemnej w siedzibie UPKDP przy ul. Twardej 18 w Warszawie w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15, albo
 2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych ze składaniem ofert:                            Monika Kaliszczak – Delewska, tel. 22 699 62 08 , e-mail: monika.delewska@pkdp.gov.pl

 1. Termin związania ofertą
 2. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 30 czerwca 2022 r.
 3. Oferta złożona w postępowaniu przez Oferenta jest nieodwołalna, co oznacza, że po otwarciu ofert w okresie związania ofertą Oferent nie może odwołać ani zmienić oferty.
 4. Kryteria wyboru oferty
 5. Oferowana cena netto.
 • Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną obejmującą wszystkie koszty oferenta związane z realizacją przedmiotu zmówienia.
 • Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie jako kwota netto oraz jako kwota brutto (w przypadku występowania podatku VAT).
 • Oferta musi zawierać ostateczny termin wykonania w całości czynności stanowiących przedmiot zamówienia.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto za przedmiot zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
 3. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w postępowaniu.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
 5. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
 6. W przypadku konieczności udzielana wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o wskazanie osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr tel.                                    adres e-mail).
 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
 9. Przesłanki odrzucenia oferty
 10. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
  1. Gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu
  2. Gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  3. Gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w dokumentach zamówienia,
  4. Który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
   1. Poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
   2. Wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
  5. Oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
  6. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
  7. Gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  8. Oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 1. Zawarcie umowy
  1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
  2. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
  3. W przypadku, gdy podpisanie umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn lezących po stronie Oferenta, Oferent zobowiązany jest do wskazania innego terminu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze niż termin pierwotnie wyznaczony przez Zamawiającego.
  4. Na wniosek Oferenta przesłany drogą elektroniczną dopuszcza się tryb obiegowy podpisania umowy. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron.
  5. W przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie:
   1. nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego,
   2. nie odeśle podpisanej umowy (w trybie obiegowym),
 • złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy,

Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

 1. Jeżeli Oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
 3. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 4. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
 8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zostaną Państwo poinformowani w przypadku wyboru Państwa oferty.

 • Czas wytworzenia:23/05/2022
 • UdostępniającyBIP Admin
 • Data publikacji: 23.05.2022 13:59
 • Data modyfikacji: 23.05.2022 14:02
 • Ilość wyświetleń: